Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Leraar Engels

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Bent u 2-graads docent Engels en wilt u uw vakkennis verdiepen met een 1e-graads lerarenopleiding? Tijdens de masteropleiding Leraar Engels ontwikkelt u zich tot een zelfstandig functionerend docent Engels met een 1e-graads bevoegdheid voor havo- of vwo-bovenbouw. Daarnaast leert u onderwijskundige vernieuwingen binnen uw vakgebied leiden en vormgeven.

Volg de Master tot Eerstegraads Leraar Engels

Het schoolvak Engels is in de bovenbouw havo en vwo een verplicht vak. Het examenprogramma omvat hier ook domeinliteratuur: het ontdekken, lezen, analyseren, interpreteren en waarderen van literaire teksten. Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Een uitdaging voor een docent Engels die juist dankzij die 1e-graads bevoegdheid kan inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren.

Uw bijdrage aan onderwijskundige vernieuwingen

Het vak Engels is ook minder vast gedefinieerd. Het biedt veel ruimte voor initiatief en vraagt steeds om keuzes; de inhouden (literaire of maatschappelijke teksten) liggen immers niet vast, net zo min als werkvormen. Het vraagt van de docent nieuwe en complexe taken die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangt, maar ook om flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. Vaardigheden die u traint tijdens deze 1e-graads lerarenopleiding.

Ook leert u op basis van recente inzichten uit de literatuur onderbouwd keuzes te maken over hoe u in specifieke gevallen bovenbouwleerlingen havo en vwo brengt tot een 'deep understanding' van de Engelse taal. Hierbij staat de vakdidactiek zoals vastgelegd in de vakkennisbases centraal. Daarnaast leert u tijdens een Eerstegraads lerarenopleiding om via onderzoek bij te dragen aan onderwijskundige vernieuwingen.

Uw loopbaan

Wilt u graag als 2e-graads docent een volgende stap in uw loopbaan zetten? Behaal dan nu uw 1e-graads bevoegdheid met deze Master Engels. Leer de Engelse taal in al haar facetten overbrengen op jonge mensen. Kennis die van grote invloed is op hun latere arbeidsbestaan.

In 2,5 jaar Master of Education

Start in september met de Master tot Eerstegraads Leraar Engels. Al in 2,5 jaar tijd kunt u deze Eerstegraads bevoegdheid en de internationaal erkende titel Master of Education (MEd) op zak hebben.

Erkend door de NVAO

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Gedurende de masteropleiding tot 1e-graads docent Engels brengt u uw kennis van het Engels op een niveau dat nodig is om les te kunnen geven aan leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw. Daarnaast versterkt u uw vakdidactische vaardigheden en leert u meer over (het doen van) onderzoek. U werkt toe naar uw masterthesis waarin u uw bekwaamheden toont.

Programma

Bij de start van de opleiding staat de vakinhoud centraal, later in de opleiding krijgt het doen van onderzoek meer gewicht. Het onderwijsprogramma volgt 3 lijnen:

 • vakinhoudelijke lijn
 • vakdidactische lijn
 • onderzoeks- en professionaliseringslijn

In de eerste 2 leerlijnen verdiept u uw kennis van het Engels en leert u didactische vaardigheden aan om inspirerende leeromgevingen voor leerlingen te creëren. In de onderzoekslijn maakt u kennis met methoden van onderzoek en voert u concrete (deel)opdrachten uit in uw praktijk. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud/vakdidactiek en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht, de masterthesis.

Uw professionele ontwikkeling

Tijdens het hele onderwijsprogramma neemt u verantwoordelijkheid voor uw eigen professionele ontwikkeling, waarin u uw opvattingen over het leraarschap en bekwaamheid als leraar onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt. U denkt regelmatig na over uw beroepsopvatting en professionele bekwaamheid en werkt er planmatig aan deze verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Onderwerpen jaar 1

 • Literature and Teaching Literature
 • Second Language Acquisition
 • Academic Writing and Advanced Language Development
 • American Novel
 • Survey English Literature A
 • Methodology, Research & Professional Development I

Onderwerpen jaar 2

 • Contemporary Linguistics
 • Survey English Literature B
 • Historical & Current Varieties of English
 • English Novel
 • Survey American Literature
 • Methodology, Research & Professional Development II

Onderwerpen jaar 3

 • Postcolonial Literatures in English
 • CKV
 • Methodology, Research & Professional Development III
 • Research Thesis

Competenties

De masteropleiding tot 1e-graads docent sluit nauw aan bij het gevalideerde SBL-competentieprofiel voor docenten in het Voortgezet Hoger Onderwijs (7 algemene kerncompetenties).

