Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Sport- en Beweeginnovatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Wilt u als sport- en beweegprofessional vernieuwing brengen binnen de sector en bruggen slaan naar andere sectoren? Nieuwe professionele standaarden ontwikkelen? Start dan met de Master Sport- en Beweeginnovatie (MSBI). Een opleiding die wetenschap, praktijk en beleid bijeenbrengt en duurzaam met elkaar verbindt.

Praktijkgerichte opleiding

Het profiel van een Master Sport- en Beweeginnovatie sluit optimaal aan op de professionaliseringsbehoefte in het werkveld. Eenmaal afgestudeerd, bent u in staat de benodigde innovatie daadwerkelijk te realiseren en te verankeren in uw dagelijkse beroepspraktijk. Door de flinke dosis inhoudelijke kennis, maar ook door de aangeleerde verandermanagementvaardigheden en leidinggevende capaciteiten. Bovendien fungeren Masters in Sport- en Beweeginnovatie vaak als rolmodel voor professionals in hun omgeving door de combinatie van inhoudsdeskundigheid en praktijkgerichtheid.

Om u een beeld te geven: typische voorbeelden van innovaties in de afgelopen jaren:

 • De ontwikkeling van een gevalideerde, evidence based 'beweegkuur' die landelijk ingezet wordt in de aanpak van diabetes.
 • De ontwikkeling van een model dat de relatie beschrijft tussen bewegingsstimulering en het prestatievermogen van werknemers.
 • Verbetering van opleidingsfaciliteiten van trainers en coaches, o.a. door oprichting van verantwoordelijke afdeling binnen NOC*NSF en invoering van nieuwe richtlijnen, oprichting van stuurgroepen en adviescommissies en verbinding met partijen buiten het sport- en beweegdomein.

Voor wie

U heeft minimaal 3 jaar werkervaring op hbo-niveau binnen sport en bewegen, bijvoorbeeld als projectleider, onderzoeker, beleidsadviseur of koepelorganisatiemanager. Of u verzorgt minstens 3 jaar onderwijs in of over de sport- en bewegingssector.

De studenten van de MSBI worden opgeleid om het innovatie- en professionaliseringsproces vorm te geven dat zich vandaag de dag afspeelt binnen de brede beroepspraktijk van sport en bewegen. Dit betekent dat de opleiding zeer geschikt is voor bijvoorbeeld een sportmanager van een koepelorganisatie als NOC*NSF, maar bijvoorbeeld ook voor een leefstijladviseur bij een arbodienst. Een docent lichamelijke opvoeding kan zichzelf met deze opleiding verder professionaliseren, net als een beleidsadviseur van lokale, regionale of nationale overheid die sport met andere beleidsterreinen wil verbinden.

Erkend door de NVAO en CROHO

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


De opbouw van het programma van de Master Sport en Beweeginnovatie loopt parallel aan het proces waarin innovatie plaatsvindt: eerst oriënteren, dan onderzoeken en vervolgens toepassen en implementeren. U werkt steeds met voorbeelden en opdrachten uit de praktijk.

Programma

In de opleiding doorloopt u de drie fasen van het innovatieproces:

 • exploreren
 • expertise-ontwikkeling en onderzoek
 • exploiteren

Het gaat bij de Master Sport- en Beweeginnovatie in eerste instantie niet om het uitvinden van nieuwe producten, maar om het proces eromheen. U leert richting geven aan het proces waarin innovaties binnen de sport- en beweegsector ontstaan. Dit wordt ook wel 'sociale innovatie' genoemd: u stimuleert multidisciplinaire samenwerking, waardoor innovatieve ideeën ontstaan door buiten bestaande disciplines te denken en nieuwe invalshoeken te ontdekken. Om die ideeën vervolgens op effectiviteit te toetsen en succesvol te implementeren.

Competenties

De afgestudeerde Master Sport- en Beweeginnovatie is een ervaren, zelfstandig werkende professional die theorie, onderzoek, praktijk en beleid met elkaar kan verbinden. U bent in staat om:

 • bestaande aannames en werkwijzen te overstijgen ('out of the box' te denken).
 • nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen binnen het domein van sport en bewegen.
 • de transfer te maken naar sterk overlappende domeinen zoals gezondheidszorg en andere sociale thema's.

