Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Bent u manager of adviseur in de zorg of dienstverlening en wilt u goede zorg en diensten leveren nu en in de toekomst binnen de financiële mogelijkheden van bijvoorbeeld DBC of ZZP? Mist u de bedrijfskundige kennis en vaardigheden hierbij? Kies dan nu voor de 2-jarige Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening. Let op: u kunt deze opleiding in 2 fases doen.

Volg de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening

De masteropleiding biedt u een gereedschapskist met instrumenten aan met als uiteindelijk doel het leveren van goede producten voor de juiste klant op de beste wijze. De onderdelen Logistiek en Procesmanagement leveren u modellen waarmee u de werkprocessen in de organisatie efficiënter en effectiever kunt inrichten. Dit heeft invloed op het bepalen van de kostprijs, waar financieel management u mee helpt. Strategie en marketing leren u te focussen op de (toekomstige) klant van de instelling in verhouding tot concurrenten. U wilt immers graag ook in de toekomst bestaansrecht. Hoe u goed kunt samenwerken met partners in de keten leert u in het onderdeel persoonlijke effectiviteit.

Praktijkonderzoek

Als afgestudeerde Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening bent u in staat een wetenschappelijk verantwoord praktijkonderzoek uit te voeren. Onderzoek met een praktijkprobleem als uitgangspunt en een gedegen oplossing als resultaat. U loopt immers regelmatig tegen problemen aan waar collega-instellingen of de literatuur geen antwoord op heeft. Voor de masterthesis voert u met het bedrijfskundig instrumentarium zelf een onderzoek uit een praktijkprobleem in uw organisatie op te lossen.

Na het 1e jaar (voorheen Voortgezette Opleiding Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening) ontvangt u bij goed gevolg een certificaat. U kunt uitstromen of u volgt direct het 2e jaar. Na succesvolle afronding van dit masterjaar ontvangt u de NVAO-erkende graad Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening (MBZD).

Voor wie

U heeft een bachelor/hbo- of wo-diploma en werkt minstens 2 jaar als (midden of hoger) manager of adviseur in zorg of maatschappelijke dienstverlening in een functie waar bachelorniveau vereist is.

Erkend door de NVAO

De Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Tijdens de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening focust u in het 1e jaar op de organisatie. In het 2e jaar focust u op de organisatie in een externe en internationale omgeving. De afgestudeerde bedrijfskundige beschikt over de competenties, onderverdeeld in 4 kernrollen.

Programma

In modules, best practices, en projecten werkt u aan uw competenties die horen bij de volgende kernrollen als bedrijfskundig manager/adviseur.

 • Bedrijfskundige met een visie
 • Praktijkonderzoeker
 • Bedrijfskundig ontwerper
 • Regisseur van implementatie bedrijfskundige vernieuwingen

Modules

 • Strategie
 • Marketing
 • Risicomanagement
 • Onderzoeksmethodologie
 • Strategische HRM
 • Financieel Management
 • Proces- en kwaliteitsmanagement
 • Logistiek
 • ICT
 • Verandermanagement
 • Persoonlijke effectiviteit

Competenties

Tijdens de opleiding werkt u aan competenties die bij 4 verschillende beroepsrollen passen, namelijk:

Bedrijfskundige met een visie

 • De actuele ontwikkelingen (ook de belangrijkste internationale) analyseren en de dynamiek daarvan op de eigen organisatie en sector naar waarde inschatten
 • De ontwikkelingen naar strategische (bedrijfskundige) doelen vertalen en bijdragen aan de communicatie en discussie daarover binnen de organisatie
 • Op basis van kennis en inzicht in bedrijfskundige theorieën en concepten oordelen over gewenste bedrijfskundige ontwikkelingen om de outcome van de organisatie te verbeteren

Praktijkonderzoeker

 • Het theoretisch kader en de onderzoeksvraag middels gericht literatuuronderzoek formuleren
 • Een wetenschappelijk verantwoord praktijkonderzoek ontwerpen
 • De kwaliteit van de uitvoering van het praktijkonderzoek verantwoorden
 • De bedrijfskundige situatie op de bedrijfseconomische, kwalitatieve en organisatorische aspecten analyseren en beoordelen met behulp van de onderzoeksresultaten
 • Een advies opstellen inzake de oplossing(srichtingen) voor de geconstateerde problemen

