Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Advanced Nursing Practice

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Als verpleegkundige carrière maken? Zet dan nu een stap en leer directe patiëntenzorg beter organiseren en evalueren. U wordt verpleegkundig specialist wanneer u kiest voor de 2-jarige duale Master Advanced Nursing Practice. Deze functie werd voorheen ook Nurse Practitioner genoemd. De kroon op uw studie is de internationaal erkende graad Master in Advanced Nursing Practice (MANP) en registratie als Verpleegkundig Specialist (VS).

HAN Master Advanced Nursing Practice topopleiding!

De Master Advanced Nursing Practice (ANP) bij de HAN is als zeer goed beoordeeld volgens de Keuzegids Masters 2012 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). In de bewoordingen van de Keuzegids: 'Als je afgaat op de oordelen van studenten en experts moet je zeker de Master ANP bij de HAN overwegen.' Volgens de studenten zit je vooral met de wetenschappelijke vorming goed bij de HAN. De masteropleiding is zwaar, maar daar krijg je dan ook een goede opleiding voor terug.

Volg de Master Advanced Nursing Practice

De Master Advanced Nursing Practice leidt u op tot Verpleegkundig Specialist. U ontwikkelt zich tot expert in 1 van de 5 bij wet aangewezen verpleegkundig specialismen én in een specifieke patiëntencategorie. Met deze mastergraad op zak, heeft u de bevoegdheid zelfstandig beslissingen te nemen als het gaat om het indiceren en zelfstandig uitvoeren van voorbehouden medische en verpleegkundige handelingen. U combineert patiëntenzorg met taken in de kwaliteitszorg, zoals deskundigheidsbevordering, innovatie en onderzoek.

Methodologisch goed opgezette onderzoeken leveren overtuigend bewijs dat Verpleegkundig Specialisten / Nurse Practitioners 'effectief zijn in het verbeteren van de kwaliteit van zorg'. Vaak ligt de winst voor de patiënt in de continuïteit van zorg. Als Verpleegkundig Specialist / Nurse Practitioner werkt u kostenbesparend. U slaat vanuit een "evidenced based practice"-attitude een brug tussen de medische en de verpleegkundige diagnostiek, neemt taken over van artsen, zoals lichamelijk onderzoek en het voorschrijven van medicijnen. Artsen ervaren hierdoor verlichting in hun werk.

Uw werk na de opleiding tot Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundig Specialisten kunnen werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In alle zorgcategorieën in ziekenhuizen, maar ook in de revalidatiezorg, verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de huisartsenpraktijk.

Registreren als Verpleegkundig Specialist

Tijdens de opleiding kiest u voor een specifieke patiëntcategorie binnen één van de bij wet aangewezen verpleegkundig specialismen, zoals:

 • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Geestelijke gezondheidszorg

Meer informatie over deze specialismen vindt u op de site van www.verpleegkundigspecialismen.nl Heeft u de masteropleiding afgerond? Dan kunt u zich registreren als Verpleegkundig Specialist in de wet BIG in één van deze specialismen.

Voor wie

 • U heeft een hbo- of wo-diploma
 • U werkt minstens 2 jaar als verpleegkundige op expertniveau
 • U heeft een aanstelling van 32 uur als verpleegkundig specialist in opleiding

NVAO-geaccrediteerd

De Master in Advanced Nursing Practice is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Tijdens de Master Advanced Nursing Practice richt u zich op evidence based patiëntenzorg, verpleegkundig leiderschap en professionalisering & profilering. U ontwikkelt zich op deze terreinen via een onderwijsprogramma en parallel daaraan in de praktijk (praktijkleren).

Programma

Het programma is onderverdeeld in 3 leerlijnen. Tevens verdiept u zich in één van de deelspecialismen van de Verpleegkundig Specialist en in een bepaalde patiëntencategorie.