Deze kennis en inzichten integreert u in de dagelijkse beroepspraktijk, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe richtlijnen en protocollen die zich kenmerken door een stevig wetenschappelijk fundament. Hiermee zet u een nieuwe professionele standaard. Om de benodigde innovatie binnen het werkveld te realiseren en te verankeren beschikt de master over uitstekende veranderkundige vaardigheden en leidinggevende capaciteiten.

Toetsing

De beoordelingscriteria zijn direct afgeleid van de handelingscriteria per competentie. U ontvangt tijdens de opleiding op verschillende momenten feedback vanuit deze beoordelingscriteria. Dit zijn zogenaamde 'formatieve' toetsen waaraan geen studiepunten verbonden zijn. Deze feedback heeft een vormende functie.

Aan het einde van het 1e jaar zijn per beroepstaak (exploreren, onderzoeken, exploiteren) een aantal producten en toetsmomenten 'summatief' gelabeld. Die summatieve toetsing leidt tot een cijfer per beroepstaak, het toekennen van studiepunten én toelating tot het 2e jaar.

Toetsingsproducten zijn:

 • kennistoets Onderzoeksvaardigheden en Innovatietheorie
 • groepsopdracht: schriftelijke opdracht; subsidieaanvraag
 • individuele opdracht: mondelinge verdediging innovatieplan
 • onderzoeksvoorstel + presentatie
 • rapportage buitenlandreis
 • POP + evaluatieverslag
 • onderzoeksvoorstel voor masterthese
 • innovatieplan

De summatieve toetsing in het tweede jaar bestaat uit de beoordeling en verdediging van uw masterthese, waaraan u gedurende de hele opleiding, in uw eigen praktijk gewerkt hebt.

Masterthesis

Gedurende de hele opleiding bent u bezig met het werken aan uw masterthesis. Deze vormt de rode draad door de hele opleiding. U voert hiervoor een opdracht uit voor uw eigen werkgever en/of organisatie waarbij innovatie een centrale rol speelt. U wordt in dit proces ondersteund door het onderwijs en een individuele inhoudsdeskundige coach die u vanuit de opleiding wordt toegewezen. De masterthese wordt de kroon op uw studie.
In het 2e studiejaar ligt er meer nadruk op het werken aan de masterthesis.

 • In de beroepstaak 'exploreren' voert u op basis van verdieping van theoretische inhoud (o.a. literatuurstudie) en in verschillende contexten (netwerk) de vraagarticulatie van uw these uit.
 • Het feitelijke onderzoek voor uw masterthese begint aan het eind van het 1e of begin van het 2e jaar (beroepstaak 'onderzoek en expertise-ontwikkeling').
 • Het laatste gedeelte van de opleiding bestaat uit het toepassen en verspreiden van de bevindingen. Ook de borging en verankering in de beroepspraktijk speelt hier een belangrijke rol (beroepstaak 'exploiteren').

Werkwijze

Voor het opleidingsproces geldt dat we zorgen voor een continue wisselwerking tussen beroepspraktijk en opleiding. Tegelijkertijd maakt u zich alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten eigen die nodig zijn om als MSBI uw beroepstaken uit te voeren.

Aanpak

U volgt een gevarieerd studieprogramma waarbinnen we verschillende werkvormen inzetten. Het onderwijsprogramma is bovendien dusdanig opgebouwd dat er sprake is van afnemende sturing en tegelijkertijd toenemende zelfsturing.

We creëren hiervoor een leeromgeving die zoveel mogelijk aansluit op uw beroepssituatie. In al haar complexiteit! Het bestuderen van kennisgebieden en het aanleren en trainen van vaardigheden en attitudes gebeurt aan de hand van beroepsspecifieke handelingen. U wordt uitgedaagd, maar ook gefaciliteerd om zo veel mogelijk eigen casussen in te brengen om zo uw eigen leerproces optimaal vorm te geven.

Door het studieprogramma heen werkt u aan uw persoonlijke ontwikkeling met intervisiebijeenkomsten en studieloopbaanbegeleiding.

Werkvormen

We gebruiken verschillende werkvormen, zowel off the job als on the job. Ook 'leert u leren' met behulp van verschillende werkvormen.

