Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen

Van 1973 tot nu

Met haar 40 jaar is de Universiteit Hasselt een jonge universiteit, die op relatief korte tijd exponentieel is gegroeid tot een bloeiend centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de regio in het algemeen en aan de bedrijfswereld in het bijzonder. Niet alleen voor Limburg, maar met vertakkingen tot ver over de landsgrenzen heen.

Hoewel bij wet al in 1971 groen licht werd gegeven voor het inrichten van de autonome universitaire instelling waar Limburg al jaren voor pleitte, opende het Limburgs Universitair Centrum (LUC) pas in 1973 ook daadwerkelijk de deuren. De universiteit startte haar eerste academiejaar met 322 studenten voor 6 studierichtingen, namelijk wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, tandheelkunde en geneeskunde. Het personeel bestond toen uit 24 leden van het academisch personeel en 32 leden van het administratief en technisch personeel.

Nu 40 jaar later heeft de Limburgse universiteit een enorme groei doorgemaakt. De Universiteit Hasselt telt nu 853 personeelsleden (604 academische personeelsleden en 249 administratieve en technische personeelsleden), en er zijn meer dan 3000 studenten ingeschreven. Het studieaanbod werd inmiddels uitgebreid met informatica, biomedische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, mobiliteitswetenschappen en rechten.

In 2002 richtten de Universiteit Hasselt en Maastricht University samen de transnationale Universiteit Limburg (tUL) op, als een uniek samenwerkingsverband van twee universiteiten in twee landen. De opleidingen informatica, statistiek en biomedische wetenschappen zijn ondergebracht in dit samenwerkingsverband. De opleiding in de rechten (gestart in 2007) is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Hasselt, Maastricht University en de KU Leuven. Ook in andere wetenschapsdomeinen wordt gezocht naar samenwerking met andere universiteiten.

Sinds 2003 vormen de UHasselt, de Provinciale Hogeschool Limburg en de XIOS Hogeschool Limburg samen de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). De Limburgse associatie werd opgericht met de ambitie om het hoger onderwijs in de provincie Limburg verder uit te bouwen, het wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening in de regio te versterken, en economische meerwaarde te creëren door de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Met de oprichting van de tUL en de AUHL is de UHasselt steviger dan ooit geworteld in het hedendaagse academische landschap. Deze verankering werd ook zichtbaar door de naamsverandering van Limburgs Universitair Centrum naar de Universiteit Hasselt. Sinds juni 2005 is de UHasselt ook in naam de vijfde universitaire pool in Vlaanderen.

De UHasselt heeft sinds 2011 een dubbele campus: een groene campus buiten de stad en een campus in de binnenstad. Op de campus Hasselt is de faculteit Rechten gehuisvest in een nieuw complex en in 2012 is ook het gebouw in gebruik genomen waar de rector en de diensten van het rectoraat zijn gehuisvest.

Vanaf het academiejaar 2013-2014 wordt het studieaanbod van de UHasselt uitgebreid met de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en industriële wetenschappen (industrieel ingenieur). Het studentenaantal zal hierdoor aangroeien tot 5400 studenten en 1100 personeelsleden. De bachelor- en masteropleidingen in de industriële wetenschappen worden als gezamenlijke opleiding van de UHasselt en de KU Leuven aangeboden.

Onderwijs, onderzoek, innovatie en internationalisering

Een zo volledig mogelijke vorming, zoals het woord 'universitas' weergeeft, is een fundamenteel aspect van de opleiding die de Universiteit Hasselt zich tot doel stelt: niet alleen vakopleidingen, maar ook taal-, communicatie-, en andere humane vaardigheden worden in elke wetenschappelijke en humane opleiding geïntegreerd. Immers, alleen een zo volledig mogelijk gevormd persoon is in staat algemene oplossingsmethoden aan te reiken en over te dragen.

