Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in Molecular Life Sciences

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

U heeft een HLO bacheloropleiding achter de rug, maar u heeft het gevoel dat u méér kunt. U ziet uzelf in het bedrijfsleven of in toepassingsgerichte onderzoeksinstituten graag als doelgerichte medewerker die als schakel fungeert tussen analisten en ervaren projectleiders en die ook met de belangen van andere afdelingen rekening houdt. De deeltijdopleiding Master in Molecular Life Sciences bereidt u op deze taken voor.

Deeltijd

De opleiding is Engelstalig en wordt in deeltijd gevolgd. Dit geeft u de unieke kans om studie en werk te combineren.

HAN Master Molecular Life Sciences opnieuw topopleiding!

De Master Molecular Life Sciences bij de HAN is voor het tweede achtereenvolgende jaar als zeer goed beoordeeld volgens de Keuzegids Masters 2014 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).
In de bewoordingen van de Keuzegids: '(…) e en opvallende winnaar is de hbo-master molecular life science in Nijmegen, die ook louter complimenten ontvangt. Voor hbo'ers die makkelijk willen doorstromen is de hbo-master molecular life science van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een optie .' Uit de gids valt op te maken dat zowel studenten als experts onder de indruk zijn. De wetenschappelijke vorming en informatievoorziening worden als sterke punten genoemd
Met de Keuzegids Masters 2014 wil het CHOI potentiële studenten objectief en onafhankelijk informeren over het masteraanbod in het Nederlandse hoger onderwijs.

The Linking Pin: schakel tussen analisten en projectleiders

Met deze deeltijd master kunt u doorgroeien naar The Linking Pin, de spin in het web in uw organisatie: u wordt de belangrijke schakel tussen analisten en ervaren projectleiders, en houdt tegelijkertijd rekening met de belangen van verschillende experts, afdelingen en/of samenwerkingspartners betrokken bij uw projecten. Gedurende uw opleiding verdiept en verbreedt u uw kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en projectmanagement. Basiskennis van kwaliteitszorg, wet- en regelgeving, patenten, bio-informatica, statistiek, financiele aspecten en business development helpt u te communiceren met experts op deze gebieden. Gecombineerd met uw praktijkervaring, levert u direct een bijdrage aan de efficiënte realisering van projecten in uw beroepspraktijk en neemt u projectleiders met managementtaken werk uit handen. U bent The Linking Pin.

Vergroot uw kans op de arbeidsmarkt

U verrijkt uw kennis van moleculaire en celbiologie, biochemie, biotechnologie, statistiek, en van bio-informatica. En ook van immunologie, vaccine-, medicijn- en diagnostische testontwikkeling. U vergroot uw competenties in het uitzetten van experimentele en projectstrategieën, het wetenschappelijke schrijven, patentsearches en de projectorganisatie. Verder werkt u aan uw interpersoonlijke vaardigheden. U past het geleerde continue aan casuïstiek toe. Voorbeelden zijn het ontwerpen van een verbeterd vaccine of het uitzetten van een drug development strategie en het schrijven van een projectvoorstel voor de efficiënte enzymproductie. U krijgt een bredere kijk op projecten en wordt breder inzetbaar.

Biodiscovery

De masteropleiding is onderdeel van het Speerpunt Biodiscovery van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Met deze speerpunt bundelen het HAN BioCentre, de bacheloropleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Bio-informatica, en de masteropleiding Molecular Life Sciences hun expertise op het gebied van de ontdekking, analyse en productie van biomoleculen. Multidisciplinair onderzoek wordt toegepast om vraagstellingen van de beroepspraktijk op het gebied van Biodiscovery te beantwoorden. Bachelor- en masterstudenten zijn hierbij betrokken, en verwerven de expertises of het gebied van Biodiscovery die het bedrijfsleven nodig heeft.