Off the job:

 • onderwijsleergesprek
 • hoor- en responsiecolleges
 • masterclasses
 • simulaties

On the job:

 • praktijkopdrachten
 • masterthese
 • studiereis/bedrijfsbezoeken

Leren leren:

 • coaching (individueel en in multidisciplinaire werkgroep)
 • intervisie
 • studieloopbaanbegeleiding
 • trainingen

Docenten

Aan de masteropleiding Sport- en Beweeginnovatie zijn meerdere docenten verbonden:

Kerndocenten:

 • Kasper Bakker
 • Gery Misat-Steenge
 • Egbert Oldenboom
 • Vincent Peeters
 • Henk-Jan Messchendorp

Gastdocenten zijn o.a.:

 • George de Jong (Innosport)
 • Hanno van der Loo (Innosport)
 • Paul Lucassen (Mulier instituut)
 • Nicolette van Veldhoven (NOC*NSF)
 • Jan-Jurien Koksma (Radboud Universiteit Nijmegen)

Ook zijn diverse lectoren verbonden met de Master, zoals Frans Nauta (Innovatie) en Marije Elferink-Gemser (Talentontwikkeling)

Aansluiting op de beroepspraktijk

De opleiding is ontwikkeld in afstemming met NOC*NSF en NISB en kent een sterke praktijkcomponent: (internationale) werkveldbezoeken, vooraanstaande gastsprekers en een thesisopdracht binnen uw eigen organisatie.

Toelating

De Master Sport en Beweeginnovatie is een deeltijdopleiding voor hbo-opgeleide, werkende professionals, die in staat zijn leren en werken te combineren.

Van u wordt verwacht dat u in het brede veld van sport en bewegen werkzaam bent op hbo-niveau. Verder worden de volgende toelatingseisen gesteld aan aspirant-studenten:

 • Een afgeronde bacheloropleiding binnen het domein Sport en Bewegen of aantoonbaar werkzaam zijn op bachelorniveau.
 • Beschikken over onderzoekscompetenties op bachelorniveau.
 • Wetenschappelijke en Engelse teksten kunnen lezen, begrijpen en samenvatten.
 • Een relevante werkplek binnen het domein Sport en Bewegen.
 • Ruime werkervaring binnen een relevante beroepscontext (minimaal 3 jaar).
 • In de uitgeoefende functietijd, ruimte en faciliteiten krijgen om opdrachten, onder andere de masterthese, vanuit de opleiding uit te voeren (hiervoor wordt vooraf een contract tussen student, werkgever en opleiding gesloten).
 • Binnen de werkplek van de student moet een innovatief (op verbetering) gericht vraagstuk voorhanden zijn waarop de student kan afstuderen (masterthese). Dit vraagstuk moet door de werkgever ondersteund worden en door de opleiding goedgekeurd zijn; er moet praktijkgeorienteerd, wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk zijn voor de beantwoording van het vraagstuk.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of aspirantstudenten voldoen aan bovengenoemde criteria. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor met een cv aanmelden. Bij twijfel over de geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot het gebruik van een intake-assessment om te beslissen over toelaatbaarheid.

Voor wie

De Master Sport- en Beweeginnovatie is bestemd voor professionals die binnen sport- en beweegsector werkzaam zijn op hbo-niveau. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring is vereist. U hebt een hbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur bent u in het bezit van een bachelor in het domein van sport en bewegen.

Uitzondering

Heeft u een ander bachelor-/hbo- of wo-getuigschrift en/of werkervaring en meent u voor de masteropleiding in aanmerking te komen? Dan vragen we u een portfolio te overleggen waarin u uw leer- en werkervaringen en verworven competenties zichtbaar maakt. In het intakegesprek bekijken we de mogelijkheden en bespreken we welke aanvullende opdrachten eventueel nodig zijn.

Begeleiding

Tijdens uw opleiding wordt u steeds begeleid door een deskundige op uw vakgebied. Daarnaast werkt u begeleid aan uw persoonlijke ontwikkeling en groeit u naar zelfsturing.