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk vakdidactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega's
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Toetsing

 • Schriftelijke en mondelinge kennistentamens
 • Opdrachten en leerwerktaken op het gebied van Engels, vakdidactiek en onderzoek
 • Dossier over uw professionele ontwikkeling
 • Assessment

Masterthesis

U verricht onderzoek, gericht op onderwijsontwikkeling en legt dat vast in een masterthesis. Het onderzoeks voert u uit in een professionele werkomgeving waar u uw 1e-graads docentschap uitvoert. Studenten voeren het onderzoek individueel uit, ondersteund door de verschillende werkvormen en begeleiding.

Werkwijze

De masteropleiding is kleinschalig van opzet. Hooggekwalificeerde docenten uit de beroepspraktijk zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun studenten. Naast het aanleren van kennis en vaardigheden maken activiteiten op de werkplek integraal onderdeel uit van het curriculum.

Aanpak

Het onderwijsprogramma is voor de 4 educatieve masteropleidingen tot 1e-graads docent gedeeltelijk gelijk; alle studenten volgen een generiek programma, met specifieke onderzoekvragen vanuit hun eigen discipline.

Bij de start van de opleiding staat de vakinhoud meer centraal, later in de opleiding krijgt onderzoek meer gewicht. De onderzoekscompetenties komen echter al aan de orde vanaf de start van de opleiding. In het laatste jaar van de opleiding komen de programmalijnen vakinhoud en onderzoek bij elkaar in een geïntegreerde opdracht: u ontwikkelt een meesterproef.

In een schema:

Onderzoeks- en professionaliseringslijn Vaklijn Totalen
Jaar 1 5 stp 25 stp 30 stp
Jaar 2 5 stp 25 stp 30 stp
Jaar 3 20 stp 10 stp 30 stp

Persoonlijk en kleinschalig

In de kleinschalige opzet van de masteropleiding is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het opleidingsteam bestaat uit professionals in de betreffende vak-, beroeps- en onderzoeksdomeinen. Een coach volgt nauwgezet de lessen die u in het 1e-graads werkveld uitvoert. Met uw tutor/coach reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master.

Onze docenten staan met beide benen in de onderwijspraktijk. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op actuele onderwijskundige ontwikkelingen en biedt state-of-the-art kennis. Nieuwe inzichten uit de lectoraten dragen bij aan de inhoud van de masteropleidingen. Tijdens het masterprogramma verzorgt u lessen in het 1e-graads werkveld. U verhoogt direct uw vakdeskundigheid en uw bekwaamheid om in de bovenbouw les te geven.

Werkvormen

Met boeiende en prikkelende werkvormen spelen docenten in op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten uit HAN lectoraten, maatschappelijke behoeftes en dilemma's uit de praktijk. In een inspirerende leeromgeving bouwen professionals aan hun kennis, ervaring en netwerken voor de toekomst. Werkvormen die u kunt verwachten, zijn:

 • Hoorcolleges
 • Werkbijeenkomsten
 • Interactieve bijeenkomsten
 • Coöperatieve opdrachten
 • Simulaties
 • Experimenten
 • Probleemgestuurde onderwijsvormen
 • Spellen
 • Peer reviews
 • Excursie

Toelating

Bent u 2e-graads docent Engels en bent u in de gelegenheid om 1e-graads onderwijs te verzorgen tijdens deze opleiding? Dan is de kans groot dat u kunt instromen als masterstudent. Lees hieronder meer over de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent in het bezit van een bachelor getuigschrift Engels
 • U bent in het bezit van een Nederlands 2e graads bevoegdheid Engels
 • U heeft werkervaring als docent in het 2e-graads werkveld
 • U kunt tijdens de opleiding 1e-graads onderwijs verzorgen
 • U hebt de mogelijkheid om leerarrangementen te ontwikkelen en een praktijkonderzoek te doen binnen uw school.