Regelmatige afstemming met beroepspraktijk

De Masteropleiding is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en toepassingsgerichte onderzoeksinstellingen. De doelstellingen, onderwerpen en casuistiek van de Master worden regelmatig met vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk besproken en aangepast. De organisatie en studielast bespreken we regelmatig met onze studenten, die studie, werk en vaak ook een (jong) gezin met elkaar combineren. De relevantie en actualiteit van de opleiding wordt regelmatig getoetst door overleg met een adviescommissie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Leden van deze adviescommissie komen tegenwoordig uit de bedrijven MSD Human Health, MSD Animal Health, DSM, Synthon B.V., Lactrys Biopharmaceuticals B.V, Dyadic Nederland B.V. en van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

HLO-analisten

De opleiding Master in Molecular Life Sciences is voor Bachelors of Applied Science van het HLO of een gelijkwaardige opleiding en voor analisten die al enige tijd werkzaam zijn op een laboratorium en het gevoel hebben dat ze méér kunnen en/of willen.

Docenten in het beroepsonderwijs

De opleiding is een uitstekende mogelijkheid voor docenten in het beroepsonderwijs die zich verder willen ontwikkelen en hun mastergraad willen behalen. Voorwaarde hiervoor is dat u een afstudeerproject van een half jaar op het gebied van toegepast onderzoek of productontwikkeling in de praktijk kunt uitvoeren. U kunt van een lerarenbeurs gebruik maken om de opleidingskosten en zelfs vervanging op uw eigen instelling te financieren.


Programma

De focus van de opleiding ligt op de toepassing van onderzoek in molecular life sciences voor de ontwikkeling van producten in verschillende disciplines van de biotechnologie. U leert projecten van enkele maanden zelfstandig te plannen en uit te voeren en hierbij zowel met wetenschappelijke als projectmatige aspecten rekening te houden.

Biodiscovery

De masteropleiding Molecular Life Sciences is onderdeel van het Speerpunt Biodisocvery van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het programma bestrijkt de hele Biodiscoveryketen, van de ontdekkling, analyse en productie van biomoleculen. Het is afgestemd op de behoefte van organisaties actief in Biodiscovery.

Integratie van kennis en vaardigheden

Tijdens de opleiding werkt u stapsgewijs aan competenties die hiervoor nodig zijn. Dit doet u door continue te werken aan beroepsrelevante projectcasussen waarin diverse kennis en vaardigheden op wetenschappelijk en projectmanagement gebied toegepast worden. De kennis en de vaardigheden die u gedurende de opleiding op doet zijn samengevat in de Body of Knowledge and Skills van de opleiding.

Opbouw programma

Het programma bestaat uit 6 modules. De projectcasussen waaraan u werkt worden van module tot module steeds complexer. Iedere module heeft een ander inhoudelijke focus.

Module 1: Introductie

U frist uw basiskennis en -vaardigheden op in de volgende gebieden:

 • moleculaire biologie
 • celbiologie
 • biochemie
 • gentechnologie
 • statistiek
 • het gebruiken van databases
 • het lezen van wetenschappelijke artikelen

Module 2: Productie van biomoleculen

In deze module staat de efficiënte productie van biomoleculen voor diverse industriële toepassingen centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • productiestammen
 • fermentatietechnologie
 • downstreamprocessing (DSP)
 • bio-analysemethodes
 • metabolic engineering
 • gene annotation
 • Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Quality by Design (QbD)
 • Experimental Design

U schrijft projectvoorstellen voor de productie van enzymen en microbiële olie. Een deel van uw projectplan voert u tijdens een fermentatieweek uit; waarna u uw verkregen data analyseert en vervolgplannen uitzet. U verdiept zich in de consequenties van GMP eisen op uw productiestrategie. U maakt gebruik van experimental design om voorstellen voor procesoptimalisatie uit te zetten.

Colleges worden verzorgd door medewerkers van het HAN Lectoraat Industriële Microbiologie en gastdocenten. Hiernaast raadpleegt u de actuele literatuur.

Module 3: Vaccins en diagnostische test

In deze module staan de ontwikkeling van vaccines en diagnostische tests en het wetenschappelijk schrijven centraal. U ontwerpt een verbeterde of nieuwe vaccine en diagnostische test. U houdt hierbij rekening met wetenschappelijke, praktische en financiële aspecten. De essentie van uw voorstel voor een verbeterd vaccine vat u samen voor een andere afdeling. Voor uw ontworpen diagnostische test schrijft u een validatieplan. U bestudeert de actuele literatuur en kwaliteitsrichtlijnen voor het maken van de opdrachten.