Van begeleiding naar zelfsturing

In het 1e studiejaar werkt u vooral aan de hand van vastgestelde kaders en onder directe begeleiding van een docent. Bij alle kerntaken wordt gewerkt vanuit relevante casuïstiek, aangeleverd door uzelf. In het 2e studiejaar ligt de verantwoordelijkheid voor het invullen van het programma meer bij u als student. U werkt dan voornamelijk aan uw masterthesis.

Masterthese: met zorg begeleid

Naast de begeleiding door de docenten wordt u gekoppeld aan een inhoudelijke expert op uw eigen vakgebied. Deze begeleider wordt speciaal voor u gekozen. Hij of zij begeleidt u bij de masterthese.

Tijdens het werken aan de masterthese functioneert u in een groep en wordt u dus ook begeleid door uw medestudenten. Aan de masterthese zijn intervisiebijeenkomsten gekoppeld.

Intervisiebijeenkomsten

Periodiek vindt intervisie plaats in multidisciplinaire werkgroepen. Hierin ondersteunt u als deelnemers elkaar in uw persoonlijke ontwikkeling onder leiding van een docent. Dit gebeurt op basis van ingebrachte praktijkproblemen.

Studieloopbaanbegeleiding

Uw studieloopbaanbegeleider ondersteunt u bij het systematisch werken aan uw persoonlijke (competentie-)ontwikkeling. U werkt samen toe naar de eindkwalificaties van de opleiding die staan beschreven in het beroepscompetentieprofiel.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding is de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is een hechte cocreatie tussen student, werkgever, lector en de HAN. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerken met het werkveld

Het Instituut Sport en Bewegingsstudies (ISBS) heeft een aantal waardevolle externe partners, waaronder Wageningen Universiteit & Researchcentrum, NOC*NSF, Rijksuniversiteit Groningen en Deutsche Sporthochschule Köln. Samen met deze partners doen we structureel onderzoek naar innovatie in de sport- en beweegsector. Maar deze partners verzorgen ook gastcolleges en betrekken onze studenten bij lopende onderzoeksprogramma's. Ook komen we regelmatig bij elkaar 'over de werkvloer'.

Intern is er het eigen onderzoeks- en expertisecentrum Seneca. Seneca is het platform voor de interactie tussen ISBS als onderdeel van een kennisinstelling en het werkveld. Seneca verricht praktijkonderzoek en creëert bovendien onderzoeksmogelijkheden voor studenten en docenten.

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding en medestudenten is de basis voor groei en innovatie, ook in uw beroepspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag bent u bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In de masterthese waarmee u uw opleiding afrondt, werkt u een begeleidingsvraagstuk in uw organisatie uit of ontwikkelt u een begeleidingsinstrument. Met als resultaat een op uw organisatie toegesneden implementatieplan en advies voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Beroepenveldcommissie

We profiteren van de professionele inbreng van de leden van onze beroepenveldcommissie:

 • Nicolette van Veldhoven, hoofd afdeling Onderzoek NOC*NSF
 • Pieter Iedema, programmamanager ErgoControl
 • Robbie Aldenkamp, NISB
 • vertegenwoordiger Innosport

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €15700
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Maximaal aantal deelnemers 25
Afronding Diploma
Met deze master wil in de sportdeelname beïnvloeden

Professional Berend Poots over de meerwaarde de Master Sport- en Beweeginnovatie.

De grote droom van Berend Poots: zo veel mogelijk kinderen plezier in sporten geven. En misschien worden zij dan wel de Olympische talenten van 2028. Hij wil kinderen al vroeg op het spoor zetten van de sport waar ze talent voor hebben. Maar hoe weet je dat? Berend werkt bij de Gemeente Rotterdam aan een project om te meten welke sport bij welk kind past. De Master Sport- en Beweeginnovatie gaat hij gebruiken om zijn plan te realiseren. 'Ik hoop echt dat ik de sportdeelname kan beïnvloeden. Eerst in Rotterdam, dan in Nederland en misschien wel internationaal.

Papendal

Papendal, het hart van topsport en sportinnovatie van Nederland. De plek waar mensen samenkomen om de Nederlandse topsport naar de toppen van zijn kunnen te brengen. En de plek waar Berend met zijn studiegenoten onderwijs volgt. Berend, die als roeier in de nationale selectie heeft gezeten, wordt enorm geïnspireerd door deze omgeving. 'Dit centrum van sport, waar mensen ondersteund worden om maximale fysieke prestaties te behalen, dat raakt me nog steeds. Ik kom hier in contact met mensen en organisaties waarvan ik nooit had gedacht dat ze me verder zouden kunnen helpen.'