 • Patiëntenzorg
  In de Patiëntenzorg, vanuit de medische en verpleegkundige invalshoek, ligt de nadruk op klinisch redeneren en het initiëren van interventies, waar mogelijk evidence based.
 • Verpleegkundig Leiderschap
  In de leerlijn Verpleegkundig Leiderschap, uitgewerkt naar onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering, komt het verpleegkundig leiderschap van de VS tot uitdrukking.
 • Rolontwikkeling: Professionalisering en Profilering
  Deze leerlijn Rolontwikkeling is bedoeld als voorbereiding op het beroep van VS: beroepsrollen. Ook fungeert deze leerlijn als voorbereiding op en begeleiding tijdens het praktijkleren. U besteedt veel aandacht aan reflectie op uw persoonlijk en beroepsmatig functioneren.

Omdat het evidence based werken van wezenlijk belang is in de functie van de verpleegkundig specialist, zijn methoden en technieken van onderzoek opgenomen in het programma. U richt zich tijdens de opleiding op het onderzoeken van het beroepsmatig handelen om vernieuwingen in de patiëntenzorg te kunnen ontwikkelen.

Onderwerpen van de leerlijn Patiëntenzorg

Evidence Based Practice

 • Epidemiologie van verpleegproblemen
 • Theorie in de verpleegkunde
 • Richtlijnontwikkeling
 • Evidence Based Practice in de verpleegkunde
 • Wetenschappelijk schrijven

Diagnostisch Redeneren (Medisch & Verpleegkundig)

 • Medische kennis
 • Medisch en klinisch redeneren
 • Lichamelijk onderzoek
 • Klinisch redeneren in de verpleegkunde
 • Classificaties/ICF

Interventies (deel 1)

 • Probleemoplossend werken
 • Coping en relatiebeheer

Interventies (deel 2 Farmacologie)

 • Farmacologie en farmacotherapie
 • 6-step methode
 • Uitschrijven van receptuur

Maatschappelijk handelen

 • Theorieën en maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor 1 van 5 deelspecialismen
 • Ontwikkelen van een innovatie relevant voor 1 van de 5 deelspecialismen

Onderwerpen van de leerlijn Verpleegkundig leiderschap

Deskundigheidsbevordering

 • Didactische theorieën en vaardigheden
 • Organiseren en uitvoeren van bijscholing/coachingstraject
 • Organiseren van masterclass/symposium

Kwaliteitszorg: Onderzoek

 • Methoden en technieken van onderzoek (kwalitatief en kwantitatief onderzoek)
 • Lezen en beoordelen van wetenschappelijke publicaties
 • Statistiek

Kwaliteitszorg: Implementatie

 • Kwaliteitsbeleid, kwaliteitszorg
 • Innovatie en implementatie
 • Coaching en educatie
 • Planning & Control

Onderwerpen van de leerlijn Professionalisering en profilering

Rolontwikkeling

 • Rol en positie NP
 • Juridische aspecten
 • Verpleegkundige concepten
 • Ontwikkelen van IPLP
 • Studieloopbaanbegeleiding

* Vanwege landelijke ontwikkelingen is het mogelijk dat veranderingen/aanpassingen in het programma noodzakelijk zijn.

Werkwijze

De Master Advanced Nursing Practice is een duale opleiding: u leert en werkt tegelijk. U ontwikkelt zich en uw organisatie ontwikkelt mee. De opleiding is zowel competentie- als praktijkgericht.

Aanpak

De competenties zoals beschreven in het competentieprofiel van de Verpleegkundig Specialist zijn de leidraad van de opleiding (www.verpleegkundigspecialismen.nl). U werkt aan deze competenties door actief informatie te verwerven en verwerken. U presenteert en bespreekt studie- en toetsopdrachten. U werkt aan een portfolio. Als voorbereiding op het praktijkleren schrijft u een individueel praktijkleerplan, dat u gedurende de opleiding telkens actualiseert. Leidraad voor dit praktijkleerplan is, naast het competentieprofiel, een taakfunctieomschrijving van die werkzaamheden en verantwoordelijkheden die aan uw functie gesteld worden na afronding van de opleiding. Naast de ervaring die u opdoet in de praktijk krijgt u practica in het skillslab aangereikt.