U wordt ondersteund door colleges over:

 • immunologie
 • infectieziektes
 • vaccineontwikkeling
 • diagnostische test
 • kwaliteitscontrole
 • statistiek
 • scientific writing

Gastdocenten inspireren u met seminars over hun actuele projecten op het gebied. Een English native speaker uit het vakgebied geeft u feedback op uw geschreven stukken.

Module 4: Drug development

Ook deze module sluit aan bij de rode biotechnologie waarin producten voor medische toepassingen ontworpen en ontwikkeld worden. Tijdens de module Drug Development bedenkt en beargumenteert u een mogelijk medicijn tegen kanker, en werkt u de experimentele strategie uit om dit medicijn te maken. De geplande screening assays waarmee deze getest worden en de bijbehorende statistiek/experimental design zijn eveneens onderdeel van deze strategieën.

U bestudeert de mogelijkheden uw producten en strategieën te kunnen patenteren, en hiermee zelf een bedrijf op te starten. Hiernaast analyseert u de data van high-throughput sequentie-analyse in het kader van drug screening. Bij het uitwerken van uw opdrachten maakt u gebruik van actuele literatuur en colleges over:

 • moleculaire aspecten van kankerontwikkeling
 • verschillende targets en drugs
 • assay-development
 • farmacologie
 • toxicologie
 • farmacokinetiek
 • statistiek
 • bio-informatica: analyse van next-generation sequence data
 • patentrecht
 • business development
 • drug registration

Een hoogtepunt van deze module zijn de seminars van gastdocenten over hun actuele projecten in het vakgebied.

Module 5: Projectmanagement

De module projectmanagement loopt naast de andere theoriemodules. Wat u in deze module leert, past u toe bij het maken van de opdrachten van de vakinhoudelijke modules. En u gaat hiermee direct in uw eigen beroepspraktijk aan de slag.

Wat leert u?

 • definitie van projecten en projectdoelen
 • planning en organisatie van projecten
 • risico-analyse

U krijgt inzicht in werk- en communicatiestijlen, culturele aspecten en persoonlijke effectiviteit. Het principe van situationeel leiderschap en vergadertechnieken horen eveneens bij het programma.

Module 6: Major Project

U sluit uw opleiding af met het Major Project. Dit afstudeerproject vormt de proeve van bekwaamheid van uw opleiding. U voert een project uit binnen het toegepast onderzoek of de productontwikkeling van een bedrijf, onderzoeksinstituut of het HAN BioCentre. Dit kan de organisatie zijn waarin u werkzaam bent. Tijdens dit afstudeerproject schrijft u een projectplan en voert u de projectplannen praktisch uit. Na het afronden van uw project schrijft u een verslag, houdt u een presentatie voor een examencommissie en discussieert u met een panel experts. Hiermee laat u zien dat u over voldoende competenties beschikt om projecten te kunnen leiden.

Hiermee laat u zien dat u over voldoende competenties beschikt om te kunnen functioneren als The Linking Pin. U bent de schakel tussen het lab en ervaren projectleiders met managementtaken, en tussen diverse experts betrokken in projecten.

Beschrijving per module

Een uitgebreide beschrijving van de doelen, inhoud, lesactiviteiten, toetsing en gebruikte literatuur van iedere module kunt u vinden in het document 'Study Guide' aan de rechterkant van deze pagina.

Uitstroommogelijkheden

Met uw diploma verwerft u de graad "Master of Applied Science". Deze graad is gelijkwaardig met de titel "Master of Science" en geeft u toegang tot een promotie-onderzoek. De focus van de opleiding en daarmee het profiel van de afgestudeerden ligt echter meer op toegepast onderzoek en productontwikkeling, en op de integratie van onderzoek en projectmanagement. Na het afronden van de opleiding kunt u als (junior) projectleider in het bedrijfsleven aan de slag. U bent een waardevolle schakel tussen analisten en senior projectleider, en tussen verschillende afdelingen. U bent The Linking Pin, de spin in het web in uw organisatie.

Toetsing

Elke module van de opleiding Master in Molecular Life Sciences wordt afgesloten met een toets. De toetsing van de eerste 4 modules bestaat uit cijfers voor verschillende opdrachten en een cijfer voor een theorietentamen. Studenten worden doorgaans individueel getoetst.

