Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Leraar Algemene Economie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Bent u 2e-graads docent Economie en wilt u uw vakkennis verdiepen met een 1e-graads lerarenopleiding? Tijdens deze Master Economie ontwikkelt u zich tot een zelfstandig functionerend docent Economie met een 1e-graads bevoegdheid voor havo- of vwo-bovenbouw. Daarnaast leert u onderwijskundige vernieuwingen binnen uw vakgebied leiden en vormgeven.

Volg de Master tot Eerstegraads Leraar Algemene Economie

De belangstelling voor de economievakken is groot, economische ontwikkelingen gaan snel. Er is een trend zichtbaar dat jong-volwassenen geacht worden in staat te zijn om steeds zelfstandiger steeds méér keuzes te maken, om weloverwogen gedrag uit te oefenen. Gedrag dat vaak een economisch karakter heeft, zoals het afsluiten van een lening in een steeds complexer aanbod financiële producten. Docenten economie hebben volgens ons daartoe een duidelijke missie.

Vakdidactiek en onderwijskundige vernieuwingen

Naast dat u zich tijdens deze Master Economie een uitgebreid vakdidactisch repertoire eigen maakt, leert u op basis van recente inzichten uit de literatuur onderbouwd keuzes maken over hoe u in specifieke gevallen bovenbouwleerlingen havo en vwo brengt tot een 'deep understanding' van de economie. Hierbij staat de vakdidactiek zoals vastgelegd in de vakkennisbases centraal. Daarnaast leert deze 1e-graads lerarenopleiding u via onderzoek bij te dragen aan onderwijskundige vernieuwingen.

Uw loopbaan

Wilt u graag een volgende stap in uw loopbaan zetten en uw 1e-graads bevoegdheid halen? Volg dan nu deze Master Economie en leer diepgaande economische kennis overbrengen aan jonge mensen. Kennis die van grote invloed is op hun latere arbeidsbestaan. De werkgelegenheid voor 1e-graads economiedocenten is (al jaren) uitstekend. Maar u bent als docent Economie ook inzetbaar in andere beroepen. Denk maar eens aan management binnen het onderwijs of aan opleidingstrajecten binnen bedrijven.

In 2,5 jaar Master of Education

Start in september met de Master tot Eerstegraads Leraar Algemene Economie. Al in 2,5 jaar tijd kunt u uw Eerstegraads bevoegdheid en de internationaal erkende titel Master of Education (MEd) op zak hebben.

Erkend door de NVAO

De masteropleidingen van de HAN zijn NVAO-geaccrediteerd. Ervaren docenten zetten zich dagelijks in om die accreditatie te blijven waarmaken. Met gedegen en actuele opleidingsprogramma's van hoog niveau.


Gedurende de masteropleiding tot 1e-graads docent Economie brengt u uw economiekennis op een niveau dat nodig is om les te kunnen geven aan leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw. Daarnaast versterkt u uw vakdidactische vaardigheden en leert u meer over (het doen van) onderzoek. U werkt toe naar uw masterthesis waarin u uw competenties toont.

Programma

Bij de start van de opleiding staat de vakinhoud centraal, later in de opleiding krijgt het doen van onderzoek meer gewicht. Het 2,5-jarig onderwijsprogramma volgt 3 lijnen:

 • Vakinhoudelijke lijn
 • Vakdidactische lijn
 • Onderzoeks- en professionaliseringslijn.

In de 1e 2 leerlijnen verdiept u uw economiekennis en leert u didactische vaardigheden aan om inspirerende leeromgevingen voor leerlingen te creëren. In de onderzoekslijn maakt u kennis met methoden van onderzoek en voert u concrete (deel)opdrachten uit in uw praktijk. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud/vakdidactiek en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht, de masterthesis.