Werken en leren tegelijk

De Master Advanced Nursing Practice is een duale opleiding: u leert en werkt tegelijk. Dit betekent dat u vanaf de eerste dag 1) concrete handvatten krijgt aangereikt voor uw beroepsuitoefening en 2) ervaringen uitwisselt met deskundige docenten en medestudenten. Ú ontwikkelt zich en uw organisatie ontwikkelt mee. Een positieve wisselwerking tussen theorie en praktijk! De studiebelasting van het binnenschools programma bedraagt 1120 uur (1/3e). Voor het leren en werken op de eigen werkplek en het maken van opdrachten staan 2240 SBU (2/3e).

Praktijkgericht

Uw eigen patiëntencategorie en het verpleegkundig specialisme waarin u zich in specialiseert staan centraal. U werkt aan uw competenties door actief informatie te verwerven en verwerken. Als voorbereiding op het praktijkleren schrijft u een individueel praktijkleerplan, dat u gedurende de opleiding telkens actualiseert. Naast de ervaring die u opdoet in de praktijk krijgt u practica in het skillslab aangereikt. De opleiding sluit u af met een praktijkonderzoek: het afstudeeronderzoek.

Werkvormen

 • Contactonderwijs
 • Praktijkleren
 • Internationaal seminar of congres
 • Masterclass
 • Afstudeersymposium
 • Capita selecta bijeenkomsten
 • Casuïstiekbespreking/Intervisie

Begeleiding

 • Docenten zijn verbonden aan HAN Masterprogramma's aan Lectoraten van de HAN en aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen
 • Lectoren en andere (praktijk)deskundigen verzorgen gastcolleges voor specifieke kennisgebieden
 • De praktijkopleider begeleidt en toetst het praktijkleren

Toelating

Hebt u een hbo-diploma, werkervaring en de mogelijkheid om bij uw werkgever praktijkopdrachten uit te voeren? Dan is de kans groot dat u toegelaten kunt worden. Hieronder leest u meer over de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent verpleegkundige met een getuigschrift van een bacheloropleiding zoals HBO-V of een getuigschrift van een beroepsrelevante hbo-/wo-opleiding
 • U bent BIG-geregistreerd verpleegkundige
 • U hebt tenminste 2 jaar relevante werkervaring en een positie als verpleegkundig specialist in opleiding met een arts/specialist of verpleegkundig specialist als praktijkopleider
 • Uw werkgever stemt in met uw opleiding en hij of u stelt een functieprofiel op waarin uw verpleegkundige en medische taken als verpleegkundig specialist aantoonbaar zijn
 • Vanuit de werksituatie is een arts/specialist of verpleegkundig specialist beschikbaar als praktijkopleider voor het praktijkleren en de afstudeerprojecten

Overeenkomst met de werkgever

Uw beroepspraktijk vormt een integraal onderdeel van de masteropleiding. U sluit met uw werkgever een schriftelijke overeenkomst waarin u samen vastlegt dat u de opdrachten van de opleiding in de praktijk kunt uitvoeren. U moet gerichte feedback kunnen krijgen in de eigen werksituatie, waarbij uw leidinggevende of een andere interne professional u begeleidt en beoordeelt.

Intake

Nadat uw werkgever een plaats bij de opleiding heeft gereserveerd en uw naam is doorgegeven aan ons, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we met u uw vooropleiding en huidige werk en uw werkervaring. En bekijken we of u in principe voldoende mogelijkheden hebt om de studie te volbrengen. In overleg met u besluiten we aan het einde van dit gesprek of de inschrijvingsprocedure wordt gestart of dat nog aanvullende stukken nodig zijn.