Werkwijze

Gedurende de opleiding Master in Molecular Life Sciences werkt u aan realistische casussen. Deze casussen vormen het centrale thema van een module. De benodigde theorie krijgt u in de vorm van lezingen, workshops of trainings aangereikt; of maakt u zich zelf eigen door het bestuderen van de actuele literatuur. U voert de opdrachten individueel uit. Door deze actieve en boeiende manier van werken past u nieuwe kennis en vaardigheden meteen en integraal toe. De transfer naar u eigen beroepspraktijk gaat vanzelf.

Integratie van R&D en onderwijs

De opleiding is verbonden aan het Lectoraat Industriële Microbiologie waar research & development op contract- en projectbasis voor bedrijven uitgevoerd wordt. Daardoor en door de betrokkenheid van gastdocenten uit de desbetreffende gebieden blijft de opleiding continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Toelating

Hier leest u meer over de toelatingseisen voor de Master in Molecular Life Sciences.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingseisen voor de opleiding Master in Molecular Life Sciences zijn een bachelordiploma (Bachelor of Applied Science (HLO ingenieur) of Bachelor of Science) in Biochemie, Biotechnologie, Life Sciences of vergelijkbare disciplines, en minstens een jaar werkervaring in op een laboratorium in het vakgebied.

Intakegesprek

In een intakegesprek wordt met u individueel besproken hoe goed uw vooropleiding en ervaringen aansluiten bij de opleiding. Het is mogelijk dat we u naar aanleiding van dit intakegesprek zelfstudie van een beperkt aantal onderwerpen adviseren zodat u beter op het programma voorbereid bent.

Werk- of stageplek in het vakgebied

Om uw kennis en vaardigheden op het gebied van project management toe te kunnen passen heeft uw een werk- of stageplek in het vakgebied nodig. U kunt direct het geleerde in de praktijk toepassen. Indien u een jaar of meer werkervaring heeft, zijn minstens 16 uur per week in de beroepspraktijk nodig; indien u nog geen werkervaring heeft, zijn dit 32 uur per week.

Op zoek naar een werkplek?

Op zoek naar een werkplek waarmee u de masteropleiding kunt combineren? De HAN werkt samen met CheckMark, die u kan helpen een geschikte baan te vinden. Meer informatie? bezoek de website van CheckMark Labrecruitment.

Toelating zonder werkervaring

Geïnteresseerden zonder werkervaring kunnen op basis van studieresultaten en motivatie toegelaten worden. Een werk-/stageplek van minstens 32 uur per week naast de deeltijdstudie is voor studenten zonder werkervaring voorwaardelijk.

Internationale belangstellenden met een ander diploma kunnen in een toelatingsassessment aantonen dat ze zich tot bachelorniveau ontwikkeld hebben. Zij kunnen op deze manier ook toegelaten worden.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding is de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. U werkt gedurende de opleiding met actuele beroepsrelevante casuïstiek en praktijkvoorbeelden. U heeft contact met gastdocenten en medestudenten uit diverse sectoren van de beroepspraktijk. Bij inschrijving voor de master wordt u lid van de Nederlandse Biotechnologische Vereniging en heeft hiermee toegang tot symposia, meetings en een groot netwerk van professionals.

Toegepast onderzoek

De masteropleiding waarborgt haar kwaliteit en actualiteit door toegepast onderzoek binnen het Lectoraat Industriële Microbiologie en diverse samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, ziekenhuizen en universiteiten. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissies. Gastdocenten brengen actuele praktijkvoorbeelden en casuïstiek in de opleiding en studenten delen praktijkervaringen met elkaar.

Betrokken HAN Lectoraat Industriële Microbiologie

Het Lectoraat Industriële Microbiologie en de hieraan verbonden contractonderzoeksorganizatie HAN BioCentre zijn betrokken bij de masteropleiding Molecular Life Sciences.

Wat doet het lectoraat?

