Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Musculoskeletale Revalidatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

De unieke deeltijdmaster Musculoskeletale Revalidatie is speciaal ontwikkeld voor fysiotherapeuten die zichzelf verder willen ontwikkelen binnen het musculoskeletale domein. De kroon op deze studie is de internationaal erkende graad Master Musculoskeletal Physiotherapy (MMPT), waarbij u een aantekening krijgt in een specialisatie als manuele therapie of orofaciale fysiotherapie of sportfysiotherapie. Hiermee kunt u geregistreerd worden in een van de deelregisters van het CKR van de KNGF.

Praktijkgerichte opleiding tot klinisch expert

Tijdens deze praktijkgerichte masteropleiding tot klinisch expert leert u in de complexiteit van klachten van uw patiënten met behulp van meer specialistische vaardigheden uw diagnostische en therapeutische kennis te verhogen tot het niveau van klinisch expert. Daarbij leert u wetenschappelijk onderzoek beter te doorgronden en voert u zelf toepassingsgericht onderzoek uit. Vanuit deze toepassingsgerichte benadering leert u om vernieuwingen binnen uw specialisme samen met andere professionals daadwerkelijk te implementeren in uw directe werkomgeving.

Ontwikkelingen in de fysiotherapie

Het musculoskeletale domein ontwikkelt zich internationaal tot het grootste aandachtsgebied binnen de fysiotherapie. Binnen dit domein spelen zich de volgende ontwikkelingen af:

 • Vanuit de wetenschap is helder dat de fysiotherapeut bij preventie en revalidatie een wezenlijke bijdrage levert in de gezondheidszorg.
 • Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal patiënten met complexe en meervoudige problemen toe.
 • Vernieuwingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op en master opgeleiden spelen daarbij een belangrijke rol.
 • Om de positie van fysiotherapie in de Nederlandse gezondheidszorg te verstevigen en ook in de toekomst hoogwaardig kwalitatieve fysiotherapie te kunnen bieden, heeft het KNGF besloten om voor registratie in het deelregister van het centraal kwaliteitsregister de mastergraad vanaf 2015 verplicht te stellen.

Voor wie

U heeft een bachelor-/hbo- of wo-getuigschrift Fysiotherapie en werkt minstens 2 jaar als fysiotherapeut. U wilt als fysiotherapeut uw kennis verdiepen en verbreden en uw vaardigheden verder ontwikkelen tot klinisch specialist.

Erkend door de NVAO

De Master Musculoskeletale Revalidatie is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Programma

Tijdens de Master Musculoskeletale Revalidatie professionaliseert u zich tot klinisch specialist. U leert kritisch overstijgend te denken over uw vak, de fysiotherapie, de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en uw positie daarin.

Eerste jaar: onderzoek en behandelen

In het eerste jaar ontwikkelt u een brede musculoskeletale attitude en kennis- en vaardigheidsbasis. Systematisch en vanuit wetenschappelijk perspectief en evidentie leert u complexe patiënt casussen praktisch te benaderen en te behandelen. U leert complexe, meervoudige patiëntproblemen op te lossen. U werkt samen met docenten en medestudenten aan realistische en complexe casuïstiek. Daarnaast maakt u door middel van practica in het bewegingslab kennis met relevante meetinstrumenten en leert u het menselijk bewegen op een praktisch, wetenschappelijke en objectieve manier waar te nemen. Door middel van een aantal stagedagen bij verschillende experts werkzaam in het musculoskeletale domein, ontwikkelt u uw eigen visie.