Bedrijfskundig ontwerper

 • (Actuele) bedrijfskundige concepten en instrumenten op het terrein van organisatiekunde, logistiek, kwaliteitsmanagement, financieel management, prestatiemanagement, strategisch HRM, ICT en risicomanagement toepassen
 • De diagnose en analyse (uit praktijkonderzoek en analyse van de context) vertalen in criteria (in het bijzonder voor rendement en kwaliteit) voor het bedrijfskundig ontwerp
 • Een integraal bedrijfskundig oplossing ontwerpen voor het bedrijfskundig probleem
 • Het ontwerp op de geformuleerde criteria en de overige personele en organisatorische effecten toetsen

Regisseur van implementatie bedrijfskundige vernieuwingen

 • Het verandervermogen en draagvlak voor verandering van de organisatie (eventueel als onderdeel van het praktijkonderzoek) analyseren
 • Een implementatieplan opstellen gebaseerd op veranderkundige concepten en instrumentarium
 • Het ontwerp en verandertraject aan/met strategische top en betrokkenen presenteren en bediscussiëren
 • Effectief als projectleider/regisseur van een verandertraject fungeren

Toetsing

 • Beroepsproducten in de eigen organisatie (bijvoorbeeld een externe analyse met een marketingplan of een kostprijsberekening van een zorgproduct)
 • Veranderproject (1e jaar)
 • Masterthesis (onderzoek en presentatie 2e jaar)

Masterthesis

In het veranderproject (1e jaar) en bij de masterthesis (2e jaar) werkt u een organisatieprobleem van uw organisatie uit. Samen met uw opdrachtgever en begeleider bepaalt u het onderwerp. U baseert de masterthesis op een zelfstandig uitgevoerd toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek naar bijvoorbeeld:

 • rendabele uitbreiding van bedden
 • optimalisering van de bedbezetting
 • optimaliseren van logistiek in de werkeenheid
 • financiële onderbouwing voor renovatie/nieuwbouw voor een klantengroep

In de thesis geeft u een advies op maat voor implementatie van de organisatieverandering.

Studiereis

In het 2e studiejaar van uw masteropleiding Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening staat een studiereis op het programma. Tijdens deze reis brengt u internationale ontwikkelingen, kansen en problemen in kaart en bekijkt u wat u daarmee kunt oplossen of verbeteren in uw instelling.

Programma

Voor de invulling van deze studiereis is een overkoepelend thema bepaald: Social Innovation, maatschappelijke vernieuwing. Het doel is in Londen een inhoudelijk programma aan te bieden dat inzicht geeft in sociale innovatie op een breed maatschappelijk terrein.

Dat wil zeggen, voorbeelden van vernieuwing in onderwijs, zorg, welzijn en beleid. Maar, bijvoorbeeld ook op het terrein van social entrepreneurship. Groot-Brittannië loopt voor op Nederland op het gebied van social enterprises, ondernemingen die weliswaar gericht zijn op het maken van winst maar die winst grotendeels weer herinvesteren in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo een maatschappelijke visie te realiseren. Zo ontstaan innovatieve organisaties die zich deels ook op het werkterrein van de studenten begeven. De studiereis staat gepland in de 1e week van juni. Alumni kunnen zich ook aanmelden om mee te gaan.

Werkwijze

De Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening levert u concrete handvatten voor uw beroepsuitoefening via action learning: kennis uit de opleiding past u direct toe op uw eigen praktijk. En vanuit uw praktijk brengt u casuïstiek in. Gaandeweg werkt u toe naar een masterthesis.

Aanpak

U ontwikkelt tijdens de opleiding beroepsproducten (bijvoorbeeld een externe analyse met een marketingplan of een kostprijsberekening van een zorgproduct). In het 1e jaar pakt u een praktijkprobleem aan in uw eigen organisatie. U functioneert als een projectleider en doet literatuuronderzoek naar de aanpak en oplossing. Daarna werkt u in het 2e jaar zelfstandig toegepast wetenschappelijk onderzoek uit in een masterthese. Zo laat u zien dat u methodologisch kunt onderzoeken en de empirische onderzoeksresultaten kunt analyseren.