Structureren

Als gymleraar in het programma Rotterdam Lekker Fit! geeft Berend al een paar jaar gymles op Rotterdamse basisscholen. Het programma werd acht jaar geleden opgezet om obesitas bij kinderen te bestrijden en is heel succesvol: er doen al 88 Rotterdamse basisscholen aan mee. 'Een geweldig project,' vindt Berend, 'maar ik zie ook dat het nog beter kan. Want hoe zorg je dat kinderen echt plezier in bewegen krijgen? Welke sport past bij welk kind? En hoe zorg je dat kinderen de weg naar sportverenigingen vinden?' Berend zocht naar een manier om zijn ideeën te structureren, en om ze samen met de Gemeente Rotterdam waar te maken. Dit zijn precies de vragen waar aan de HAN bij het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent onderzoek naar wordt gedaan, en zo kwam Berend uit bij de Master Sport- en Beweeginnovatie. Naast de masteropleiding werkt hij een dag in de week bij de Gemeente Rotterdam aan een methode om te meten welke sport bij welk kind zou passen. De studie geeft hem de juiste handvatten om zijn ideeën te concretiseren.

Onderzoeken en exploiteren

Binnen het masterprogramma krijgt Berend de mogelijkheid zijn plan te exploreren: Wat is het concrete plan? Met welke partners kan hij samenwerken? In de volgende fase gaat Berend onderzoeken: Welke informatie is nodig voor het maken van een werkbaar meetinstrument? En tenslotte gaat hij zijn plan exploiteren: het meetinstrument inzetten op Rotterdamse basisscholen. 'De docenten van de master hebben allemaal ervaring met het concretiseren van innovatieve plannen, het doorvoeren van innovatie en de drempels die je daarbij kunt ervaren. Van hun ervaring leer ik veel.'

Persoonlijke groei

Berend is er van overtuigd dat de opleiding hem helpt bij zijn persoonlijke groei. 'Komende week hebben we een module over creativiteit, daar kan ik me in herkennen. Ik ben goed in ideeën opwerpen, snel verbindingen leggen. Waar ik minder goed in ben, is van een idee een plan maken waar anderen mee aan de slag kunnen. Een plan waarin ik mezelf kan profileren als deskundige, die weet hoe we dit aan moeten pakken. Daar wil ik de komende tijd aan werken, en deze master gaat me daarbij zeker helpen. Aan het einde van dit traject kan ik als stevig onderlegde professional achter mijn plan gaan staan.'

Inspirerend

Voor het eerst heeft Berend een opleiding gevonden waarbij hij zijn studieboeken maar niet weg kan leggen. 'Ik merk dat de opdrachten en de literatuur me helpen en inspireren.' Ook de flexibiliteit van de opleiding bevalt hem. 'Mijn opdracht voor de Gemeente is al behoorlijk uitgekristalliseerd. Ik was bang dat ik in het eerste jaar te weinig bezig kon gaan met de tweede fase, de uitvoering van mijn onderzoek,' vertelt Berend. En dus stapte hij op mastercoördinator Kasper Bakker af met zijn specifieke vraag. Meteen merkte hij dat die van harte bereid was om mee te denken. 'Die persoonlijke benadering vind ik waardevol.'

Berend Poots (Gymleraar en projectleider), Gemeente Rotterdam
Evelien te Rietstap, sportconsulent, gemeente Nijmegen

Hoe weet ik of echt vooruitkom in mijn werk? Of ik ook persoonlijk groei? Wat zijn mijn doelen eigenlijk? Jonge professional Evelien te Rietstap, sportconsulent bij de gemeente Nijmegen, startte met de Master Sport- en Beweeginnovatie om grip te krijgen op haar ontwikkeling. 'Of deze opleiding me energie kost? Ik krijg energie!' Hier leest u meer over de meerwaarde van de masterthese in de praktijk met student en de betrokken professionals.