Tweede jaar: specialistische verdieping, stage en praktijkgericht onderzoek 1

U maakt een keuze uit één van de drie uitstroomvarianten: orofaciale fysiotherapie, manuele therapie of sportfysiotherapie. In het eerste semester van het tweede jaar staat de ontwikkeling van uw specialistische kennis en vaardigheden centraal. U werkt in specialistische groepen samen met de docent en medestudenten, waarbij u ook eigen patiëntencasuïstiek inbrengt. In het tweede semester loopt u tevens de specialistische stage in het werkveld. Ten behoeve van uw rol als adviseur wordt u daarnaast betrokken bij het onderwijs aan eerste- en tweedejaars masterstudenten. Bijvoorbeeld door het geven van vaardigheidslessen, het begeleiden van werkgroepen en het spelen van de rol van patiënt ten behoeve van casuïstiek. Naast de specialistische stage wordt er tevens een start gemaakt met het praktijkgericht onderzoek. Op basis van een probleem of uitdaging in de praktijk ontwerpt u een onderzoeksdesign voor een toepassingsgericht onderzoek, waarbij u een creatieve oplossing introduceert en toetst.

Derde jaar: praktijkgericht onderzoek 2/leiden van innovaties

In het derde jaar voert u het door u voorgestelde onderzoek uit. De resultaten en conclusies beschrijft u in de masterthesis. Daarnaast voert u een traject uit waarbij u zelf zorgvernieuwend bezig bent: uw praktijkomgeving profiteert zo rechtstreeks mee van uw nieuwe kennis en vaardigheden. Natuurlijk blijven vaardigheden omtrent complexe musculoskeletale casuïstiek een vast onderdeel van de opleiding.

Onderwerpen

Eerste jaar:

 • Algemene musculoskeletale skills en vaardigheden
 • Bespreking complexe casussen
 • Verkennende stage
 • Lab-report en onderzoek
 • Journalclub

Tweede jaar:

 • Specialistische skills passend bij het gekozen uitstroom profiel
 • Specialistische stage
 • Het opzetten van een onderzoeksdesign

Derde jaar:

 • Uitvoeren van het ontworpen onderzoeksdesign
 • Het schrijven van de masterthesis

Master specialistische stage, (implementatie van) zorgvernieuwende producten.

Competenties

Gedurende het eerste studiejaar van deze master leert u complexere patiëntproblematiek te doorgronden door systematisch en vanuit wetenschappelijke evidentie het fysiotherapeutisch handelen te reflecteren op uw eigen handelen. Hiermee legt u de basis voor uw verdere specialisatie in de volgende 3 studiejaren van uw studie. U ontwikkelt zich in de volgende rollen:

 • Klinisch specialist
 • Professioneel leider, innovator en toegepast onderzoeker
 • Adviseur collega's

Van Master fysiotherapeuten wordt veel verwacht ten aanzien van het diagnosticeren en behandelen van complexe patiëntproblematiek. U kunt handelen volgens de principes van evidence based practice. Daarbij moet u rekening houden met de weerbarstige praktijk met meervoudige patiëntproblemen. U verricht op creatieve wijze toepassingsgericht onderzoek en kunt leiding geven aan zorginnovaties binnen de fysiotherapiepraktijk en in een multidisciplinaire zorgsetting. Binnen de Master Musculoskeletale Revalidatie maakt u zich deze competenties eigen.

Toetsing

U wordt gedurende de studie met verschillende methodes op verschillende competenties getoetst:

 • U demonstreert uw praktische vaardigheden.
 • U maakt schriftelijke presentaties (beroepsresultaten).
 • U laat uw toepassingsgerichte onderzoeksvaardigheden zien door de wijze waarop u omgaat met problematiek in de praktijk.
 • U neemt deel aan theorie- en praktijkexamens.
 • U toont uw ontwikkeling aan met uw portfolio.
 • U bewijst uw masterniveau uiteindelijk in de masterproof: uw masterthesis, eindverslag van het zorgvernieuwingstraject en uw 'performance in de praktijk' maken deel uit van deze integrale toets.

Masterthesis

In het 3e jaar dagen we u uit om het door u voorgestelde onderzoek uit te voeren. De resultaten en conclusies beschrijft u in de masterthesis. Daarnaast voert u een traject uit waarbij u zelf zorgvernieuwend bezig bent: uw praktijkomgeving profiteert zo rechtstreeks mee van uw nieuwe kennis en vaardigheden.