Persoonlijke professionele ontwikkeling

Tijdens het hele onderwijsprogramma neemt u verantwoordelijkheid voor uw eigen professionele ontwikkeling, waarin u uw opvattingen over het leraarschap en bekwaamheid als leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt. U denkt regelmatig na over uw beroepsopvatting en professionele bekwaamheid en werkt er planmatig aan dit verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Onderwerpen jaar 1

 • Micro-economie en wiskunde
 • Openbare financiën
 • Monetaire economie
 • Macro-economie
 • Vakdidactiek (vernieuwing in economie-onderwijs, de praktijk van schoolexamens, activerend en samenwerkend leren en ICT-rijke leeromgevingen)
 • Onderzoek en professionalisering (oriëntatie, vraagstelling en opzet van onderzoek, bronnenonderzoek verrichten en verslaglegging)

Onderwerpen jaar 2

 • Internationale economie
 • Europese en internationale samenwerking
 • Oriëntatie op het vak Management & Organisatie in het Voortgezet Onderwijs
 • Geschiedenis van het economisch denken
 • Vakdidactiek (methodeanalyse, economie bestuderen vanuit diverse invalshoeken)
 • Onderzoek en professionalisering (opzet en uitvoeren van onderzoek, presenteren)

Onderwerpen jaar 3

 • Masterthesis

Competenties

De masteropleiding tot 1e-graads docent sluit nauw aan bij het gevalideerde SBL-competentieprofiel voor docenten in het Voortgezet Hoger Onderwijs (7 algemene kerncompetenties).

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk vakdidactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega's
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Toetsing

 • Schriftelijke en mondelinge kennistentamens
 • Opdrachten en leerwerktaken op het gebied van economie, vakdidactiek en onderzoek
 • Portfolio over uw professionele ontwikkeling
 • Eindassessment

Werkwijze

De masteropleiding Leraar Economie is kleinschalig van opzet. Hooggekwalificeerde docenten uit de beroepspraktijk zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun studenten. Naast het aanleren van kennis en vaardigheden maken activiteiten op de werkplek integraal onderdeel uit van het curriculum.

Aanpak

Bij de start van de opleiding staat de vakinhoud meer centraal, later in de opleiding krijgt onderzoek meer gewicht. De onderzoekscompetenties komen echter al aan de orde vanaf de start van de opleiding. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht: u ontwikkelt een masterthesis.

In een schema:

Onderzoeks- en professionaliseringslijn Vaklijn Totalen
Jaar 1 7,5 stp 27,5 stp 35 stp
Jaar 2 7,5 stp 27,5 stp 35 stp
Jaar 3 20 stp 20 stp

Werkvormen

Met boeiende en prikkelende werkvormen spelen docenten in op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten uit HAN lectoraten, maatschappelijke behoeftes en dilemma's uit de praktijk. In een inspirerende leeromgeving bouwt u als professional aan uw kennis, ervaring en netwerken voor de toekomst. Werkvormen die u kunt verwachten, zijn:

 • Hoorcolleges
 • Werkbijeenkomsten
 • Interactieve bijeenkomsten
 • Coöperatieve opdrachten
 • Simulaties
 • Experimenten
 • Probleemgestuurde onderwijsvormen
 • Spellen
 • Peer reviews

Directe link met praktijk

Onze docenten staan met beide benen in de onderwijspraktijk. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op actuele onderwijskundige ontwikkelingen en biedt state of the art kennis. Nieuwe inzichten uit de lectoraten dragen bij aan de inhoud van de masteropleidingen. Tijdens het masterprogramma verzorgt u lessen in het 1e-graads werkveld. U verhoogt direct uw vakdeskundigheid en uw bekwaamheid om in de bovenbouw les te geven.

Toelating

Bent u 2e-graads docent Economie en bent u in de gelegenheid om 1e-graads onderwijs te verzorgen tijdens deze opleiding? Dan is de kans groot dat u kunt instromen als masterstudent. Lees hieronder meer over de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent in het bezit van een bachelor of Education- getuigschrift (Algemene) Economie
 • U heeft werkervaring als docent in het 2e-graads werkveld
 • U kunt tijdens de opleiding 1e-graads onderwijs verzorgen
 • U hebt de mogelijkheid om leerarrangementen te ontwikkelen en een praktijkonderzoek te doen binnen uw school

Overeenkomst met werkgever

Uw beroepspraktijk vormt een integraal onderdeel van de masteropleiding. U sluit met uw werkgever een schriftelijke overeenkomst waarin u samen vastlegt dat u de opdrachten van de opleiding in de praktijk kunt uitvoeren. U moet gerichte feedback kunnen krijgen in de eigen werksituatie, waarbij uw leidinggevende of een andere interne professional u begeleidt en beoordeelt.

Intake

Na het invullen van de Quick Scan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we met u uw vooropleiding en huidige werk en uw competenties. In overleg met u besluiten we aan het einde van dit gesprek of de inschrijvingsprocedure wordt gestart of dat nog aanvullende stukken nodig zijn.