Vrijstelling

Hebt u een recent diploma VO-Verpleegkundig Specialist of Verplegingswetenschap? Of meent u op grond van opgedane kennis en vaardigheden in bezit te zijn van de benodigde competenties? Dan kunt u op basis van eerder verworven competenties (EVC-procedure) vrijstellingen aanvragen. Meer informatie kunt u aanvragen bij de coördinator van de opleiding.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is een hechte cocreatie door student, werkgever, lector en de HAN. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's, de vertaling van theorie naar de praktijk en het praktijkgerichte karakter van de opdrachten/ afstudeeronderzoek. Het streven is deze toetsen in dienst te laten staan van de praktijk (wanneer dit mogelijk is).

Samenwerken met het werkveld

Naast praktijkgericht onderzoek en cocreatie waarborgt de Master Advanced Nursing Practice de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met bijvoorbeeld het werkveld, het HAN kenniscentrum Duurzame Zorg en IQ Heathcare van het UMCN. Verandervoorstellen van de studenten worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie.

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding en medestudenten is de basis voor groei en innovatie, ook in uw beroepspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag bent u bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In het tweede jaar voert u een afstudeeronderzoek uit en stelt u een implementatieplan op voor een verbetering van een zorgproces in uw organisatie of u ontwikkelt een totaal nieuw zorgconcept. Met als resultaat een op uw organisatie toegesneden implementatieplan voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Beroepenveldcommissie

 • Mevr. E. Agterdenbos, zorggroepmanager, Alysis Zorggroep
 • Dhr. P.H. Jonkergouw, Stichting Pleyade
 • Mevr. E.E.P.M. Janssen- Sengers, directeur De Waalboog, Stichting De Waalboog
 • Mevr. Ans Gielen, directeur HAN Masterprogramma's, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Dhr. J.W.B. Jeroen Peters, mastercoördinator HAN Masterprogramma's, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Alumni

Alumni geven regelmatig hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de competenties die in de masteropleiding centraal staan. Zo kan de HAN achterhalen wat de student terugkijkend van de opleiding vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding binnen de huidige functie. Waar mogelijk dragen alumni ook actief bij aan het onderwijs. Voor Alumni worden jaarlijks een symposium en masterclasses verzorgd.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €1835
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand augustus
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma
Professional Jacques Voskuilen over de meerwaarde van de Master Advanced Nursing Practice

Jacques Voskuilen was zorgmanager Oncologie-Interne geneeskunde. Samen met Joep Douma, oncoloog en internist, richtte hij een consultteam op dat zich specialiseert in palliatieve zorg. Ze bouwden aan een team van Verpleegkundig Specialisten dat inmiddels in het hele Rijnstate Ziekenhuis bijzonder succesvol palliatief zorgadvies geeft. Toen besloot Jacques dat ook zijn toekomst 'in' het team lag. En niet 'erboven'. Hij liet zich met de masteropleiding Advanced Nursing Practice ook zelf opleiden tot Verpleegkundig Specialist.

Bewuste keuze voor masterniveau

'Toen we het consultteam oprichtten, hebben we goed nagedacht over het niveau dat nodig is. We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor het masterniveau van de Verpleegkundig Specialist. Ze moeten immers een duidelijke meerwaarde hebben binnen het team, deskundiger zijn dan een verpleegkundige en evidence based werken. Ze moeten bovendien kunnen schakelen van verpleegkundige naar medische taal en vanuit de medische expertise gesprekken aangaan met artsen en specialisten. In ons ziekenhuis is dat extra belangrijk, omdat we als opleidingsziekenhuis veel specialisten in dienst hebben. Het niveau van Verpleegkundig Specialist was dus een 'harde eis'. Samen met de masteropleiding Advanced Nursing Practice van de HAN hebben we al 4 specialisten opgeleid. Waaronder ikzelf. Ik besloot mijn leidinggevende functie te verruilen voor het verpleegkundig specialisme, zodat ik me direct met de patiënten en de innovatie van de palliatieve zorg kan bezighouden. Dit is een hele goede keuze geweest.'