De meest actuele ontwikkelingen en visies komen aan bod via best practices. Gastsprekers laten hierbij zien hoe zij een probleem in hun eigen organisatie op een bijzondere manier hebben geanalyseerd en aangepakt. Ook studenten van andere masteropleidingen nemen deel aan deze best practices. Er is een grote afwisseling van werkvormen:

 • Modules (met discussies en opdrachten)
 • Beroepsproducten uitvoeren in de eigen organisatie
 • Best practice
 • Studiereis
 • Veranderproject
 • Masterthesis

Begeleiding

De begeleiding is gericht op uw leerproces, de uitwerking van beroepsproducten en het leggen van andere persoonlijke accenten. De begeleiders werken in nauw overleg met elkaar en met u.

 • Ervaren coach
 • Begeleider op uw werkplek
 • Docenten

Gastdocenten

 • Drs. W. Varwijk, Varwijk Management Consulting
 • Prof.dr.ir. M. Weggeman, hoogleraar technische Universiteit Eindhoven
 • Dr.ing. Hub Hamers, lector Management van Zorg en Dienstverlening
 • Drs. Guido Kerkhof, 2ignite
 • Drs. Cees van de Sprong, Koerseigen
 • Drs. Marleen van de Westelanken, Samenspraak Advies.

Na 1 jaar even stoppen? Dat kan!

Wilt u na het 1e jaar (tijdelijk) stoppen met de opleiding? Dat kan. De Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening kunt u in 2 fases doen. Na het 1e jaar kunt u met een certificaat van de HAN uitstromen. Op een later tijdstip kunt u alsnog instromen in het 2e jaar van de Master BZD.

Toelating

Heeft u een bachelor/hbo-diploma of wo-diploma werkervaring en de mogelijkheid om bij uw werkgever praktijkopdrachten uit te voeren? Dan is de kans groot dat u toegelaten kunt worden. Hieronder leest u meer over de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • U heeft een bachelor-, hbo- of wo- getuigschrift (bijvoorbeeld in de zorg, paramedische zorg, economie, welzijn/dienstverlening).
 • U werkt minimaal 2 jaar zelfstandig op een functie op midden/hoger management/adviseursniveau in een organisatie voor zorg en dienstverlening (eerstelijnsorganisaties gericht op behandeling (cure), zorg (care) en in relatie hiermee welzijn en toeleverende en faciliterende organisaties zoals zorgverzekeraars en farmaceutische industrie, gemeentelijke gezondheidsdiensten, gemeentelijke afdeling WMO en organisaties voor speciaal onderwijs.)
 • U heeft momenteel een functie op tactisch niveau voor minimaal 0,5 fte.
 • U kunt een contract afsluiten met de werkgever met daarin de garantie dat u de opdrachten van de opleiding in uw praktijk kunt uitvoeren.

Meteen beginnen met het 2e jaar? Hiervoor gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • U heeft niet langer dan 5 jaar geleden het 1e jaar van de Master BZD afgerond en bent in het bezit van het diploma Voortgezette Opleiding BZD of het HAN-certificaat. Of u beschikt over een gelijkwaardig di-ploma en functie op het vereiste tactisch/strategische niveau.
 • U werkt minimaal 2 jaar in een relevante functie op tactisch niveau en denkt in aanmerking te komen voor deelname aan het masterjaar op basis van deze werkervaring
 • U beschikt niet over de vereiste vooropleiding, maar denkt wel in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan het masterjaar op grond van andere kwalificaties.

Overeenkomst met werkgever

Uw beroepspraktijk vormt een integraal onderdeel van de Master BZD. U spreekt met uw werkgever af dat u de opdrachten van de opleiding in de praktijk kunt uitvoeren.

Intake

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de opleidingscoördinator. In dit gesprek stemmen we wederzijdse verwachtingen af en kijken we of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Leidraad is de vraag of de opleiding succesvol en adequaat voor u zal kunnen zijn en of u het vereiste werk- en denkniveau heeft. Zodra alle afgesproken bewijsstukken zijn ontvangen en akkoord bevonden, ontvangt u een opleidingscontract. Op het moment dat het opleidingscontract ondertekend retour is ontvangen bent u formeel geplaatst voor de opleiding.