De innovatieve ideeën van de Universiteit Hasselt op het vlak van dynamisch en interactief onderwijs in kleinere groepen en de indeling van het academiejaar vonden bij vele universiteiten navolging. De UHasselt kenmerkt zich verder door zijn actief onderzoeksbeleid, dat geleid heeft tot honderden onderzoekers en negen onderzoeksinstituten die nu op de campus Diepenbeek en op het nabijgelegen wetenschapspark zijn gevestigd. Zij vormen de ruggengraat voor de uitstekende contacten met het bedrijfsleven, waarvoor, op hun vraag, programma's op maat gemaakt worden die de broodnodige technologietransfer verzekeren.

Ten slotte heeft de universiteit een sterk internationaliseringbeleid gevoerd, met netwerken in Vlaanderen en de rest van Europa, waarmee aan de studenten en onderzoekers een venster op de wereld wordt geboden.

Opdrachtverklaring

De Universiteit Hasselt is een zelfstandige, ondernemende universiteit die kiest voor actief onderwijs op maat van de student; toponderzoek in speerpuntdomeinen; en ondernemerschap en innovatie via haar rol als academische denktank en door een uitgesproken internationale oriëntatie. Academische en wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijk engagement, aandacht voor ethische normen en zingeving - zonder ideologisch onderscheid - zijn basisprincipes van het onderwijs en onderzoek. Voor de Universiteit Hasselt staat de ontwikkeling van het menselijk potentieel van haar studenten en personeelsleden centraal.

Actief onderwijs op maat van de student

De Universiteit Hasselt richt zich met aantrekkelijke opleidingen, die zich onderscheiden door een wetenschappelijk gedegen inhoud én door een actueel onderwijsconcept, naar studenten uit heel Vlaanderen en daarbuiten.

'Van begeleide zelfstudie tot autonoom leren' is het onderwijsconcept van de UHasselt, dat staat voor actief en zelfstandig studeren met studiebegeleiding op maat. Studenten verwerken de leerstof aan de hand van zelfstudieopdrachten en groepswerken. Deze worden besproken in responsiecolleges en ondersteund in begeleide oefeningensessies. De Universiteit Hasselt vraagt een grote inzet van student en docent. De opleidingen zijn flexibel samengesteld en bieden de studenten de mogelijkheid om geleidelijk een programma op maat samen te stellen. De bacheloropleidingen met flexibele leertrajecten bereiden optimaal voor op een brede waaier van masteropleidingen in de eigen universiteit en in andere universiteiten in Vlaanderen en in Nederland.

Toponderzoek in kerndomeinen

De universiteit voert een actief speerpuntenbeleid, gericht op toponderzoek in een aantal welomlijnde domeinen.

Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Stafleden hebben onderwijs- en onderzoekstaken; studenten maken tijdens hun bachelorstudie kennis met onderzoek en participeren aan onderzoek in hun masterstudie.

De masteropleidingen zijn ondersteund door de wetenschappelijke expertise van de onderzoeksgroepen en -instituten van de Universiteit Hasselt of van partners van deze universiteit.

Daarnaast bouwt de universiteit binnen de Associatie met de Xios Hogeschool en met de Provinciale Hogeschool Limburg een integrale keten van fundamenteel en toegepast onderzoek uit.

Een boeiende plek om te studeren en te werken

Kleinschaligheid, goede contacten tussen studenten en staf, en permanente zorg voor de kwaliteit van het onderwijs zijn profielkenmerken van onze universiteit. De dagcampus met zijn faciliteiten als bibliotheek, studielandschap, zelfstudielokalen en computerinfrastructuur stimuleert de student tot actief studeren en samenwerken.

De nabijheid van de dynamische studentenstad Hasselt biedt tal van mogelijkheden voor een intens en gevarieerd studentenleven. De studenten participeren op alle niveaus in het bestuur van de universiteit, zij hebben hun zeg in de opbouw van het onderwijs en bij de bewaking van de kwaliteit.