Werkwijze

Vanaf de start van de Master Musculoskeletale Revalidatie ontwikkelt u uw professionaliteit als klinisch specialist op een praktijkgerichte manier. De opleiding maakt gebruik van een grote variatie aan werkvormen, waarbij de toepassing in de praktijk steeds centraal staat.

Toepassingsgericht onderzoek

De master is praktijkgericht. De opleiding levert u concrete handvatten voor uw beroepsuitoefening: kennis uit de opleiding is direct toepasbaar in uw praktijk. En vanuit uw praktijk brengt u casuïstiek in, zodat uw medestudenten en docenten u concrete feedback kunnen geven. Gedurende de opleiding maakt u kennis met wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoek. Op basis van een probleem of uitdaging in de praktijk ontwerpt u een onderzoeksdesign voor een toepassingsgericht onderzoek, waarbij u een creatieve oplossing introduceert en toetst.

Werkvormen

U verdiept en verbreedt uw kennis als musculoskeletaal klinisch specialist aan de hand van afwisselende werkvormen zoals hoorcolleges, workshops, oefeningen, vaardigheidslessen, practica in het bewegingslaboratorium, stages, zelfstudie en meer.

Begeleiding

Docenten staan met beide benen in de praktijk. Het opleidingsprogramma speelt proactief in op actuele ontwikkelingen en biedt state-of-the-art kennis. Nieuwe inzichten uit generiek onderzoek van het lectoraat Musculoskeletale Revalidatie, dragen bij aan de inhoud van de master. U ontwikkelt uw innovatieve vermogens door over de grenzen van uw discipline heen te kijken en maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen en visies die gerenommeerde gastsprekers presenteren in Best Practices.
In complexe situaties moet u zich voortdurend bewust zijn van uw eigen rol, mogelijkheden en beperkingen en van daaruit veranderingen initiëren en realiseren. Via supervisie en intervisie begeleiden wij u daarin. Gedurende de hele opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw eigen competenties. Uw persoonlijkheid en functioneren is immers het belangrijkste medium in uw werk. Een coach volgt nauwgezet de opdrachten die u in de praktijk uitvoert. Met uw coach reflecteert u regelmatig op uw ontwikkeling binnen de master.

Internationale oriëntatie

U wordt gestimuleerd deel te nemen aan onder andere conferenties, uitwisselingen en gastcolleges en uw eigen internationaal netwerk op te bouwen. Bij het bestuderen van literatuur verwerkt u aantoonbaar internationale ontwikkelingen. In het ontwerp van de master is rekening gehouden met de vereisten van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) en Manipulation Association of Chartered Physiotherapists (MACP).

Bewegingslaboratorium

Het menselijk bewegen kenmerkt zich door variatie. Deze variatie manifesteert zich zowel binnen de persoon als tussen verschillende personen. Het is dan ook moeilijk om vast te stellen wat 'normaal' beweeggedrag is. Voor de fysiotherapeut is het van belang te weten hoe pathologie de variabiliteit van motorisch gedrag beïnvloedt. Bewegingsvariabiliteit verraadt de aanwezigheid van o.a. individuele adaptatie- en compensatiemechanismen in een flexibel georganiseerd neuromotorisch systeem. Om beter inzicht te krijgen in motor performance, motorische controleprocessen en motorisch leren heeft de HAN een laboratorium ingericht voor bewegingsregistratie en -analyse. In dit laboratorium kunnen zowel subjectieve als objectieve meetinstrumenten worden ingezet. Zo wordt gewerkt met een 3D videoanalyse-systeem, draadloos EMG, een krachtenplatform, een isokinetische dynamometer, hand-held dynamometers en diverse kleine meetinstrumenten.

Lees meer over het bewegingslaboratorium waar u als masterstudent gebruik van kunt maken.

Toelating

Aan welke toelatingsvoorwaarden moet u voldoen om met de Master Musculoskeletale Revalidatie te kunnen starten?