Lerarenbeurs

Docenten die werkzaam zijn in het onderwijs kunnen een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. De beurs vergoedt delen van les- en collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en vervanging. U kunt de lerarenbeurs aanvragen bij DUO - Informatie Beheer Groep. Voor meer informatie over de lerarenbeurs ga dan naar www.IB-groep.nl.

Begeleiding

Wat houdt de begeleiding in bij de Master Leraar Algemene Economie.

Betrokkenheid en begeleiding

In de kleinschalige opzet van de masteropleiding is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het opleidingsteam bestaat uit professionals in de betreffende vak-, beroeps- en onderzoeksdomeinen. Een schoolbegeleider volgt nauwgezet de lessen die u in het 1e-graads werkveld uitvoert, beoordeelt u en geeft u gerichte feedback. Met uw tutor reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding op hbo-niveau is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is nauwe samenwerking tussen student, werkgever, lector en de HAN. Cocreatie dus. Een speerpunt daarbij is toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerken met het werkveld

Naast toegepast onderzoek waarborgt de masteropleiding Leraar Algemene Economie de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studenten worden serieus genomen in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. De masteropleiding van de HAN participeert in het landelijk overleg vakmasters, dat 4 keer per jaar bijeen komt.

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding, medestudenten en de beroepenveldcommissie is de basis voor groei en innovatie, ook in uw onderwijspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag van de opleiding vergroot u uw kennis en vaardigheden om in de bovenbouw les te geven. Het duale karakter van de opleiding garandeert een continue wisselwerking tussen het leren binnen de muren van de opleiding en het leren in de eigen onderwijspraktijk. In de masterthesis waarmee u uw opleiding afrondt, laat u zien dat u de methodes van praktijkonderzoek kunt gebruiken in een bestaande omgeving. Daarvoor onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe lespakketten of voert u verbeteringen door in uw eigen lespraktijk. U deelt de onderzoeksresultaten in brede zin.

Beroepenveldcommissie

 • Henk van den Heuvel, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken
 • Dirk van Bennekom, Alliantie VO Nijmegen
 • Marc Mittelmeijer, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam
 • Janneke Stam, Montessori College Nijmegen
 • Yvonne Visser, Bacheloropleidingen leraar 2e graad, ILS-HAN, Nijmegen

Lectoraat en betrokken lectoren

De Master Leraar Algemene Economie is vertegenwoordigd in de kenniskring van het Lectoraat Kwaliteit van Leren. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëert de kenniskring een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk.

In totaal vormen 7 lectoraten samen het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren.

Gastcolleges vanuit Kenniskring 2013-2014

 • Lectoraat Leren met ICT, lector dr. Marijke Kral.
  Praktijkgericht onderzoek 'Leren met ICT', iXperium, iPad-school.
 • Lectoraat Toetsen en beoordelen, lector dr. T. van Schilt-Mol.
  Onderzoek doen naar toetsing en valide beoordelen.
 • Lectoraat Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen, lector dr. B. de Vries.
 • Lectoraat Beroepspedagogiek, lector dr. L. Nieuwenhuis.

Lector Bregje de Vries

De leading lector voor de educatieve masteropleidingen waaronder de Master Leraar Wiskunde is mw. Dr. Bregje de Vries . Zij is eerste lector van de Kenniskring 'Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen'. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Annelies Dickhout, coördinator van de onderzoeksgroep van de Faculteit Educatie, en diverse onderzoekers en leden van de onderzoeksgroep.

Alumni

Alumni geven regelmatig hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de competenties die in de masteropleiding centraal staan. Zo kan de HAN achterhalen wat de student terugkijkend van de opleiding vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding binnen de huidige functie. Waar mogelijk dragen alumni ook actief bij aan het onderwijs.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €1906
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma
Nieuwe inzichten neem ik meteen mee de klas in

Professional Thijs Dovermann over de meerwaarde van de Master Leraar Algemene Economie.

Stilstand is achteruitgang, vindt Thijs Dovermann, leraar economie op de NSG in Nijmegen. Dus wil hij zichzelf blijven ontwikkelen, en doet hij de Master Leraar Algemene Economie aan de HAN. 'De master geeft me een breder beroepsperspectief en meer bagage voor in de klas. En dankzij de Lerarenbeurs kost het mij en de school bijna geen geld.'