Als ondernemende universiteit bijdragen aan de kenniseconomie in de (Eu)regio

Mede in het kader van de Associatie met de Xios Hogeschool Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg wil de Universiteit Hasselt een motor zijn voor de kenniseconomie in de (Eu-)regio. Zij leidt jongeren op tot hooggeschoolden en tot ondernemers voor de kenniseconomie, en haar hoogwaardig onderzoek draagt bij tot essentiële innovaties. De universiteit bevordert het ondernemerschap bij de studenten en medewerkers van de Associatie.

De Universiteit Hasselt profileert zich als een zelfstandig kenniscentrum met welomschreven onderzoeksspeerpunten in de Technologische Topregio Eindhoven-Aken-Limburg. Binnen die kennisregio versterkt de Universiteit Hasselt onderzoek, onderwijs en technologietransfer door samenwerking met andere universiteiten:

 • met de Universiteit Maastricht binnen het unieke samenwerkingskader van de transnationale Universiteit Limburg;
 • met de Technische Universiteit Eindhoven voor ingenieursopleidingen;
 • met de andere Euregio universiteiten van Luik en Aken waarmee we samen de internationale uitwisseling van studenten, ook buiten de EU, bevorderen.

Ook met de andere Vlaamse universiteiten wordt op diverse terreinen intensief samen gewerkt. De universiteit participeert maximaal aan interuniversitaire onderzoeksinstellingen zoals IMEC (Interuniversity Micro Electronics Center) en IBBT (Vlaams Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Breedbandtechnologie).

Een internationale poort voor onderwijs en onderzoek

De Universiteit Hasselt verwelkomt studenten en onderzoekers uit verschillende culturen. Uitwisselingsprogramma's met buitenlandse universiteiten zijn een onderdeel van het onderwijs. Daarnaast stimuleert de universiteit de internationale oriëntatie van haar studenten en medewerkers door de internationalisering van haar onderzoek en onderwijs. De Universiteit Hasselt neemt deel aan netwerken in Vlaanderen, de (Eu)regio, Europa en de wereld, die aan studenten en medewerkers een open venster op de wereld bieden. Zij zijn tevens een hefboom voor de zelfstandigheid en groei van de universiteit.

Mobilisatie van talent door gelijke kansen

Jongeren uit alle samenlevingsgroepen gelijke onderwijskansen bieden is een prioriteit van de Universiteit Hasselt.

Binnen het kader van het onderwijsconcept en door begeleiding op maat werkt de universiteit samen met de student aan de verbetering van zijn studieaanpak, studiemethoden en studieplanning om zijn slaagkansen te verhogen. In het bijzonder hebben we aandacht voor jongeren met een anders- of meertalige thuissituatie.

Een maatschappijgerichte universiteit

De brede academische vorming die de Universiteit Hasselt aanbiedt integreert maatschappelijk relevante ontwikkelingen in de onderwijsprogramma's. Studenten worden aangezet om na te denken over zingeving van hun activiteiten in een geest van openheid voor alle levensbeschouwelijke strekkingen, en over hun verantwoordelijkheid in de maatschappij. De academische gemeenschap van studenten en medewerkers is meer dan een studie- en werkomgeving. De universiteit stimuleert deelname aan sport en cultuur, aan het studentenleven, en aan maatschappelijke activiteiten.

Ontwikkeling van menselijke mogelijkheden

De verdere uitbouw van de universiteit is de uitdaging voor de toekomst, waaronder alle medewerkers hun schouders zetten. De universiteit Hasselt bouwt met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Maximale kansen op ontplooiing, respect voor de eigenheid van iedere medewerker, open communicatie, de participatie aan het bestuur op alle niveaus, en de waardering voor de inzet zijn kenmerken van de bedrijfscultuur. De universiteit streeft naar een evenwicht tussen de persoonlijke ontplooiing van de medewerker en het efficiënt functioneren van de organisatie.

» Informatie open opleidingen
 • » Economie
  • Economie
 • » Gedrag en Maatschappij
  • Gedrag en Maatschappij