Toelating volledige masteropleiding

 • U heeft een bachelor-/hbo-diploma fysiotherapie
 • U heeft 2 jaar werkervaring als fysiotherapeut
 • U werkt minimaal 12 uur per week in een voor de specialisatie (manuele therapie, orofaciale fysiotherapie, sportfysiotherapie) relevante werkomgeving
 • Binnen uw werkomgeving krijgt u de gelegenheid opdrachten en taken in het kader van de master en de specialisatie uit te voeren en daarop feedback te ontvangen van de werkomgeving (hiertoe dient een schriftelijke verklaring van de werkgever te worden overhandigd indien u zelf geen werkgever bent)
 • U kunt Engelse teksten lezen, begrijpen en samenvatten (op het beheersingsniveau volgens het Europass-taalpaspoort: understanding/reading op niveau B2)
 • Uw schrijfvaardigheden Nederlands liggen op beheersingsniveau C1
 • U beheerst natuurkunde op ten minste havo-niveau

Toelating bij minder dan 2 jaar werkervaring

Heeft u minder dan 2 jaar werkervaring dan kan onder voorwaarden worden afweken. Dat kan:

 • Als u de minor 'manuele therapie' binnen de opleiding Fysiotherapie van de HAN volgde en aantoonbaar specifieke accenten binnen uw stages en afstudeeronderwerp in het musculoskeletale domein legde
 • Als u heeft het uitstroomprofiel 'manuele therapie' van de HAN succesvol afgerond
 • Als u kunt aantonen dat u door andere werkervaringen of activiteiten voldoende bagage en motivatie bezit om deze opleiding met succes af te ronden

Intakegesprek

Wanneer u zich hebt aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Als voorbereiding voor dit gesprek, vult u een portfolio. Tijdens het intakegesprek beoordelen we of de opleiding aansluit bij uw ambities en of u het vereiste werk- en denkniveau heeft. U ontvangt na het gesprek een niet bindend studieadvies.

Buitenlands diploma Fysiotherapie

Beschikt u over een diploma Fysiotherapie dat u in het buitenland hebt verkregen? De examencommissie beoordeelt uw diploma en geeft zo nodig adviezen om extra studieactiviteiten te ondernemen.

Instroom met andere achtergrond

Voldoet u niet aan bovengenoemde voorwaarden, maar denkt u beargumenteerd toch in aanmerking te komen voor toelating tot de masteropleiding, dan kunt u contact opnemen met de mastercoördinator.

Vrijstelling

Indien u in aanmerking wilt komen voor vrijstellingen, wordt u verzocht een instroom-assessment te doorlopen. Dit bestaat uit een portfolio-assessment waar nodig aangevuld met andere toetsen. Het instroom-assessment vindt plaats bij aanvang van de opleiding, na uw inschrijving. Aan dit instroom-assessment zijn voor u kosten verbonden.

Formeel ingeschreven

Voor uw formele inschrijving heeft u een intakegesprek waarin u op basis van en beknopt portfolio inzicht krijgt in uw concrete leerbehoefte en uw kans van slagen om de maseropleiding succesvol te doorlopen. Op basis van het intakegesprek en het portfolio krijgt u een niet bindend advies om u in te schrijven, een instroomassessment te onder-gaan of niet te starten met de opleiding. Indien u besluit u in te schrijven ontvangt u een studiecontract waarin tevens aangegeven wordt of:

 • U extra studieactiviteiten moet ondernemen om de kans van slagen te vergroten meldt zich aan met behulp van een aanmeldingsformulier
 • U in aanmerking komt voor vrijstellingen
 • Zodra het opleidingscontract ondertekend retour is ontvangen, bent u formeel geplaatst voor de opleiding

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is een hechte cocreatie door student, werkgever, lector en de HAN. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerking met het werkveld

Naast toegepast onderzoek en cocreatie waarborgt de Master Musculoskeletale Revalidatie kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studenten worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. HAN Masterprogramma's werkt intensief samen met:

