Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Leraar Nederlands

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Bent u 2e-graads docent Nederlands en wilt u uw vakkennis verdiepen met een 1e-graads lerarenopleiding? Tijdens de Masteropleiding Leraar Nederlands ontwikkelt u zich tot een zelfstandig functionerend docent Nederlands met een 1e-graads bevoegdheid voor havo- of vwo-bovenbouw. Daarnaast leert u onderwijskundige vernieuwingen binnen uw vakgebied leiden en vormgeven.

Volg de Master tot Eerstegraads Leraar Nederlands

Het schoolvak Nederlands is in de bovenbouw havo en vwo een verplicht vak. Het examenprogramma omvat verschillende domeinen. Het domein Literatuur omvat het ontdekken, lezen, analyseren, interpreteren en waarderen van literaire teksten. Binnen het domein Taalvaardigheid wordt hard gewerkt aan het bereiken van de eindexamenniveaus voor tekstbegrip, (gedocumenteerd) schrijven, discussie, voordracht en debat. Het domein Taalkunde krijgt steeds meer aandacht in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Een uitdaging voor een 1e-graads docent Nederlands die juist dankzij die 1e-graads bevoegdheid kan inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren.

Vakdidactiek en onderwijskundige vernieuwingen

Het vak biedt veel ruimte voor initiatief en vraagt steeds om keuzes; de inhouden (literaire of maatschappelijke teksten) liggen immers niet vast, net zo min als werkvormen. Het vraagt van de docent nieuwe en complexe competenties die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. Vaardigheden die u traint tijdens deze 1e-graads lerarenopleiding.

U verwerft een uitgebreid vakdidactisch repertoire en leert op basis van recente inzichten uit de literatuur onderbouwd keuzes maken. Daarnaast leert u tijdens een 1e-graads lerarenopleiding om via onderzoek bij te dragen aan onderwijskundige vernieuwingen.

Uw loopbaan

Wilt u als 2de-graads docent een volgende stap in uw loopbaan zetten als 1e-graads docent? Behaal dan nu uw 1e-graads bevoegdheid met deze Master Nederlands. Leer de Nederlandse taal en literatuur in al haar facetten overbrengen op jonge mensen. Kennis die van grote invloed is op hun maatschappelijk leven.

In 2,5 jaar Master of Education

Start in september met de Master tot Eerstegraads Leraar Nederlands. Al in 2,5 jaar tijd kunt u deze Eerstegraads bevoegdheid en de internationaal erkende titel Master of Education (MEd) op zak hebben.

Erkend door de NVAO

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Gedurende de masteropleiding tot 1e-graads docent Nederlands brengt u uw kennis van het schoolvak Nederlands op een niveau dat nodig is om les te kunnen geven aan leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw. Daarnaast versterkt u uw vakdidactische vaardigheden en leert u meer over het doen van onderzoek. U werkt toe naar uw masterthese waarin u uw didactische vaardigheden combineert met het uitvoeren van een onderzoek.

Programma

Bij de start van de Master Leraar Nederlands staat de vakinhoud, de vakdidactiek en de persoonlijke professionalisering centraal. Later in de opleiding krijgt het doen van onderzoek meer gewicht. Het onderwijsprogramma volgt 3 lijnen:

 • Vakinhoudelijke- en vakdidactische lijn
 • Onderzoeksleerlijn.
 • Professionaliseringslijn

3 leerlijnen

In de 1e leerlijn verdiept u uw kennis van het schoolvak Nederlands en breidt u uw didactisch repertoire uit om een inspirerende leeromgeving voor leerlingen te creëren. In de onderzoekslijn maakt u kennis met methoden van onderzoek en voert u concrete opdrachten uit in uw eigen lespraktijk. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud/vakdidactiek en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht, de masterthesis.

Tijdens het onderwijsprogramma neemt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen professionele ontwikkeling, waarin u uw opvattingen over het leraarschap en bekwaamheid als leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt. In deze professionaliseringlijn werkt u ook aan de vakcompetenties die u straks tot een volwaardige eerstegraads docent Nederlands maken.