Uitzondering

Heeft u een ander bachelor-/hbo- of wo-getuigschrift en/of werkervaring en meent u voor de masteropleiding in aanmerking te komen? Dan vragen we u een portfolio te overleggen waarin uw leer- en werkervaringen en verworven competenties zichtbaar worden gemaakt. In het intakegesprek bekijken we de mogelijkheden en bespreken we welke aanvullende opdrachten voor het portfolio eventueel nodig zijn.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding op hbo-niveau is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is een hechte cocreatie door student, werkgever, lector en de HAN. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerken met het werkveld

Naast toegepast onderzoek waarborgt de masteropleiding Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studenten worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback op de inhoud van de opleiding door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. Daarnaast is er een wetenschappelijke adviesraad die adviseert over state of the art literatuur en het praktijkonderzoek.

Direct profijt voor uw werkgever

Uw werkgever plukt meteen de vruchten van de opleiding. Vanaf de eerste dag bent u bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In de masterthese waarmee u uw opleiding afrondt, werkt u aan de verbetering van een bedrijfskundig probleem in uw organisatie of u ontwikkelt een totaal nieuwe, creatieve bedrijfskundige oplossing. Met als resultaat een op uw organisatie toegesneden implementatieplan. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van een strategische analyse, het opstellen van een marketingplan, berekenen van een kostprijs, herontwerpen van een logistiek proces en het uitvoeren van een ICT-audit. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Beroepenveldcommissie

Deskundigen uit de praktijk geven feedback door deel te nemen aan de beroepen-veldcommissie. Zij geven advies over de kwaliteit en de inhoud van het curriculum en signaleren nieuwe ontwikkelingen.

 • Mevrouw dr. Juliëtte van Eerd, Msc (namens vereniging Managers Patiëntenzorg), Manager Bedrijfsvoering Reumacentrum, Sint Maartenskliniek
 • De heer drs. G. van de Logt, Lid Raad van Bestuur, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • De heer Drs. Rob Hoogma, bestuurder Siza
 • De heer drs. Erwin Bomers, directeur patiëntenzorg Slingelandziekenhuis

Kenniskring

De Master Bedrijfskunde is vertegenwoordigd in de kenniskring van het Lectoraat Management van Zorg en Dienstverlening. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëert de kenniskring een brug tussen wetenschap en (management)praktijk.

 • Theo van Achterberg, Radboud Universiteit, Hoogleraar IQ Health Care
 • Karin Bongers, Docent/trainer, HAN
 • Hub Hamers, Lector MZD, HAN
 • Wendy Kemper, HAN, docent/trainer/adviseur
 • Frederike Kroon, Promovendus
 • Lidy Okkerman, Coördinator master MBZD, HAN
 • Jacqueline Rutten, Secretaresse lectoraat MZD, HAN
 • Hans Vos, Gebiedsdirecteur ZZG Nijmegen
 • Hans Waegemaekers, Coördinator master MMI, HAN
 • Fernand van Westerhoven, Directeur HAN VDO

Lectoraat

 • Lectoraat Management van Zorg en Dienstverlening, Lector dr. ing. Hub Hamers

Alumni

Alumni geven regelmatig hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de competenties die in de masteropleiding centraal staan. Zo kan de HAN achterhalen wat de student terugkijkend van de opleiding vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding binnen de huidige functie. Waar mogelijk dragen alumni ook actief bij aan het onderwijs.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €25920
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 24
Afronding Diploma
Eerst de master afgerond, nu tactisch manager

Professional Riny van der Ven over de meerwaarde van de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening

Het resultaat van de opleiding? 'Je voelt je zekerder, doordat je weet dat je bagage hebt. En je krijgt het nog uit je handen en mond ook. Dan pak je dit soort kansen dus aan. Ik ga het komende jaar toepassen wat ik heb geleerd.' De kans waar Riny van der Ven op doelt is de nieuwe functie die hij nu ad interim vervult. Toen hij de masteropleiding Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening begon, was hij hoofdverpleegkundige van de verpleegafdeling Cardiologie van het Radboudumc, de nieuwe functie is die van tactisch manager van de afdeling Cardiologie. Hij gaat nu ook de CCU aansturen.