Overeenkomst met werkgever

Uw beroepspraktijk vormt een integraal onderdeel van de masteropleiding. U sluit met uw werkgever een schriftelijke overeenkomst waarin u samen vastlegt dat u de opdrachten van de opleiding in de praktijk kunt uitvoeren. U moet gerichte feedback kunnen krijgen in de eigen werksituatie, waarbij uw leidinggevende of een andere interne professional u begeleidt en beoordeelt.

Intake

Na het invullen van de Quick Scan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we met u uw vooropleiding en huidige werk en uw bekwaamheden. In overleg met u besluiten we aan het einde van dit gesprek of de inschrijvingsprocedure wordt gestart of dat nog aanvullende stukken nodig zijn.

Vrijstellingen

Denkt u in aanmerking te komen voor vrijstelling van onderdelen van het curriculum op grond van eerder gevolgde opleidingen en/of competenties? In een intakegesprek inventariseren wij uw eerder behaalde competenties. Vervolgens wordt een verzoek voor vrijstellingen ingediend bij de examencommissie. De examencommissie toetst dit verzoek en verleent u eventueel de vrijstellingen.

Lerarenbeurs

Docenten die werkzaam zijn in het onderwijs kunnen een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. De beurs vergoedt delen van les- en collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en vervanging. U kunt de lerarenbeurs aanvragen bij DUO - Informatie Beheer Groep. Voor meer informatie over de lerarenbeurs ga dan naar www.IB-groep.nl.

Begeleiding

In de kleinschalige opzet van de masteropleiding is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het opleidingsteam bestaat uit professionals in de betreffende vak-, beroeps- en onderzoeksdomeinen. Een schoolbegeleider volgt nauwgezet de lessen die u in het 1e-graads werkveld uitvoert. Met uw tutor en schoolbegeleider reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master.

Onze docenten staan met beide benen in de onderwijspraktijk. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op actuele onderwijskundige en didactische ontwikkelingen en biedt state-of-the-art kennis. Nieuwe inzichten uit de lectoraten dragen bij aan de inhoud van de masteropleidingen. Tijdens het masterprogramma verzorgt u lessen in het 1e-graads werkveld. U verhoogt direct uw vakdeskundigheid en uw bekwaamheid om in de bovenbouw les te geven.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is een hechte samenwerking tussen student, werkgever, lector en de HAN. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerken met het werkveld

Naast toegepast onderzoek en samenwerking waarborgt de masteropleiding Leraar Engels de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studenten worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. De masteropleiding van de HAN participeert in het landelijk overleg vakmasters, dat 4 keer per jaar bijeen komt.

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding, medestudenten en de beroepenveldcommissie is de basis voor groei en innovatie, ook in uw onderwijspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag van de opleiding vergroot u uw kennis en vaardigheden om in de bovenbouw les te geven. Het duale karakter van de opleiding garandeert een continue wisselwerking tussen het leren binnen de muren van de opleiding en het leren in de eigen onderwijspraktijk. In de masterthesis waarmee u uw opleiding afrondt, laat u zien dat u de methodes van praktijkonderzoek kunt gebruiken in een bestaande omgeving. Daarvoor onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe lespakketten of voert u verbeteringen door in uw eigen lespraktijk. U deelt de onderzoeksresultaten in brede zin.

Beroepenveldcommissie

 • Henk van den Heuvel, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken
 • Dirk van Bennekom, Alliantie VO Nijmegen
 • Marc Mittelmeijer, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam
 • Janneke Stam, Montessori College Nijmegen
 • Yvonne Visser, Bacheloropleidingen leraar 2e graad, ILS-HAN, Nijmegen

Lectoraat en betrokken lectoren

De Master Leraar Engels is vertegenwoordigd in de kenniskring van het Lectoraat Kwaliteit van Leren. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëert de kenniskring een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk.

In totaal vormen 7 lectoraten samen het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren.

Gastcolleges vanuit Kenniskring 2013-2014

 • Lectoraat Leren met ICT, lector dr. Marijke Kral.
  Praktijkgericht onderzoek 'Leren met ICT', iXperium, iPad-school.
 • Lectoraat Toetsen en beoordelen, lector dr. T. van Schilt-Mol.
  Onderzoek doen naar toetsing en valide beoordelen.
 • Lectoraat Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen, lector dr. B. de Vries.
 • Lectoraat Beroepspedagogiek, lector dr. L. Nieuwenhuis.