Praktijkgericht onderzoek

Naast vakinhoud en -didactiek speelt praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol binnen de masteropleiding Leraar Nederlands. Onderzoek vervult een brugfunctie tussen kennis en beroepspraktijk. Het is gericht op:

 • kennisontwikkeling ten behoeve van het werkveld
 • valorisatie van kennis
 • innovatie en samenwerking met het beroepenveld

Als onderzoekende en innovatieve professional bent u in staat uw eigen praktijk op systematische en verantwoorde wijze te onderzoeken en te verbeteren. Daarmee geeft u het onderwijs een kwaliteitsimpuls en versterkt u de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk. Studenten voeren bijvoorbeeld onderzoek uit naar de evaluatie van het literatuuronderwijs, het verhogen van het niveau van tekstbegrip in havo 4 en 5 of naar de beste aanpak van het taalkundeonderwijs.

Persoonlijke professionele ontwikkeling

Tijdens het hele onderwijsprogramma neemt u verantwoordelijkheid voor uw eigen professionele ontwikkeling, waarin u uw opvattingen over het leraarschap en bekwaamheid als leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt. U denkt regelmatig na over uw beroepsopvatting en professionele bekwaamheid en werkt er planmatig aan deze verder te verbeteren en te ontwikkelen. U werkt aan uw eigen (SBL) vakcompetenties en tilt deze tijdens de opleiding naar masterniveau.

Onderwerpen

 • Moderne letterkunde
 • Oudere letterkunde
 • Wereldliteratuur
 • Lezen & didactiek
 • Schrijven & didactiek
 • Mondelinge taalvaardigheid & didactiek
 • Taalkunde
 • Nederlands en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
 • Vakdidactiek, Onderzoek en Professionalisering

Competenties

De masteropleiding sluit nauw aan bij het gevalideerde SBL-competentieprofiel voor docenten in het Voortgezet Hoger Onderwijs (7 algemene kerncompetenties).

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk vakdidactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega's
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Toetsing

 • Schriftelijke en mondelinge kennistentamens
 • Opdrachten en leerwerktaken van het schoolvak Nederlands, vakdidactiek en onderzoek
 • Dossier over uw professionele ontwikkeling
 • Assessment. Aan het einde van de opleiding voert u, aan de hand van uw dossier (het portfolio) een gesprek met twee beoordelaars waarin u aantoont te kunnen functioneren op masterniveau.

Masterthesis

U verricht praktisch onderzoek gericht op onderwijsontwikkeling en legt dat vast in een masterthesis. Het onderzoek voert u uit in een professionele werkomgeving waar u uw 1e-graads docentschap uitvoert. De onderzoeksleerlijn in ingebed in het programma vakdidactiek en biedt u heldere ondersteunende colleges en een individueel begeleidingsprogramma.

Werkwijze

De masteropleiding is kleinschalig van opzet. Hooggekwalificeerde docenten uit de beroepspraktijk zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun studenten. Naast het aanleren van kennis en vaardigheden maken activiteiten op de werkplek integraal onderdeel uit van het curriculum.

Vakinhoud en onderzoek

Bij de start van de opleiding staat de vakinhoud meer centraal, later in de opleiding krijgt onderzoek meer gewicht. De onderzoekscompetenties komen echter al aan de orde vanaf de start van de opleiding. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht: u ontwikkelt een meesterproef, de masterthesis.

In een schema:

Onderzoeks- en professionaliseringslijn Vaklijn Totalen
Jaar 1 5 stp 30 stp 35 stp
Jaar 2 5 stp 30 stp 35 stp
Jaar 3 20 stp 20 stp

Werkvormen

Met boeiende en prikkelende werkvormen spelen docenten in op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten uit HAN lectoraten, maatschappelijke behoeftes en dilemma's uit de praktijk. In een inspirerende leeromgeving bouwt u als professional aan uw kennis, ervaring en netwerken voor de toekomst. Werkvormen die u kunt verwachten, zijn:

 • Hoorcolleges
 • Werkbijeenkomsten
 • Interactieve bijeenkomsten
 • Coöperatieve opdrachten
 • Simulaties
 • Experimenten
 • Probleemgestuurde onderwijsvormen
 • Spellen
 • Peer reviews
 • Excursie

Directe link met de praktijk

Onze docenten staan met beide benen in de onderwijspraktijk. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op actuele onderwijskundige ontwikkelingen en biedt state-of-the-art kennis. Nieuwe inzichten uit de lectoraten dragen bij aan de inhoud van de masteropleidingen. Tijdens het masterprogramma verzorgt u lessen in het 1e-graads werkveld. U verhoogt direct uw vakdeskundigheid en uw bekwaamheid om in de bovenbouw les te geven.

Gastsprekers

U maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen en visies die gerenommeerde gastsprekers uit de praktijk presenteren in onder andere best practices.