 • HAN Instituut Paramedische Studies
 • Lectoraat Musculoskeletale Revalidatie
 • UMC St Radboud
 • Sint Maartenskliniek
 • NOC-NCF

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding en medestudenten is de basis voor groei en innovatie, ook in uw beroepspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag bent u bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In de masterthesis waarmee u uw opleiding afrondt, werkt u een verbetering van proces in uw organisatie uit of ontwikkelt u een totaal nieuw concept. Met als resultaat een op uw organisatie toegesneden implementatieplan voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Lectoraat

Bij de masteropleiding is het volgende lectoraat verbonden:

Musculoskeletale Revalidatie, lector dr. Robert van Cingel en lector dr. Wim Hullegie.

Beroepenveld

De driejarige master is ontwikkeld in aansluiting op de vraag vanuit het werkveld, met feedback van algemeen erkende specialisten en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF), de Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapie (NVSF) en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Door vergrijzing en een toename van het aantal (sport)letsels neemt de vraag naar gespecialiseerde fysiotherapeuten snel toe. Vanaf 2015 stelt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie een mastergraad als eis om in het Kwaliteitsregister opgenomen te kunnen worden.

Alumni

Alumni geven regelmatig hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de competenties die in de masteropleiding centraal staan. Zo kan de HAN achterhalen wat de student terugkijkend van de opleiding vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding binnen de huidige functie. Waar mogelijk dragen alumni ook actief bij aan het onderwijs.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €15900
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaand september
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 40
Afronding Diploma
Werkwijze ontwikkeld voor effectievere behandeling van schouderklachten

Fysiotherapeut Rachelle Dahlmans over de meerwaarde van de Master Musculoskeletale Revalidatie.

'Voor mijn masterthesis heb ik een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze ontwikkeld voor de behandeling van schouderklachten bij bovenhandse sporters waarbij rekening gehouden wordt met de hele bewegingsketen,' vertelt Rachelle Dahlmans, fysiotherapeut bij het ESP Centrum te Gennep. Het mogelijke resultaat: een effectievere behandeling van schouderklachten waarvoor zij nu een werkwijze implementeert met een behandelstrategie en een bepaalde volgorde van oefeningen. Met haar 25 jaar is Rachelle de jongste van de groep masterstudenten Musculoskeletale Revalidatie. Momenteel zit ze in het derde jaar van de uitstroomvariant Sport.

Vanuit het hele lichaam denken

'Elke patiënt is anders en vraagt een unieke manier van behandelen. Om dit goed te kunnen doen heb je brede kennis en ervaring nodig. Dit was voor mij een reden om na de bacheloropleiding fysiotherapie direct de masteropleiding te gaan volgen. Tijdens de master ontwikkelen we een brede blik op het hele musculoskeletale domein. De kennis die we hiervoor aangereikt krijgen vanuit manuele therapie, orofaciale therapie en sportfysiotherapie versterkt elkaar. Zo kunnen manuele vaardigheden helpen om voorwaarden te creëren voor actieve revalidatie binnen de sportrevalidatie. En bij orofaciale therapie werd ik me meer bewust van de relaties tussen kaakproblematiek/parafunctioneel gedrag en andere klachten. '

Interne scholing

'Ik heb geleerd om vanuit de hele bewegingsketen van het lichaam te denken. Deze denkwijze kun je toepassen in alle disciplines van het ESP Centrum, ook buiten de sportfysiotherapie. Want ondanks dat je een 50-jarige receptioniste met schouderklachten weer anders behandelt dan een sporter, is hun bewegingsketen hetzelfde. Zo zijn er onderzoeken die in de richting wijzen dat een heupextensie de activiteit van de schoudermusculatuur beïnvloedt. Na de implementatiefase wil ik een interne scholing binnen het ESP Centrum verzorgen over de theorie en wetenschappelijke evidentie van de behandeling van schouderklachten vanuit de totale kinetische keten.'