Lector Bregje de Vries

De leading lector voor de educatieve masteropleidingen waaronder de Master Leraar Engels is mw. Dr. Bregje de Vries . Zij is eerste lector van de Kenniskring 'Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen'. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Annelies Dickhout, coördinator van de onderzoeksgroep van de Faculteit Educatie, en diverse onderzoekers en leden van de onderzoeksgroep.

Alumni

Alumni geven regelmatig hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de competenties die in de masteropleiding centraal staan. Zo kan de HAN achterhalen wat de student terugkijkend van de opleiding vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding binnen de huidige functie. Waar mogelijk dragen alumni ook actief bij aan het onderwijs.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €1906
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Afronding Diploma
'De winst zit in de frisse kritische blik die je ontwikkelt'

Professional Yvette Tijssen over de meerwaarde van de Master Leraar Engels.

Best even wennen: na 20 jaar vóór de klas zélf weer student zijn. Flink bikkelen volgens Yvette Tijssen, maar bovenal een heerlijke uitdaging. 'Juist als docent moet je blijven leren.'

'Meer antwoorden? Meer vragen!

Wie Yvette vraagt of de Master tot eerstegraads leraar Engels haar antwoorden heeft gegeven krijgt een rap en vrolijk antwoord. 'Meer antwoorden? Meer vragen!' Ze kon dan al wel bogen op twee decennia ervaring als tweedegraads docent Engels, door het volgen van de masteropleiding voelde ze zich 'net een nieuwe docent'. En juist dat is het heerlijke, vindt Yvette. 'In de opleiding investeer je 3 jaar in persoonlijke en professionele groei. Je reflecteert, je spart, je discussieert en die nieuwe inzichten leveren nieuwe vragen op. Is mijn aanpak van leesvaardigheid wel de goede? Hoe kan ik meer Engels spreken in de klas? Op welke manier nodig ik de leerlingen uit mee te denken?' Juist als docent moet je jezelf blijven ontwikkelen, vindt Yvette.

Echte winst in ontwikkelen van frisse kritische blik

Een andere doelgroep, een andere leeftijd, andere stof. In de bovenbouw lesgeven is een nieuwe uitdaging voor Yvette. Maar hoe interessant ze de colleges, toegepaste taalkunde en Amerikaanse literatuur ook vond, toch zit de winst voor Yvette niet in de inhoudelijke verdieping. 'De echte winst zit in de frisse kritische blik die je ontwikkelt: op de relatie die je met jezelf hebt, met je leerlingen, en met je omgeving. Yvette vóélt zich dan ook niet alleen een andere docent, ze ís het ook. Flipping the classroom, een onderwijsorganisatievorm die ze steeds vaker toepast, is er een mooi voorbeeld van. 'In plaats van een halve les uitleg en wat oefeningen bekijken leerlingen instructie als huiswerk. Voordelen in de les: minder doceren, meer coachen. En meer aandacht voor verschillen. Ik werk meer samen met de leerlingen, ik durf meer het gesprek aan te gaan

Flink experimenteren

Drie jaren vol met inzichten en experimenten. Boeiende, maar ook pittige jaren.' Des te fijner dat je er niet alleen voor staat, vindt Yvette. 'De kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht vond ik prettig. Iedereen had het wel eens gehad, maar je trekt elkaar er doorheen.' Veel persoonlijke aandacht, veel tijd voor good practices. 'Samen kun je lekker sparren, leer je en ga je diep op de zaken in. 'Voor welk niveau is dit? Wat is het leerdoel en sluit de methode daar wel bij aan? Je vindt jezelf en elkaar opnieuw uit door de opleiding. En je leert dan ook hoe je ingewikkelde bovenbouwstof toegankelijk en spannend kunt maken.' Yvette slaat met frisse ideeën de brug tussen theorie en praktijk. 'Laatst lazen we het boek The Great Gatsby, de vervolgopdracht doen we in de bioscoop.