Lectoraatslezingen

Tijdens de opleiding verzorgen 4 onderzoekers vanuit de lectoraten van de HAN inspirerende lezingen vanuit hun onderwijsgerichte onderzoek.

Toelating

Bent u 2e-graads docent Nederlands en bent u in de gelegenheid om eerstegraads onderwijs te verzorgen tijdens deze opleiding? Dan is de kans groot dat u kunt instromen als masterstudent. Lees hieronder meer over de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent in het bezit van een bachelor of Education- getuigschrift Nederlands
 • U heeft werkervaring als docent in het tweedegraads werkveld
 • U kunt tijdens de opleiding eerstegraads onderwijs verzorgen
 • U hebt de mogelijkheid om leerarrangementen te ontwikkelen en een praktijkonderzoek te doen binnen uw school

Overeenkomst met werkgever

Uw beroepspraktijk vormt een integraal onderdeel van de masteropleiding. Met uw werkgever sluit u een schriftelijke overeenkomst waarin u samen vastlegt dat u de opdrachten van de opleiding in de praktijk kunt uitvoeren. U moet gerichte feedback kunnen krijgen in de eigen werksituatie, waarbij uw leidinggevende of een andere interne professional begeleidt en beoordeelt.

Intakegesprek

Na het invullen van de Quick Scan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we met u uw vooropleiding en huidige werk en uw competenties. In overleg met u besluiten we aan het einde van dit gesprek of de inschrijvingsprocedure wordt gestart of dat nog aanvullende informatie nodig is.

Vrijstelling

Denkt u in aanmerking te komen voor vrijstelling van onderdelen van het curriculum op grond van eerder gevolgde opleidingen en/of competenties? In een intakegesprek inventariseren wij uw eerder behaalde competenties. Vervolgens wordt een verzoek ingediend bij de examencommissie wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor vrijstellingen. De examencommissie toetst dit verzoek en verleent u eventueel de vrijstellingen. Voor u zich definitief inschrijft kunt u zekerheid krijgen omtrent eventuele vrijstellingen.

Lerarenbeurs

Docenten die werkzaam zijn in het onderwijs kunnen een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. De beurs vergoedt delen van les- en collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en vervanging. U kunt de lerarenbeurs aanvragen bij DUO - Informatie Beheer Groep.

Begeleiding

U wordt tijdens de opleiding persoonlijk begeleid. Wat houdt de begeleiding in bij de Master Leraar Nederlands?

Betrokkenheid en begeleiding

In de kleinschalige opzet van de masteropleiding is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het opleidingsteam bestaat uit professionals in de betreffende vak-, beroeps- en onderzoeksdomeinen. Een schoolbegeleider volgt nauwgezet de lessen die u in het 1e-graads werkveld uitvoert, beoordeelt u en geeft gerichte feedback. Met uw tutor reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master. Tussen de coördinator/tutor van de opleiding is regelmatig contact over het leerproces van de student en over samenwerking op het gebied van onderzoek. Tijdens de opleiding bezoekt de coördinator/tutor bovendien de school van de student. Hij bezoekt lessen en spreekt met schoolbegeleider en/of leidinggevende.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding op hbo-niveau is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is nauwe samenwerking tussen student, werkgever, lector en de HAN. Cocreatie dus. Een speerpunt daarbij is toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk. Praktijkproblemen uit de eigen schoolpraktijk worden door de student ingebracht in de vakdidactische en onderzoekslijn. Op deze manier leveren de onderzoeksactiviteiten van de student direct rendement op voor de school.

Samenwerken met het werkveld

Naast toegepast onderzoek waarborgt de masteropleiding Leraar Nederlands de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studentengroep worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. De masteropleiding van de HAN participeert in het landelijk overleg vakmasters, dat 4 keer per jaar bijeen komt.

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding, medestudenten en de beroepenveldcommissie is de basis voor groei en innovatie, ook in uw onderwijspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag van de opleiding vergroot u uw kennis en vaardigheden om in de bovenbouw les te geven. Het duale karakter van de opleiding garandeert een continue wisselwerking tussen het leren binnen de muren van de opleiding en het leren in de eigen onderwijspraktijk. In de masterthese waarmee u uw opleiding afrondt, laat u zien dat u de methodes van praktijkonderzoek kunt gebruiken in een bestaande omgeving. Daartoe onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe lespakketten of voert u verbeteringen door in uw eigen lespraktijk. U deelt de onderzoeksresultaten in brede zin.