Je standpunten leren overbrengen

'Een van de belangrijkste voordelen van deze opleiding vind ik het feit dat je je bewust wordt van de wetenschappelijke wereld. Dat je leert waar je objectieve kennis kunt halen en vervolgens leert hoe je daar zelf een oordeel over kunt vellen. Daarnaast leer je te reflecteren op jezelf. Ook dat is een wezenlijk deel van deze opleiding. Het gaat over educatie én communicatie, want een essentieel onderdeel van je werk is het overbrengen van je standpunten op afdelingsartsen en verpleegkundigen. Je hebt een educatieve rol naar collega's toe en moet je advies overtuigend onderbouwen met theorie. Dat vind ik het uitdagende aspect van het Verpleegkundig Specialist zijn.'

Intensief onderzoek

Jacques deed als afstudeeropdracht onderzoek naar de toepasbaarheid van het Ars Moriendi-model van professor Carlo Leget van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Draagt dit model meetbaar bij aan de palliatieve zorgbehandeling van een patiënt? 'Het was een intensief onderzoek, met uitgebreide patiënten-interviews. Er kwam o.a. uit dat de grafische voorstelling van het model aanpassingen nodig had om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. Daarover heb ik met Carlo Leget gesproken en samen zijn we nu een nieuw grafisch model aan het ontwikkelen dat nog beter inzetbaar is in de palliatieve zorg. Je kunt het Ars Moriendi-model ook verder generaliseren naar andere patiëntengroepen toe. Chronisch zieken bijvoorbeeld, die afscheid moeten nemen van bepaalde dingen in hun leven.

'Je krijgt meer voor elkaar'

Dankzij de opleiding weet ik wat nodig is om goed onderzoek te doen. En kan ik ook naar mijn organisatie toe onderbouwen waarom ik iets wil doen. Je krijgt meer voor elkaar. Als ik nu iets ter sprake breng, onderbouw ik het direct met literatuur. Zo kun je in je organisatie en binnen je vakgebied het beleid mee helpen ontwikkelen.' Jacques presenteerde onlangs zijn onderzoek op een congres van de European Association for Palliative Care (EAPC) in Praag en werd uitgenodigd om lid te worden van de Taskforce Spirituality van het EAPC. 'Ik heb de uitnodiging uiteraard aangenomen. Nu kan ik nog meer doen voor dit vakgebied.'

Pak je rol!

Veel Verpleegkundig Specialisten werken in een poli- of consultfunctie. Juist daar is het communicatieve aspect essentieel, vindt Jacques. 'Artsen hebben weinig tijd voor het communiceren en hebben er soms zelfs weinig feeling mee. Terwijl het ontzettend belangrijk is om goed naar een patiënt te luisteren. Die feedback krijg ik ook van patiënten: na een of meer goede consulten hebben ze alles op een rij, er is duidelijkheid en dus vaak rust. Bovendien zorgt de Verpleegkundig Specialist ervoor dat de arts weet wat er bij de patiënt speelt, wat wensen en eisen zijn. Je werkt heel zelfstandig, maar moet die nieuwe rol wel echt oppakken. Ik merkte dat dat voor sommige van mijn medestudenten soms best lastig was. Het is een echte groeispurt in je positie. Je wordt een veel belangrijkere factor in de behandeling van een patiënt.'

'Je leert veel van elkaar'

Meer in het algemeen wil Jacques nog kwijt dat hij de interactie met zijn medestudenten heel waardevol vond: 'Het was een gemengde groep, dus kwamen er bij de casuïstiek steeds heel verschillende invalshoeken op tafel: de GGZ, de ziekenhuiswereld, de jeugdzorg; je leert veel van elkaar. Sommigen waren pas drie, vier jaar aan het werk en andere zaten al langer in het vak. Een goede mix. Nu ben ik zelf reflectiedocent bij de opleiding. Ik begeleid studenten bij casuïstiek en intervisie en ik beoordeel toetsopdrachten. Ik zie de waarde van deze masteropleiding en wil er graag aan blijven bijdragen.'

Jacques Voskuilen (Verpleegkundig Specialist), Rijnstate Ziekenhuis