Ik was toe aan een heroriëntatie

Riny vervult al vanaf 1992 een leidinggevende functie, als hoofdverpleegkundige. In het begin van zijn carrière heeft hij alle scholing gedaan die daarvoor nodig was, tot en met Voortgezette Opleiding management. Daarna bleef hij zich inhoudelijk scholen, voor de spoedeisende hulp, als trainer calamiteitenmanagement en ga zo maar door. Toch merkte hij een paar jaar geleden dat hij toe was aan een heroriëntatie: 'De wereld van de gezondheidszorg is enorm in beweging. Toen collega's masteropleidingen gingen volgen dacht ik: is dat ook iets voor mij? Toen ben ik gaan zoeken naar een opleiding die iets toe kon voegen aan wat ik al had. Iets wat aansloot op 20 jaar leidinggevende ervaring.'

Pittig

In september 2012 begon hij aan de Master Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening. 'Waar ik vroeger al mijn opleidingen best gemakkelijk doorlopen had, vond ik het nu allemaal behoorlijk pittig. Al is het maar omdat ik er al mijn vakantiedagen aan heb opgeofferd. Maar ik merkte wel dat ik groeide en leerde, dan wil je wel buffelen en investeren. En dat is ook best anderhalf jaar vol te houden. Het is een kwestie van je tanden erin zetten en niet loslaten.'

Expert

'Dit is geen rapport voor in de bureaula'. Het is fijn als je baas dat zegt, vindt Riny. Hij heeft op verzoek van zijn bedrijfsleider Lonneke van Reeuwijk onderzoek gedaan naar de stakeholders van Cardiologie en aanbevelingen gedaan voor structureel stakeholdersbeleid. Riny: 'Het heeft deze organisatie echt iets opgeleverd. Er zitten 30 aanbevelingen in mijn rapport, dus daar zijn we wel even zoet mee.' Op een gegeven moment ben je de expert op dit thema. Er zijn mensen uit andere instellingen die mij hierover bevragen.'

Warm netwerk

'Een heel belangrijk pluspunt van de opleiding vind ik het contact met mijn medestudenten. In mijn geval ontmoette ik bijvoorbeeld mensen uit de beroepspraktijk van defensie, van de GGZ en wijkverpleging. Het heeft mijn beeld van de gezondheidszorg verbreed: waar is wat te halen? Met een collega-student van de Cardiologie-afdeling in het Jeroen Bosch-ziekenhuis heb ik nog steeds intensief contact. Hij gaat leerlingen opleiden die hier stage komen lopen, en andersom. Soms lopen zij voor en soms wij, afhankelijk van het onderwerp. Dan delen we kennis en ervaring en laten we mensen bij elkaar meelopen. Door samen een opleiding te doen heb je ook een andere band met elkaar, wat iets toevoegt aan je netwerk.'

'En als je het dan over een netwerk hebt, wil ik ook nog kwijt dat ik bij de docenten nog steeds terecht kan met vakinhoudelijke vragen. Ook binnen de HAN heb ik nu een netwerk.'

Moet dat nou, zo'n buitenlandse reis?

'We zijn op studiereis geweest naar Singapore. Dat lijkt decadent, maar het heeft me veel opgeleverd. We hebben gemerkt dat aan de andere kant van de wereld echt meer te leren valt dan in dichterbij gelegen landen, waar de gezondheidszorg ongeveer hetzelfde is als in Nederland. Bijvoorbeeld: in Singapore leveren ze dezelfde kwaliteit, voor de helft van de prijs. Daar hebben we ons goed in verdiept. Net als in hun verzekeringssysteem. En ten slotte nog vermeldenswaardig: ziekenhuizen weten zich veel beter te verkopen, hebben aandacht voor hun corporaty identity. Daar kunnen wij nog heel wat van leren. We zijn teruggekomen met veel input voor onszelf en voor de studenten van de komende jaren.'