Beroepenveldcommissie

 • Henk van den Heuvel, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken
 • Dirk van Bennekom, Alliantie VO Nijmegen
 • Marc Mittelmeijer, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam
 • Janneke Stam, Montessori College Nijmegen
 • Yvonne Visser, Bacheloropleidingen leraar 2e-graad, ILS-HAN, Nijmegen

Lectoraat en betrokken lectoren

De Master Leraar Nederlands is vertegenwoordigd in de kenniskring van het Lectoraat Kwaliteit van Leren. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëert de kenniskring een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk.

In totaal vormen 7 lectoraten samen het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren.

Gastcolleges vanuit Kenniskring 2013-2014

 • Lectoraat Leren met ICT, lector dr. Marijke Kral.
  Praktijkgericht onderzoek 'Leren met ICT', iXperium, iPad-school.
 • Lectoraat Toetsen en beoordelen, lector dr. T. van Schilt-Mol.
  Onderzoek doen naar toetsing en valide beoordelen.
 • Lectoraat Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen, lector dr. B. de Vries.
 • Lectoraat Beroepspedagogiek, lector dr. L. Nieuwenhuis.

Lector Bregje de Vries

De leading lector voor de educatieve masteropleidingen waaronder de Master Leraar Wiskunde is mw. Dr. Bregje de Vries . Zij is eerste lector van de Kenniskring 'Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen'. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Annelies Dickhout, coördinator van de onderzoeksgroep van de Faculteit Educatie, en diverse onderzoekers en leden van de onderzoeksgroep.

Alumni

De kersverse alumni van de educatieve masteropleidingen worden in de toekomst regelmatig betrokken bij de optimalisering van de opleiding. Door vragenlijsten en 'terugkommomenten' bevraagt de opleiding de oud-studenten over de noodzaak en de mate van beheersing van de competenties die in de master centraal staan. Op deze manier krijgt de HAN vanuit de eerste hand een beeld van wat alumni denken over zaken als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €1906
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma
Zelf de koers bepalen, dat leer je in de Master Nederlands

Professional Jimmy van Rijt over de meerwaarde van de Master Leraar Nederlands.

'Waarom moet ik dit weten, meneer?' Een veelgestelde en uiterst legitieme vraag, vindt docent Nederlands Jimmy van Rijt. In de masteropleiding laaft de bevlogen docent zichzélf niet alleen aan de vakinhoud, maar leert hij bovenal hoe hij zijn diepe liefde voor de taal kan delen met leerlingen. 'Inhoud werkelijk betekenis geven: daar gaat het om.'

Kunnen we de classroom niet beter flippen?

Net afgestudeerd, 180 leerlingen, zes klassen. Toen Jimmy net begon op het Venlose Valuascollege werkte hij vooral vanuit het boek. Zoals alle beginnende docenten moest hij nog wennen en gaf de methode hem houvast. Maar al vlot kwamen de vragen. Is dit wel de beste opbouw? Wat hebben we aan geïsoleerde voorbeeldzinnetjes? Is leesvaardigheid wel een passieve vaardigheid? Kunnen we de classroom niet beter flippen?

Zelf richting geven

Niet gestuurd worden, maar zelf richting geven: het was een van de redenen waarom de taalfanaat aan de masteropleiding eerstegraadsdocent Nederlands begon. Tijdens mijn bacheloropleiding wist ik al: ik wil meer weten, ik wil dieper op de inhoud ingaan. Ik wil de grenzen van mijn vak verkennen. '

Een route die bij mij past

'Mijn eerstegraadsbevoegdheid behalen via de Master Nederlands bij de HAN is een route die beter bij mij past dan een universitair voltijdstraject. Het levert een praktisch voordeel op , namelijk drie jaar deeltijd tegenover drie jaar voltijd. Bovendien als werkend docent sta ik met twee benen in de praktijk en kan ik de opgedane kennis direct toepassen. Deze Master vormt een prima antwoord op de kloof tussen wetenschap en onderwijs. Het is een inhoudelijk sterk programma met veel persoonlijke aandacht.'