Het Lectoraat Industriële Microbiologie draagt met actuele casuïstiek omtrent eiwitproductie, enzym-analyse, metabolic engineering en project management bij aan de masteropleiding Molecular Lifes Sciences. Tevens zijn onderzoeksmedewerkers werkzaam als docenten in de masteropleiding. Het lectoraat heeft hiernaast verantwoordelijkheid in het bewaken van het niveau van de opleiding. De lector, dr. Christien Lokman, is daarom lid van het kernteam en voorzitter van de examencommissie van de opleiding en aanwezig bij alle afstudeerzittingen.

Beroepenveldcommissie

De HAN hecht groot belang aan de mening van deskundigen uit het werkveld waarvoor opgeleid wordt. Om deze meningen te inventariseren zijn er bijeenkomsten met beroepenveldcommissie van de opleiding.

De beroepenveldcommissie van deze masteropleiding bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. Henny Hofs, Synthon BV (Nijmegen)
 • Prof. Peter Hermans, Radboud Universiteit (Nijmegen)
 • Dr. Hans Visser, Dyadic Netherlands (Wageningen)
 • Dr. Cees Sagt, DSM (Delft)
 • Martijn van Hal (MMLS), MSD Oss
 • Dr. John Voermans, MSD Animal Health
 • Dr. Riet Hilhorst, PamGene ('s-Hertogenbosch)
 • Dr. Markus Mueller, Qiagen GmbH (Hilden, Duitsland)
 • Dr. Andrea Thiele, mastercoördinator
 • Dr. Christien Lokman, Lector

Betrokken alumni

Alumni en de opleiding onderhouden hun contact via een LinkedIn Network Group (HAN Master Molecular Life Sciences).

Alumni worden om de 2 jaar gevraagd naar hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de kennis en competenties die in de opleiding centraal staan. Tevens wordt gevraagd naar hun oordeel over de genoten opleiding. Daarbij gaat het er met name om te achterhalen wat de voormalig student terugkijkend van de studie vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid, en gebruik van (onderdelen) van de opleiding in de huidige functie.

Alumni wordt aangeboden nieuwe of verbeterde onderdelen van de opleiding gratis te volgen. Hierover worden zij via het LinkedIn netwerk op de hoogte gehouden. Oud-studenten worden één keer per jaar uitgenodigd deel te nemen aan een alumnidag. Op deze alumnidagen zijn er diverse (beroepsrelevante) activiteiten en is er ruimschoots gelegenheid voormalige medestudenten en docenten te ontmoeten.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 30 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €14400
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Engels
Startmaand september
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma
'Ik raad het elke HLO'er aan: hiermee onderscheid je je!'

Professional Adinda Diekstra over de meerwaarde van de Master Molecular Life Sciences.

Adinda Diekstra werkt als analist op de afdeling Genetica van het UMC St Radboud. Haar beslissing om de masteropleiding Molecular Life Sciences te gaan doen heeft meer teweeggebracht dan ze van tevoren had gedacht: 'Zowel hier op het laboratorium als voor mij persoonlijk is er een ontwikkeling in gang gezet die niet meer terug te draaien is. Heel spannend allemaal.' Als afstudeeropdracht onderzoekt én organiseert Adinda nu de overstap van het laboratorium op een compleet nieuwe DNA-sequencing-techniek. Hiermee blijft dit laboratorium in de wereld koploper op dit vakgebied.

Functionele tussenlaag

Adinda haalde haar HLO-diploma in 2007 en werkte vervolgens 2 jaar in het IVF-laboratorium van het UMC St Radboud. 'Hartstikke leuk en heel bijzonder werk, maar ik wilde inhoudelijk verder. Toen kwam ik hier op de afdeling Genetica terecht, waar ik een nieuwe uitdaging vond en het enorm naar mijn zin heb. Maar toch bleef er een drive naar 'meer'. Daarnaast ben ik nog jong en heb ik nu de vrijheid en de tijd om in mezelf te investeren. Vanuit die gedachte ging ik de masteropleiding doen. Veel mensen in mijn omgeving begrepen mijn keuze in eerste instantie niet, ze dachten dat ik mijn baan niet leuk vond of dat ik de ambitie had om te promoveren. Logisch ook, want in de meeste laboratoria heb je nu eenmaal die twee smaken: de HLO-analist en de promovendus. Maar deze master creëert eigenlijk een tussenlaag die heel waardevol is. Ook ikzelf heb onderschat hoeveel je kunt leren en hoe je positie door deze opleiding kan veranderen. Ik kan het elke HLO'er aanraden, want hiermee kun je je echt onderscheiden van de rest.'