Jezelf updaten

De opleiding is nu afgerond, maar Riny's leerproces loopt door: 'Ik ben nu inhoudelijk 'geüpdatet': als je 20 jaar leidinggevende bent, doe je veel op basis van ervaring en intuïtie, maar nu is alles weer op niveau: financiën, onderzoek, ICT. Ik ben nu toekomstbestendig, zou je kunnen zeggen.' Bovendien is Riny weer op zoek naar iets nieuws: 'Ik ga diverse nieuwe projecten optuigen dit jaar, tijdens mijn ad interim-aanstelling. Als dat allemaal goed gaat, komt het volgende vanzelf weer. Ik heb er zin in!'

Riny van der Ven (Tactisch manager), Afdeling cardiologie van het Radboudumc
'Ik heb uitdagingen nodig'

Professional Monique Bakker over de meerwaarde van de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening.

Nederland telt 5 regionale organisaties die onderzoek verrichten naar borstkanker en baarmoederhalskanker. Monique Bakker is regiomanager borstkanker bij Bevolkingsonderzoek Zuid en verantwoordelijk voor de regio Midden-Brabant. In die regio worden jaarlijks 65.000 vrouwen gescreend. Monique volgde de masteropleiding Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening en deed onderzoek naar een mogelijk verdergaande samenwerking van de 5 regionale organisaties: wat kan centraal? Wat moet decentraal?

Alles kan beter

Monique was al manager bij Bevolkingsonderzoek Zuid toen zij de mogelijkheid kreeg om de masteropleiding Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening te gaan doen. Over haar motivatie zegt ze: 'Ik heb eigenlijk altijd de drive om dingen anders en beter te doen. Als iets een tijdje goed loopt, begint het op een gegeven moment te kriebelen.' Monique wilde zich meer verdiepen in management en sturing en een helikopterview ontwikkelen: 'Vooral omdat in onze organisatie heel veel gebeurt en er grote strategische vragen op tafel liggen. Ik had ook de behoefte om mijn kennis uit een eerdere managementopleiding weer op te vijzelen en liefst ook te verbreden. En ik zou graag doorgroeien naar minder specialistische managementverantwoordelijkheid.'

Praktijkgericht leren

Doordat Monique al eerder een managementopleiding had gevolgd, kon ze in het tweede jaar van de Master Bedrijfskunde instromen. Ze wist al snel dat ze goed zat: 'Ik merk dat ik qua kennis echt een slag gemaakt heb. Alleen al omdat ik het hele proces van onderzoek, literatuurstudie en wetenschappelijke benadering doorlopen heb. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Ik heb nu bovendien beter zicht op de bedrijfsprocessen en hoe ik ze kan optimaliseren.' Monique was vooral blij met de praktijkgerichte aanpak: 'De theorie die werd aangereikt werd steeds direct gekoppeld aan de praktijk. Dat werkte heel goed voor mij. Er is een grote afwisseling in vakken en thema's en elk thema wordt verder uitgediept in opdrachten. Dat doe je veel in samenwerking met je medestudenten, zodat je tegelijkertijd van elkaars ervaringen en invalshoeken kunt leren. Ik was bovendien heel blij met intervisiegroep. Die bijeenkomsten vond ik heel waardevol.'

Breed onderzoek

Vier jaar geleden werden de 20 screeningsorganisaties voor borst- en baarmoederhalskanker 'omgevormd' naar 5 organisaties. Dat gebeurde in opdracht van het Ministerie van VWS. Sindsdien zijn die organisaties structureel in overleg over nog intensievere samenwerking. De strategische vraag die onder andere op tafel ligt is: welke taken kunnen we centraliseren en welke in elk geval niet? In overleg met haar opdrachtgever besloot ze haar afstudeeropdracht aan deze vraag te wijden. 'Dat is, zoals voorzien, een heel breed onderzoek geworden dat ik heb kunnen sturen in de richting waar de 5 organisaties behoefte aan hadden. We staan nu op het punt om daarover knopen door te hakken. Ik heb advies gegeven over wat centraal kan en wat decentraal moet en onderzocht wat die keuzes betekenen voor de organisatie, voor de medewerkers en voor cliënten. Uit mijn onderzoek komen duidelijke do's en dont's en adviezen om zoveel mogelijk synergie te bereiken.'