Ik wil vooruit

'Ik kan niet stilzitten,' zegt Thijs over zichzelf. En dat is maar goed ook, want Thijs wil vooruit. Een eerstegraads docent worden, zichzelf uitdagen en zich ontwikkelen. 'Ik wil graag bijleren. Ook voor mijn carrièreperspectief is dat natuurlijk gunstig. Economie is een vak dat leerlingen pas vanaf het derde jaar krijgen, als eerstegraads ben je veel breder inzetbaar.' Daarmee past hij precies binnen het klimaat van de NSG, een school die ontwikkeling van docenten aanmoedigt.

Subsidie met Lerarenbeurs

Vorig jaar werd Thijs door de school gewezen op de Lerarenbeurs, een subsidie die school en docent de middelen geeft om de docent een studie te laten volgen. 'Toen kwam het in een stroomversnelling,' vertelt Thijs. Hij was van plan een master te volgen. 'De Lerarenbeurs was een mooie aanleiding om meteen in september te beginnen. '

Kennis voor de klas

Je kennis verbreden, meer doen met je kennis. De master heeft invloed op de manier waarop Thijs lesgeeft. 'Ik ben nog maar net met de opleiding begonnen, maar die heeft me nu al meer inhoudelijke en didactische bagage gegeven voor de klas. Dat verandert wat ik vertel en hoe ik dat doe, en hoe zeker ik me daarover voel.' Hij is meer 'integraal' gaan handelen: 'Uitleg kun je bijvoorbeeld geven aan de hand van een filmpje, een opdracht, of op het bord. Zo'n keuze maakte ik vaak op gevoel en nu leer ik dat je die keuze ook wetenschappelijk kunt onderbouwen.' De inhoudelijke verdieping neemt Thijs direct mee de les in. Onlangs nog ging een college over het ontstaan van de kredietcrisis. 'Ik ben door dat college de crisis beter gaan begrijpen.' Deze kennis nam Thijs meteen mee de klas in. 'Toen een leerling naar de kredietcrisis vroeg, kon ik hem antwoord geven. Voor ik het wist, stond ik er enthousiast over te vertellen, en zat de hele klas te luisteren.'

Onderzoek

Thijs wil in het kader van zijn master gaan onderzoeken hoe in de lessen economie invulling gegeven kan worden aan het cultuurprofiel waar de NSG zich mee onderscheidt: er is op deze school veel aandacht voor muziek, kunst en cultuur. 'Ik zou een culturele context willen maken voor ons economie-onderwijs, door een programma te ontwikkelen over cultureel ondernemerschap. Ik wil lessen maken over vragen als: hoe zet je jezelf als zzp'er in de markt in de culturele sector, hoe promoot je je bandje en hoe trek je volle zalen, met of zonder subsidies? Ik word goed begeleid. Zowel vanuit school waar een docentenontwikkelteam mijn voortgang in de gaten houdt. En vanuit de HAN bij het structureren, opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek.'

Toekomst

De toekomst voor Thijs ligt op school, zo veel is zeker. Maar verder ligt alles open wat hem betreft: 'Het zou kunnen dat ik meer richting management groei, maar ik vind de hele schoolorganisatie interessant, met alles wat daarbij hoort. Lesgeven, decaan zijn, zo nu en dan roosteren of de conciërges helpen stoelen klaarzetten voor een muzische avond, ik doe het allemaal graag. Ik vind alles aan een school leuk.'

Thijs Dovermann (Leraar economie), NSG in Nijmegen
Servi van den Akker, docent aan de Vrijeschool in Zutphen

'Ik was vooral op zoek naar verdieping van het vak. En dat heeft de opleiding mij zeker opgeleverd. Het voelt goed om de materie beter te beheersen. Ik heb er in mijn lespraktijk veel profijt van.'