Onderzoek en onderwijs

Omdat hij als excellente bachelorstudent een minor deed, kon hij de masteropleiding op maat in versneld tempo doen: in twee in plaats van drie jaar. Of het niet pittig is een meerjarige master naast het docentschap te volgen? 'Zonder toewijding kom je natuurlijk nergens', zegt Jimmy stellig. 'Maar nee: op maandag kijk ik al uit naar woensdag, de opleidingsdag. Met gelijkgestemden in De Vijftigers en De Tachtigers duiken, de nieuwste inzichten krijgen van veelal gepromoveerde docenten, samen universele thema's in Goethes Faust behandelen… Je kunt echt de wind door je hoofd laten waaien. Ik krijg er energie van!' Het liefst zou Jimmy alle kennis dan ook donderdag en vrijdag direct implementeren. 'In de master staat het verbinden van onderzoek en onderwijs centraal en juist dat boeit me enorm.'

Waarom zo veel verwijsfouten?

In zijn masterthesis doet Jimmy onderzoek op het snijvlak van taalkunde en taalbeheersing. Centrale vraag: waarom maken leerlingen zo veel verwijsfouten in hun eigen teksten? Intrigerende materie, vindt Jimmy, die onlangs in Levende Talen een artikel over semantische grammatica publiceerde. 'Neem een zin als: "Hij plakte de kauwgom onder zijn stoel". Onder zijn eigen stoel? Onder de stoel van een niet nader genoemde man? Onder het zitvlak? Of zat hij fysiek onder de zitting tijdens het plakken van de kauwgom? Die kleine zin heeft 96 betekenissen!'

Geen waarom-daarom-leren

Jimmy's fascinatie en enthousiasme zijn grenzeloos, maar het doel van het onderzoek overstijgt zijn persoonlijke interesse, benadrukt hij. 'Grammatica is vaak taai voor leerlingen. Met mijn onderzoek wil ik onderzoeken hoe ik de inhoud betekenis kan geven. Weg met de trucjes, de regeltjes, het waarom-daarom-leren. Ik wil dat ze zélf de implicaties zien van het verkeerd gebruik van verwijswoorden. Wie zich goed en correct uitdrukt, bereikt beter zijn doel.' Ook voor de vakgroep is het onderzoek belangrijk: 'Verwijswoorden zijn de meest gemaakte fouten. Met de uitkomst van het onderzoek kunnen we straks het onderwijs verbeteren.'

Losser van het boek dan ooit

Publicaties in vakbladen, een nevenfunctie bij Fontys Hogescholen, het taalcoördinatorschap. Doordat hij zich ontwikkelde in de master staat Jimmy losser van het boek dan ooit. 'Zelf de koers bepalen, richting geven, dat leer je in de Master. Ik zie steeds nieuwe verbanden. Ook de leerlijn van leerlingen is me helderder: ik kan bovenbouwmaterie overbrengen en ik weet precies wat ze in de onderbouw hebben geleerd. Dat helpt me enorm om vakoverstijgend schoolbreed taalbeleid te maken. In de zomer van 2014 studeert de bevlogen docent-onderzoeker af. Een stapje terug dan? 'Absoluut niet. Promoveren: dat is de volgende stap.'

Jimmy van Rijt (Docent Nederlands), Valuascollege te Venlo
Laura Veenstra, docent Nederlands en Master Leraar Nederlands

Laura Veenstra was 3 jaar geleden eerstegraads docente Nederlands aan het Mondial College, locatie Lindenholt in Nijmegen, de eerste studente van de Master Leraar Nederlands. In januari 2012 studeerde ze af, ook weer als eerste. Voor haar masterthese onderzocht ze samen met een medestudente hoe ze de leesvaardigheid van haar leerlingen kon verbeteren. Lees hier meer over de meerwaarde van de masterthese in de praktijk.

Nieuwe werkvormen testen

Laura: 'Tijdens mijn eerste opleidingsjaar leerde ik dat een tekst met vragen beantwoorden de slechtste manier is om leesvaardigheid te oefenen met leerlingen. Ik vond het verbijsterend om te zien dat we dat nog steeds op deze manier doen. Temeer omdat de eindexameneisen dit jaar strenger zijn geworden. Ik heb diverse nieuwe werkvormen zoals gatenteksten en sorteertaken getest in mijn atheneum-vier klas. Het bleek dat leerlingen met de lessenserie die ik samen met mijn medestudente ontwikkelde aantoonbaar beter leerden lezen en gemotiveerder werden voor het centraal eindexamen. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn kun je ze veel aanbieden. Dat is het mooiste wat je kunt bereiken,' vertelt ze enthousiast.