Return-to-sport

'Ik heb geleerd om verder te kijken dan alleen het stoornisniveau. Ik kijk ook naar datgene wat voor de patiënt belangrijk is, zoals zijn participatiegraad en het moment dat hij de sport weer mag oppakken. Dit verschilt per sport en per patiënt. Ik ontdekte dat return-to-sport criteria niet keihard gedefinieerd zijn en dat hier veel discussie over is. Kennisuitwisseling met mijn collega-fysiotherapeuten draagt voor mij bij aan de beoordeling wanneer een sporter weer terug het veld op kan.'

COPD

'Datgene wat ik leer binnen sportfysiotherapie kan ik breder toepassen in onze praktijk. Trainingselementen uit de revalidatie pas ik bijvoorbeeld ook toe bij andere doelgroepen zoals patiënten met COPD. Wanneer bijvoorbeeld een longcentrum een longfunctietest of een fiets-ergometrie test uitvoert, kan ik deze resultaten beoordelen en gebruiken als input voor mijn behandelprogramma. Zo kan het zijn dat een patiënt met een ventilatoire beperking intervaltraining krijgt en een patiënt met een cardiocirculatoire beperking duurtraining.'

Beter behandelen

'Tijdens de masteropleiding heb ik mijn kennis en vaardigheden vergroot. Deze kennis gebruik ik bij het diagnostisch traject en het behandeltraject van een patiënt. Ik kan beter hypotheses vormen van een specialistische behandeling. Ik heb geleerd om klinisch te redeneren aan de hand van het HOAC-model. Dit model waarbij je onder andere uitgaat van doel-middel-uitkomst hebben we zo vaak moeten toepassen, dat ik er nog dagelijks profijt van heb.

Diverse methoden

We hebben ons diverse werkwijzen eigen gemaakt die je kunt toepassen bij de behandeling van je patiënten. Bij revalidatieopbouw hebben we diverse methoden aangereikt gekregen. We hebben geleerd om een revalidatieprogramma op te bouwen met Rehaboom, het KRS systeem en de krachtpiramide.' Met andere woorden: de masteropleiding heeft mij in de praktijk veel meer gebracht dan het begrip 'sportfysiotherapie' uitdrukt.

Communicatie

'Ik krijg les van een goed samengesteld team van docenten die ieder beschikken over zeer veel kennis en ervaring binnen de fysiotherapie. Ook gastcolleges over andere vakgebieden zoals orthopedie zijn interessant en dragen bij aan de kwaliteit van mijn werk. Neem bijvoorbeeld een patiënt die met postoperatieve klachten van een orthopedische operatie bij mij komt. Nu ik wat meer weet over operatietechnieken kan ik zijn klachten beter verklaren. Zo kan ik hierdoor ook beter gefundeerd overleg voeren met specialisten uit het netwerk van de patiënt.'

Verweving met bachelor

'Tijdens de masteropleiding worden we aangemoedigd om onszelf als deskundige in een netwerk op te stellen. Hoewel de uitkomsten van mijn onderzoek op dit moment nog niet bekend zijn, heb ik al wel gesproken met docenten van de bachelor opleiding van de HAN hoe we mijn onderzoek mogelijk daar kunnen implementeren.'

Rachelle Dahlmans (Fysiotherapeut), ESP Centrum te Gennep
'Die brede musculoskeletale basis was nodig'

Professional Loes Postma over de meerwaarde van de Master Musculoskeletale Revalidatie.

Loes Postma werkt als fysiotherapeut bij Move2BFit in Geffen, een praktijk voor fysiotherapie en fitness, waar ze gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen en specialiseren. 'Toen ik van de bachelor-opleiding kwam, had ik sowieso het gevoel dat er nog veel meer te leren viel. Ik wilde dus graag een masteropleiding doen en dat wordt binnen dit bedrijf ook aangemoedigd. Straks werken hier alleen maar masters.'