Kinderen inspireren als vakman

Servi van den Akker geeft sinds 2002 met veel plezier les op de Vrijeschool Zutphen. Sinds het begin geeft hij Economie in de onder- en bovenbouw. De aankomend Master of Education Economie koos heel bewust voor dit type onderwijs. 'Op de Vrijeschool vinden we het belangrijk dat jongeren behalve kennis vergaren, vooral leren ontdekken wie ze zijn. We motiveren hen om zichzelf vragen te stellen zoals: Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe leer ik? Wie ben ik? De vrije school probeert jongeren breed te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, verantwoordelijke en creatieve volwassenen met een sterk sociaal gevoel. Dit vraagt vooral veel pedagogische en didactische kwaliteiten naast de vakinhoudelijke. Deze laatste zijn erg belangrijk om kinderen te kunnen inspireren als vakman. Kinderen verwachten dat je een expert in je vakgebied bent', licht Van den Akker toe.

Leren naast je werk

Van den Akker ging op zoek naar een geschikte opleiding die hem een eerste graadsbevoegdheid en de gewenste inhoudelijke verdieping zou kunnen bieden. Hij kiest, na enig onderzoek, voor de HAN. Van den Akker: 'De mogelijkheid om naast je werk een opleiding te volgen, was voor mij de enige optie omdat het inkomen door moet lopen. De mogelijkheid om je in een problematiek uit de praktijk te kunnen verdiepen, vind ik winst. Hierdoor kun je een probleem met een symptomatisch karakter bij de kop te nemen. Dat geeft de mogelijkheid om een vraagstuk structureel op te lossen.'

Nieuwe inzichten

'Wat mij ook aanspreekt is dat er state-of-the-art literatuur wordt gebruikt. Hierdoor ben je op de hoogte van alle nieuwe inzichten op het vakgebied. Ik weet nu beter dan voorheen waar ik mijn informatie vandaan haal. Bronnenonderzoek gaat me ook veel beter af.'

Pittig

Terugkijkend op de afgelopen negen maanden, concludeert Van den Akker dat hij nu al veel heeft geleerd op een prettige manier. 'De opleiding zit goed in elkaar. Het is wel een pittig traject. Dat moeten potentiële studenten zich goed realiseren. Na het intakegesprek, waarin ze overigens heel duidelijk waren over de urenbelasting die met de studie gemoeid gaat, had ik nog de illusie dat het mij wel minder tijd zou kosten (red. Servi voltooide succesvol de Landbouw Universiteit Wageningen). Niet dus! In deze opleiding moet je in relatief korte tijd veel informatie verwerken en kennis beheersen én kunnen toepassen. Het is belangrijk dat studenten de tijd nemen om de lesstof goed te kunnen doorleven en te laten beklijven. Deze tip wil ik potentiële studenten graag meegeven!'

Servi van den Akker (Leraar economie), Vrijeschool Zutphen
Maaike Fluttert, docent Economie aan het Isendoorn college in Warnsveld

'Een aantal jaren terug heb ik mijn tweedegraads bevoegdheid geschiedenis behaald. Tijdens mijn lio-stage verzorgde ik toen ook economielessen. Ik vond dat erg leuk om te doen. Je kunt het vak heel actueel maken omdat er dagelijks dingen gebeuren in de wereld die op een economisch onderwerp betrekking hebben.'

Ik wilde eens wat anders

'Na mijn stage heb ik dan ook via een verkort traject mijn tweedegraads bevoegdheid economie behaald. De eerste jaren gaf ik les in de onderbouw. Na een tijdje wilde ik wel weer eens wat anders en ben ik in de bovenbouw les gaan geven, voornamelijk op de havo. Sinds februari 2009 volg ik de Master Leraar Algemene Economie zodat ik ook mijn eerstegraads bevoegdheid behaal.'

Diepgang

'Ik kan de stof van de colleges gebruiken in mijn lessen. Dat is voor mij de meerwaarde van de opleiding. Ik merk ook aan mezelf dat ik echt boven het kennisniveau van de leerlingen sta. Het leuke aan de bovenbouw is, dat de leerlingen wat ouder zijn. Je hebt meer diepgang in de lessen en ik heb per klas meer lesuren in de week zodat ik een leuke band opbouw met de leerlingen. Dat vind ik het állerleukste van mijn werk, het contact met leerlingen.'

Kleinschalig

'De opleiding vind ik erg leuk maar soms ook best zwaar soms in combinatie met mijn baan. De HAN-docenten houden hier gelukkig erg goed rekening mee. Ik vind het een groot voordeel dat we in kleine klassen zitten waardoor ik veel kan opsteken tijdens de colleges. Ook heb ik leuk contact met mijn medestudenten.'

Maaike Fluttert (Leraar economie), Isendoorn college in Warnsveld