Projectleidersrol

Volgens Adinda zijn ziekenhuizen over het algemeen vrij hiërarchisch ingesteld. 'Dus vond ik het als analist extra spannend om die nieuwe rol van projectleider op me te nemen. Maar vanuit de opleiding word je 'gedwongen' om het te doen en er verslag over uit te brengen. Dus dan organiseer je je eerste vergadering, komen mensen ook echt, luisteren ze en zijn ze oprecht geïnteresseerd. Ik vond het geweldig! Ik wil graag meer doen met projectmanagement en het liefst hier in dit laboratorium. Ik wil niet meer terugvallen in mijn oude rol; er moet wel uitdaging en vooruitgang in zitten.'

Nieuwe DNA-analysetechniek

Adinda heeft onderzocht of de afdeling moet zou moeten investeren in een nieuwe DNA-sequencingtechniek voor de diagnostiek: het semi-conductor sequencing (Next Generation Sequencing). Terwijl in de rest van de wereld nog voornamelijk de gouden standaard, Sanger sequencing, gebruikt wordt voor de diagnostiek. Adinda: 'Ik had al na anderhalve maand voldoende bewijs verzameld om de overstap degelijk te onderbouwen. Dit was veel sneller dan verwacht, dus heb ik in overleg met Marcel Nelen, hoofd van het laboratorium, het project groter gemaakt. We hebben een projectteam van zes mensen samengesteld, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Ik heb ze gevraagd om elk op hun eigen vakgebied, bijvoorbeeld de robots en de ICT, uit te zoeken hoeveel tijd en geld de overstap kost en wat de praktische impact is. We weten nu precies waar we aan toe zijn en de aanpassingen zijn al in volle gang om later dit jaar tot implementatie over te gaan.'

Inhoudelijk vernieuwend en actueel

'Het klinkt misschien raar, maar ik had niet gedacht dat ik zoveel zou leren. Over projectmanagement, maar ook theoretisch. Alles was hartstikke interessant, want je leert van docenten die over de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken vertellen. Je leert niet uit boeken die vijf jaar geleden geschreven zijn, maar je leert over het hier en nu, wat gebeurt er op dit moment binnen het vakgebied. Heel actueel dus. Ook de opdrachten waren heel realistisch en daardoor bijzonder leerzaam. Ik kreeg bijvoorbeeld de opdracht na te denken over het ontwikkelen van een medicijn tegen een bepaalde kankersoort: zowel vanuit theoretisch -technisch oogpunt als vanuit praktisch oogpunt: hoe zit het met de verkoopbaarheid? Is er al zoiets op de markt? Zit hier al een patent op? Vooral die praktische kant was een echte eye-opener.'

Verrassende bij-effecten

Adinda wil ten slotte nog graag de Engelse taal noemen als leerpunt: 'Ik dacht dat mijn Engels best redelijk was, maar vakinhoudelijk vond ik het pittig. Behalve tijdens de lessen, besloten we ook om buiten de lessen met de studenten onderling Engels te spreken. Dat ging heel goed en dat heeft nu allemaal leuke bij-effecten waar ik niet op gerekend had. Ik ben bijvoorbeeld gevraagd voor het International Business Development Team: ik leg contact met buitenlandse ziekenhuizen en artsen en geef ze informatie zodat we nog meer aanvragen uit het buitenland binnenkrijgen. Ook ben ik door leidinggevenden meegevraagd naar meetings of congressen waar ik anders nooit zou komen. Deze opleiding heeft mijn professionele wereld stukken groter gemaakt en heeft veel betekend voor mijn zelfvertrouwen.'

Adinda Diekstra (Analist op de afdeling Genetica), UMC St Radboud
Erik Raaijmakers, Scientist Biochemistry, afdeling Global Technical Operations, MSD, Oss

'Heel eerlijk? Mijn eerste motivatie om de opleiding te doen, was dat ik een mastergraad wilde halen, omdat het opleidingsniveau van mijn collega's ook steeds hoger werd. Als HLO-er wilde ik mijn carrièrekansen vergroten. Maar inmiddels draait het allang niet meer om dat 'papiertje' en ben ik vooral heel blij met de ontwikkeling die ik als mens en professional doormaak.' Erik Raaijmakers vertelt wat de masteropleiding Molecular Life Sciences betekent voor hemzelf en voor zijn werkgever MSD (voorheen Organon) in Oss.