Keuze maken

'Oh fijn, dan hoef ik voorlopig nog niet te kiezen,' dacht Loes, toen ze leerde dat de Master Musculoskeletale Revalidatie het 1e jaar de volle breedte van het musculoskeletale domein behandelt. Ze vindt het lastig om te kiezen tussen 2 van de 3 specialisaties die in het 2e en 3e jaar worden aangeboden: manuele therapie en sportfysiotherapie.

Brede musculoskeletale basis

Loes: 'Met dat 'brede' 1e jaar krijg ik van alles iets mee. Volgens mij is het ook nodig dat je die brede kennis hebt, omdat de specialisaties zoveel met elkaar te maken hebben. Met manuele therapie kan je voorwaarden scheppen om de actieve revalidatie (bijv. sportfysiotherapie) goed te laten verlopen. Andersom kunnen inzichten vanuit de sportfysiotherapie ook behulpzaam zijn bij manuele therapie. Bijvoorbeeld door verschillende trainingsprincipes en analyses te maken van beweegpatronen om na manuele therapie actieve revalidatie op te starten. Vanwege die brede musculoskeletale basis heb ik voor deze opleiding gekozen.'

Kritisch op de inhoud en op jezelf

Loes merkt dat ze kritischer is geworden: 'Ik vraag me steeds af wat ik precies aan het doen ben en ik zoek naar artikelen om te bewijzen dat ik op de goede weg ben: is hier al onderzoek naar gedaan? Was dat onderzoek wel valide? Evidence-based handelen dus. Ik heb nu al geleerd dat ik kritisch moet zijn op mijn eigen kunnen en kritisch op het vak fysiotherapie. Vroeger richtte ik me volledig op die knie die stuk was, ik vergat bijna dat er een heel lichaam aan vast zit. Ik leer nu bovendien om meer in bewegingsketens te denken.' De masteropleiding gebruikt het zogenaamde HOAC-model om het klinisch redeneren van de studenten te verbeteren. Daar heeft Loes nu al profijt van: 'Het sluit heel mooi aan op het ICF-model waar we in onze praktijk mee werken. Ik leer dus verder kijken dan alleen dat gewricht en heb behalve voor het stoornis- en functieniveau ook aandacht voor het participatieniveau van de patiënt. Bovendien vind ik het goed dat de opleiding niet alleen aandacht heeft voor artrogene beperkingen, maar ook voor myofasciale beperkingen.'

Waardevolle bagage van docenten uit de praktijk

Loes is blij met de interactie met haar medestudenten: 'We hebben allemaal een andere basisopleiding, dus dat geeft al veel stof tot praten. Maar als we elkaar op woensdag zien op de opleiding, zijn we gedurende de week in de praktijk ook weer van alles tegengekomen waarover we met elkaar willen sparren. En dan wil ik toch ook nog gezegd hebben dat de docenten ontzettend goed zijn. Onze kerndocent is zowel manueel therapeut als sportfysiotherapeut en dan zijn er nog de gastdocenten, rechtstreeks uit de praktijk, die ons veel waardevolle bagage meegeven. Over medicatie en doping, pijn, beweegketens en het analyseren van bewegingen in het bewegingslab. En er komt ook een gastles aan over anesthesiologie, waar ik naar uitkijk. Allemaal hartstikke interessant.'

Bouwen aan eigen netwerk

Iedereen heeft naast inhoudelijke ook persoonlijke leerpunten en Loes is heel helder over die van haar: 'Ik had voorheen niet voldoende zelfvertrouwen omdat ik wist dat ik nog veel te leren had. Daardoor vond ik het lastig om te communiceren met meer ervaren professionals. Nu ben ik zover dat ik serieus wil en durf te werken aan het opbouwen van een eigen netwerk van diëtisten, orthopeden en huisartsen. Door de opleiding gaat het communiceren over mijn vak me nu veel beter af.'

Loes Postma (Fysiotherapeut), Move2BFit in Geffen