Politieke verhoudingen

Het doen van het onderzoek bij alle 5 de organisaties had wel wat voeten in de aarde: 'Ik had vanuit mijn landelijke contacten al wel oog voor de politieke verhoudingen, maar met dit onderzoek kom je wel echt dichtbij. Je vraagt je toch af of ook die andere partijen wel echt op dit onderzoek en op je advies zitten te wachten. Dat vond ik spannend, maar het is goed gegaan. Ik heb er veel van geleerd en stap nu nog gemakkelijker op mensen en problemen af.'

Ambities

Hoe zit het met haar ambities om verder te komen? Waar liggen de nieuwe uitdagingen? 'Er gebeurt in deze organisatie voorlopig nog heel veel. In de afgelopen jaren zijn we gedigitaliseerd, gefuseerd, van structuur veranderd en ik heb nog meer verantwoordelijkheid gekregen. Bovendien komen er, zoals ik al aangaf, nog allerlei strategische besluiten aan. Er is nog veel te doen hier voor mij. Stel dat alles straks helemaal op rolletjes loopt en er niets meer verbeterd hoeft te worden, dan zoek ik wellicht weer een nieuwe uitdaging. Ik geloof dat dat op je pad komt, als je ervoor open staat. Ik heb altijd gestudeerd en geleerd en vraag me continu af of het anders of beter kan. Omdat ik de afgelopen tijd met studie en werk wel heel druk ben geweest, zit ik in een soort afkickperiode. Nu wil ik mijn werk gewoon heel goed doen. Daarna zien we wel weer.'

Monique Bakker (Regiomanager borstkanker), Bevolkingsonderzoek Zuid
Wybren Grooteboer docent Pedagogiek, HAN

Wybren Grooteboer is HAN-docent Pedagogiek en volgt de masteropleiding Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening aan de HAN. 'Als pedagoog zou je het gesprek moeten kunnen voeren om processen in te richten en uit te voeren waar cliënten direct bij gebaat zijn.'

Zorg: organisatorische kant

Grooteboer legt uit waarom hij voor de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening heeft gekozen. 'Het is een studie die de organisatorische kant van de zorg belicht. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk dat er een hoop kwaliteit te winnen valt wanneer professionals in de zorg ook met een bedrijfskundige bril naar zorg en dienstverlening kijken. Dat is ook wat ik studenten Pedagogiek probeer mee te geven in de beroepstaken Onderzoek en Innovatie en Kwaliteit en Beleid. Pedagogen hebben onder andere als taak om relaties binnen de opvoedcontext te versterken, wat een complexe taak is voor deze professionals.'

Snel schakelen

Grooteboer is er van overtuigd dat de complexe taak alleen goed is uit te voeren in een organisatie waarbinnen professionals zelf veel kunnen regelen. Grooteboer: 'Stel, een cliënt geeft aan weinig effect te voelen van de opvoedhulp, dan moet een professional snel kunnen schakelen zonder ingewikkelde organisatorische procedures daarvoor te moeten doorlopen. Ze zijn professioneel genoeg om in overleg met collega's en op basis van eigen onderzoek te kunnen oordelen wat er dan wel nodig is. Als pedagoog zou je het gesprek moeten kunnen voeren om processen in te richten en uit te voeren waar cliënten direct bij gebaat zijn.'

Voortgezette opleiding

In 2006 heeft Grooteboer de voortgezette opleiding van dezelfde studierichting gevolgd. 'De voortgezette opleiding duurde 2 jaar en ik vond het daarna even genoeg. De combinatie studie, werk en gezin is namelijk best zwaar. Toch bleef het masterjaar lonken. Omdat ik vaak het naadje van de kous van iets wil weten en onderzoek doen erg leuk vind, heb ik besloten om het masterjaar ook te doen.

Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

Het volgen van de masteropleiding is voor Grooteboer ook een mooie kans om het werk voor het Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd nog beter te doen. 'Ik merk dat ik betere argumenten heb in discussies over onderzoeksmethoden en voel nu ook weer eens wat studenten voelen wanneer ze met onderzoek bezig zijn. Daarnaast geeft het me als beoordelaar van de beroepstaak Onderzoek en Innovatie meer body. Ik ben blij dat ik de master doe, het geeft verdieping en met de uren ik van de HAN krijg, is het goed te doen.'

Wybren Grooteboer (Docent Pedagogiek), HAN