Plannen en inspiratie

Energieker, kritischer en vernieuwender. 'De masteropleiding gooide de boel weer helemaal open', vat Yvette het zelf samen. 'Waar ik eerst aan zou nemen op basis van mijn ervaringen dat iets zou werken, trek ik nu pas die conclusie na degelijk onderzoek. Ook in vergaderingen ben ik kritischer.' Als docent in hart en nieren ziet Yvette zichzelf nog wel even voor de klas. Maar ze sluit niet uit dat ze over een jaar of vijf de stap naar het middenmanagement zal maken. En wie weet zet ze aan het eind van haar carrière wel iets op in Afrika. Als ze zich maar kan blijven ontwikkelen. Plannen en inspiratie genoeg voor Yvette.

Yvette Tijssen (Leraar Engels)
Erik Middel, Docent Engels, Gymnasium Celeanum Zwolle

'Doordat ik een masteropleiding volg, heb ik een frisse blik op de onderwijspraktijk ontwikkeld. Ik zie mogelijkheden tot verbeteringen op onze school. Zoals het idioom van de lesmethode in de onderbouw dat verouderd is. Samen met een vakcollega ben ik een project gestart om een nieuwe methode te selecteren,' zegt Erik Middel, docent Engels op het Gymnasium Celeanum in Zwolle en tweedejaars student van de Master Leraar Engels.

'Het doorvoeren van een nieuwe lesmethode zou een enorme verbetering van ons onderwijs zijn. Zo vind ik dat leerlingen meer schrijfvaardigheid moeten oefenen om op verschillende fronten taalvaardig te worden. Tegelijkertijd is het beoordelen van schrijfopdrachten ook een tijdrovende taak voor docenten. Ik zou graag onderzoeken, hoe we leerlingen in de bovenbouw meer kunnen laten schrijven, zonder dat het voor docenten niet meer te managen valt. De komende tijd ga ik bekijken of dit onderwerp zich leent voor mijn masterthese.'

Goed in Engels

'Ooit ben ik begonnen op de mavo. Ik was vast van plan om internationaal te gaan werken. De Engelstalige hbo-opleiding International Business and Management Studies paste toch niet helemaal. Ik wist dat ik goed in Engels wilde worden. Vanuit die ambitie ben ik de tweedegraads opleiding tot docent Engels gaan volgen.'

Meer uit je leerlingen halen

'Als docent merkte ik dat ik het onbevredigend vond dat ik mijn leerlingen niet meer kennis kon meegeven. Het is boeiend om hen iets te leren, om altijd te zoeken naar creatieve manieren om ze iets duidelijk te maken. Het was voor mij een reden om in 2011 met de masteropleiding te starten. Tijdens de opleiding ben ik gegroeid. In mijn zelfverzekerdheid en in mijn kennis. Het is een mogelijkheid om te excelleren en om meer uit je leerlingen te halen.'

Boeken gaan leven

'Neem bijvoorbeeld het literatuuronderwijs dat ik verzorg. De docente van de masteropleiding is top. Haar colleges over onder andere American novels zijn voor mij een inspiratiebron. Zij weet de boeken die we lezen in het licht van de tijd te plaatsen. Dat doet ze op zo'n interessante manier dat de literatuur gaat leven en de symboliek in boeken van bijvoorbeeld Fitzgerald of Hemingway je daadwerkelijk pakt. Samen met de creatieve technieken om een en ander onder de aandacht te brengen heeft zij mij tools en inspiratie gegeven om zelf de boeken binnen de context van de tijd te plaatsen. Daardoor wordt het voor leerlingen interessanter en begrijpen ze de tekst beter.'

Gedichten analyseren

'Om niet te vergeten de didactische vaardigheden die ik opdoe tijdens de opleiding en die mij helpen meer uit de leerlingen te halen. Zoals een methode die ik bedacht heb om gedichten te analyseren. Die heb ik heel goed kunnen gebruiken bij mijn leerlingen in vwo-4. Zij moeten de tijdgeest bestuderen in 4 gedichten over de Eerste Wereldoorlog. Zelf moeten ze het gedicht in de context van de tijd weten te plaatsen. Daarvoor onderstrepen ze positieve, negatieve en religieuze woorden zoals 'victory' met groen, 'blood' met rood en 'hope' met blauw. Toen ze een aantal gedichten gedaan hadden, ontdekten ze zelf dat hoe langer de oorlog duurde, het patriottisme omsloeg in een afkeer van de oorlog. Door hen zelf aan de slag te laten gaan, beklijft hun kennis beter,' zegt Erik.