Een nieuwe uitdaging

Ik heb 20 jaar lang met heel veel plezier op het vmbo gewerkt. Toen ik de 40 passeerde vroeg ik mezelf af: Wil ik dit blijven doen tot mijn 67e? Ik wilde graag iets nieuws maar wel binnen het onderwijs want ik ben hier ontzettend op mijn plek. Ik besloot mijn oude droom waar te maken en mijn eerstegraads bevoegdheid te behalen. Ik ben heel erg blij dat ik de stap heb gezet om de masteropleiding te volgen. De school waar ik werkzaam ben sprong er direct enthousiast op in en bood me een onderwijsplaats aan in de bovenbouw. Hier kon ik het geleerde direct in de praktijk brengen. Een goed voorbeeld is historische letterkunde binnen literatuuronderwijs. Van docenten heb ik mooie materialen en concrete handvatten gekregen. Het is fijn dat je de lesstof zelf nog helder in je hoofd hebt wanneer je het voor het eerst deelt met je klas.'

Rijker

'Ik heb aan de HAN veel geleerd: nieuwe inzichten opgedaan, actuele en nieuwe vakinhoud gekregen waar ik veel aan heb. Van een aantal ervaren medestudenten heb ik veel steun ondervonden. Met twee van hen ben ik zelfs goed bevriend geworden. We motiveerden elkaar, dat was soms nodig want een masteropleiding volgen in combinatie met een gezin en een baan is bikkelen. En we wisselden veel materialen en ideeën uit, dat was erg inspirerend.'

Onderzoekende houding

'Tijdens de masteropleiding heb ik mijn onderzoekende houding ontwikkeld. Dat is nuttig voor mijn werk als eerstegraads docent. Er zijn in het onderwijs altijd dingen die verbeterd kunnen worden. Het doortrekken van de leerlijn vanuit de onderbouw naar de bovenbouw bijvoorbeeld. Wat weten je leerlingen al van verhaalanalyse wanneer ze in atheneum-vier komen? Omdat ik zelf de lijn tussen de onderbouw en bovenbouw heb overgestoken zie ik dat de lessen over verhaalanalyse beter op elkaar afgestemd kunnen worden.'
'De komende tijd wil ik benutten om nieuwe lesmaterialen te ontwerpen en bestaande materialen aan te passen. Daar heb ik heel erg veel zin in. En ik zou nog verder willen studeren. Maar ik weet niet of dat er op korte termijn ook in zit…'

Laura Veenstra (Docent Nederlands en Master Leraar Nederlands), Mondial College, locatie Lindenholt in Nijmegen
Jeanette Muurmans, docent Nederlands bij de Faculteit Economie en Management bij het instituut voor Leraar en School

'Ik wil graag mijn kennis verdiepen en verbreden en volg sinds januari 2009 de HAN Masteropleiding tot eerstegraads docent Nederlands.'

'Ik heb enkele jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt. Al snel was ik toe aan verdieping van mijn kennisgebied en ik wenste een grotere variatie in mijn takenpakket. Ik ben nu werkzaam als docent Nederlands bij de Faculteit Economie en Management (FEM) aan de HAN en het Instituut voor Leraar en School (ILS). Voor beide opleidingsinstituten verzorg ik diverse colleges, onder andere zakelijk Nederlands, Nederlands als tweede taal, spellingdidactiek en didactiek van het Nederlands als tweede taal.'

Vakverdieping

'De vakverdieping, de waardevolle feedback van vakcollega's en de docenten van de opleiding zijn voor mij de toegevoegde waarde van de opleiding. Ook de uitwisseling van onderwijservaringen van collega's die allemaal over verschillende onderwijservaring beschikken en op diverse typen scholen werkzaam zijn, vind ik erg waardevol. Daarnaast is er binnen de master aandacht voor onderzoeksvaardigheden.'

'De master inspireert me om werkvormen nog eens kritisch te bekijken en deze aan te passen; ik word me bewuster van mijn eigen onderwijspraktijk. In mijn lessen maak ik gebruik van het materiaal uit de diverse mastercolleges en het materiaal van de medestudenten. De masteropleiding speelt in op de huidige ontwikkelingen. Tijdens colleges wordt er ingegaan op de besluiten van de commissie Meijerink en de gevolgen voor het onderwijs. Na het behalen van de master zou ik graag doorstuderen. Ik wil me graag verder ontwikkelen als docent en onderzoek blijven doen.'

Jeanette Muurmans (Docent Nederlands), Faculteit Economie en Management bij het instituut voor Leraar en School