Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in de bio-informatica (Leuven)

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen.

De doelstellingen vertalen zich in de volgende algemene eindtermen voor elke bio-ingenieursopleiding en elke masteropleiding:
- grondige basis en geavanceerde kennis;
- op een inventieve en creatieve manier probleemoplossend kunnen denken en werken;
- in staat zijn om zelfstandig en in teamverband te werken;
- bekwaam om eigen verantwoordelijkheid op te nemen en beslissingen door te voeren;
- het vaardig kunnen omgaan met en kritisch beoordelen van vakliteratuur en gegevensbestanden;
- schriftelijke, mondelinge en digitale communicatievaardigheden bezitten;
- vakspecifieke domeinkennis actief aanwenden om bij te dragen tot het maatschappelijk debat vanuit een kritisch-wetenschappelijk houding.

Deze doelstellingen vertalen zich in de volgende specifieke eindtermen voor de studenten:

Kennis 1: een brede kennis hebben van biologie, biotechnologie, toegepaste wiskunde, informatietechnologie en statistiek.
- Inzicht hebben in de genetische opbouw en het functioneren van levende systemen
- Kennis van de voornaamste biotechnologische technieken, modelorganismen en procedures
- Kennis van de statistiek
- Kennis van de toegepaste wiskunde
- Kennis van de concepten van programmeren en IT
- Domeinspecifieke kennis: bv high throughput omics analysis, phylogeny, molecular modelling ...

Praktische vaardigheden:
- Kunnen programmeren met ten minste een veel gebruikte programmeertaal (e.g. JAVA, PERL ...)
- In staat zijn een eigen databank te implementeren
- In staat zijn om, in overleg met moleculair biologen en informatici/statistici en wiskundigen, hoge doorvoer moleculair biologische experimenten te ontwerpen, analyseren en interpreteren.
- In staat zijn een biologisch probleem conceptueel te vertalen in een wiskundig formalisme
- In staat zijn een wiskundige techniek te implementeren
- In staat zijn een probleem op te lossen met de gepaste wiskundige/statistische techniek.

Cognitieve vaardigheden:
- CV1: In staat zijn om op zelfstandige basis nieuwe evoluties in het domein te volgen
- CV1,2: In staat zijn om a.d.h.v. een wetenschappelijk artikel een beschreven methode of techniek te doorgronden en te implementeren.
- CV1,2: In staat zijn om de juiste testen te ontwerpen om de werking van een methode na te gaan en te analyseren
- CV1,2: In staat zijn om een verbetering aan te brengen op een bestaande techniek
- CV3b: In staat zijn resultaten op gestructureerde wijze te presenteren via een presentatie of een een geschreven tekst.

Sociale vaardigheden:
- CV 3b kunnen uitleggen van een ingewikkeld concept aan een niet-expert.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Geen
Credits 120