Belangrijk kenmerk van de Master Molecular Life Sciences is de verbreding van kennis binnen het vakgebied. Erik ondervond dat aan den lijve: 'Als ik nu met collega's van andere afdelingen praat, kan ik makkelijker meediscussiëren. In een specialistisch bedrijf als het onze zit je met je afdeling al snel op een eilandje, maar door deze masteropleiding ben ik na dit eerste jaar al veel breder onderlegd. De opdrachten en assignments binnen de verschillende modules zorgen er ook voor dat ik bij andere afdelingen binnen loop en daar vragen ga stellen. Ik merk dan dat collega's snel oppikken dat ik een gelijkwaardige gesprekspartner ben geworden. Ik kan beter volgen wat ze precies doen en kom met informatie die zelfs voor hen nieuw is.'

Het nieuwste van het nieuwste

Erik: 'De opleiding stimuleert om vernieuwend te denken. Bij elke module moet ik iets bedenken in het veld wat er nog niet is en waarom ik denk dat het gaat werken. Dat is de kern van toegepast onderwijs. Het betekent wel dat je ontzettend veel artikelen moet lezen en moet leren beredeneren wat er precies in het lichaam gebeurt met het medicijn dat je ontwikkelt. Enorm intensief, maar je voelt bijna per dag dat je leert en groeit. Het is ook heel motiverend dat het niveau van de docenten zo hoog is. Ze zijn echt voorlopers op hun vakgebied, en allemaal heel gedreven om kennis te vergaren en te delen. Er komen ook gastdocenten uit het bedrijfsleven, dan hoor je over de nieuwste onderzoeken en inzichten. Hoe vernieuwend die inzichten zijn, merkte ik tijdens een gesprek met een collega die gespecialiseerd is in upstream processing. Ik vertelde dat ik van plan was een 'bispecifieke diabody' te maken in plaats van wat gebruikelijk is: een antibody. Dat was ook voor die collega iets nieuws. Dan leer je samen.'

Steeds zelfstandiger

'Vrijwel elke module van de opleiding sluit je af door een rapportage te schrijven en een presentatie te houden. De eerste keren wordt je daarin nog aardig gestuurd, maar hoe verder je vordert, hoe meer je het helemaal zelf uitzoekt. Je moet zelf initiatief tonen, zelf nadenken, je verdiepen in ziektes. Er zit ook veel statistiek in de opleiding, omdat je moet leren je eigen data te verwerken. Precies dat statistische stukje missen hbo-ers trouwens vaak. Je hebt het ook nodig voor je afstudeeropdracht, je masterthese. Daar ben ik nu al hard over aan het nadenken en overleggen met mijn afdeling: wat is echt interessant voor ons? Ik denk erover om een nieuw zuiveringsproces te ontwikkelen. We maken hier heparine (bloedverdunner) dat gewonnen wordt uit de darm van een varken. Het ruwe product wordt vervolgens gezuiverd tot een hoogwaardig eindproduct. We weten dat uit een zijstroom een ander medicijn te maken valt. Dat is een heparine-achtige stof die gebruikt kan worden voor mensen die niet tegen heparine kunnen. Van dit medicijn is nog niet voldoende beschikbaar.'

Alles in het Engels

'Een mooie bijkomstigheid is nog dat je Engels echt met sprongen vooruit gaat. Alles gaat in het Engels, wat in het begin soms lastig is. Maar omdat de groep niet zo groot is, kun je zorgen dat iedereen 'aangehaakt' blijft tijdens een gesprek of een les. Bovendien is hier in het bedrijf ook alles in het Engels, sinds we een Amerikaanse eigenaar hebben. Je merkt dat met een hbo-diploma het spreken en schrijven toch onder de maat is. Nu moet ik in die taal stukken schrijven en discussiëren en ontwikkel ik me ook op dat vlak.'

Erik Raaijmakers (Scientist Biochemistry), MSD