Elkaar inspireren

'Van medestudenten leer ik veel. We bespreken met elkaar hoe we dingen aanpakken in de klas en we inspireren elkaar. Toen we lespakketten ontwikkelden voor het aanleren van leesstrategieën, gaf één van mijn medestudenten de QR-codes van de teksten aan zijn leerlingen, in plaats van de teksten zelf. Een leuk idee en uitvoerbaar. Je prikkelt leerlingen er extra mee waardoor ze dingen beter oppakken. Ook moeten we reviews schrijven over elkaars stukken zoals een essay over een vakdidactisch probleem. Dat maakt dat je kritisch leert lezen en dat je gaat letten op zaken zoals bijvoorbeeld consistentie in teksten. Daar leer je zelf ook veel van.'

Collega's aan het denken zetten

'Mijn collega's zijn geïnteresseerd in de opleiding en de vakken die ik volg. Ik merk dat het ze aan het denken zet. Ze kijken kritischer naar hun eigen lessen. In klas vier volgen de leerlingen een module short stories. Eén van de docenten had als gewoonte om een verhaal voor te lezen en de leerlingen thuis vragen te laten beantwoorden. Ik heb voorgesteld om de tekst in groepjes te laten lezen en de vragen in groepjes te laten beantwoorden. Een manier die aansloeg. En als ze iets leuk vinden, dan pikken ze het ook beter op.'

Onderzoeksvaardigheden

'De opleiding is goed opgezet. Tijdens het eerste jaar bouw je de kennis op. Zo zijn we gestart met een module academisch schrijven. Het bereidt je voor op de essays die we moeten schrijven. Het komende jaar verschuift de aandacht naar onderzoeksvaardigheden. Die hebben we nodig om onze masterthese uit te kunnen voeren.'

Kleinschaligheid past bij mij

'De kleinschaligheid van de opleiding ligt mij goed. Ik ben niet iemand die in een grote groep als eerste een vraag stelt. De docenten kennen je goed. Als ik hulp nodig heb, dan zijn ze er voor je. Hun persoonlijke begeleiding vind ik plezierig.'

Erik Middel (Docent Engels), Gymnasium Celeanum in Zwolle
Jackie Strijker-Phelan, English teacher and Coordinator of the Bilingual department at the Isendoorn College, Warnsveld

'The HAN offered me a generous amount of exemptions, and a very personal programme. I have been living in The Netherlands since the early 1980's. I was born and raised in Waterford, Ireland and I am 51 years of age.'

Dream

'Over the past 30 years I have had a variety of jobs, but my dream had always been to become a teacher and put my knowledge of the English language to good use. I did an intensive Certificate of English Language Teaching to Adults and Young Learners Course in Amsterdam and worked for a few years in adult education. In Augustus 2000 I started working at the Isendoorn College in Warnsveld, which coincided with the establishment of the bilingual department at the school. I started teaching English and conversation to the lower grades in the large bilingual department. After a short time my job increased from three hours per week to four day a week and I also became the Coordinator of the Bilingual department.'

Personal

'The Dutch Government is a stickler for rules and due to the fact that I did not have my 2e Graad teaching qualification for teaching English in Dutch secondary schools, my department leader persuaded me to do the course and get my "official teaching qualification". The HAN offered me a generous amount of exemptions, and a very personal programme. After a lot of hard work, I received my 2e Graad teaching qualification in March of 2010. Having got the taste for studying, I decided to continue, with the Master Leraar Engels.'

Work orientation

'The course is very well organized and very work orientated. The tutors take into account that the students all have busy teaching jobs, a personal life, but that we are all very motivated to learn and pass the course. Almost all aspects of the course can be used in the classroom. I teach the International Baccalaureate course at standard level to the 4 th year bilingual students and up to now the master programme has given me a lot of helpful and practical information for academic writing, literature and teaching literature.

This is just the beginning, but I am very confident that by doing the master my teaching of the lower form will become even better, and hopefully I will become a confident and well educated teacher of the upper form.'

Jackie Strijker-Phelan (English teacher and Coordinator of the Bilingual department), Isendoorn College, Warnsveld