'In processen ben ik invloedrijker, sturender'

Laagdrempelige fitness om mensen uit hun sociale isolement te halen, extra gym na schooltijd om obesitas tegen te gaan, een straattoernooi om het maatschappelijk klimaat in een wijk te verbeteren. Sportconsulent Evelien te Rietstap gebruikt sport om vele maatschappelijke doelen te bereiken. Juist kwetsbare groepen probeert door samen te werken en te onderhandelen met partijen als de GGD, de wijkmanager, scholen, woningcorporaties aan het sporten te krijgen. Een pittige functie, waarvoor ze zich moet kunnen inleven in andere partijen, maar ook haar eigen resultaten moeten boeken. Omdat ze grip wilde krijgen op haar ontwikkeling startte ze met de masteropleiding Sport- en Beweeginnovatie. 'Tijdens mijn opleidingen Voeding en (sport)diëtetiek en Sport, Gezondheid en Management was ik gewend voortdurend ergens naartoe te werken, te reflecteren. Als je eenmaal werkt word je makkelijk opgeslokt door de drukte van alledag. Ik wilde graag over de projecten heenkijken, sparren, mijn ideeën toetsen. Weten hoe ik de theorie verbind met de praktijk. Doelgericht werken aan mijn ontwikkeling.'

Out of the box denken

Out of the box denken, dat doet Evelien in de masteropleiding. Tijdens de 2 contactdagen in de week studeert en brainstormt ze samen met collega's uit het veld op de opleiding. 'Sportmanagers, fitnessexperts, lichamelijke opvoeding: mijn studiegenoten komen allemaal uit andere disciplines in de sport- en beweegsector, dus dat geeft een geweldige impuls aan de manier waarop ik naar mijn eigen werk en organisatie kijk. Eén van mijn studiegenoten werkt bij bijvoorbeeld bij Fit!vak, waar zaken heel anders aangepakt worden dan in mijn eigen overheidsorganisatie. De creatieve energie die vrijkomt als we tijdens colleges en projecten aan het sparren zijn: geweldig!' Dat Evelien steeds meer buiten de lijnen denkt, en processen steeds meer weet te sturen merkt ze ook in haar werk als sportconsulent. 'Van nature denk ik snel met mensen mee, maar door de masteropleiding leer ik dat het zinvol kan zijn bij mijn eigen standpunt te blijven en dat waarde te geven. Juist benoemen waar het wringt kan soms ook de dialoog op gang brengen. In processen word ik invloedrijker, sturender. Niet onbelangrijk voor mijn werk, waarin ik partijen moet verbinden, maar ook stevig moet kunnen onderhandelen.'

Lobbyen en toepassen

In de opleiding leert Evelien niet alleen innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen, maar vooral hoe ze deze oplossingen handen en voeten kan geven. 'Voor mijn masterthese verken ik de mogelijkheden om alle Nijmeegse basisscholen tot sportieve gezonde scholen te maken. Hoe toets ik dat idee? Hoe zorg ik voor draagvlak? En hoe realiseer ik dat dan? Door in allerlei vakken de verbinding tussen de theorie en praktijk te verkennen denk je niet alleen over beleid, maar leer je ook lobbyen, communiceren, enthousiasmeren. Door deze master heb ik straks de tools om een vaag idee om te zetten in een haalbaar plan voor Sportservice Nijmegen, dat ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd is. Of deze opleiding me energie kost? Ik krijg energie!'

Evelien te Rietstap (Sportconsulent), Gemeente Nijmegen
Ronald Wouters, student Sport en Beweeginnovatie

De afgelopen jaren heeft de fitnessbranche ruim 2,5 miljoen mensen aan het bewegen gekregen en de branche blijft maar groeien. 'We hechten immers steeds meer waarde aan gezondheid en vitaliteit. Het heeft ook te maken met onze levensstijl: we vliegen van hot naar her, maar willen als het even kan toch georganiseerd sporten,' aldus Wouters.

Nederland in beweging

Maar Wouters ambitie reikt veel verder dan 2,5 miljoen mensen op een creatieve en innovatieve manier aan het bewegen te krijgen. 'Heel Nederland moet gaan bewegen!' zegtt de voormalig sportleraar, salesmanager voor fitnesssystemen en ambassadeur voor gezond bewegen.

Masterthese als verbinding

Wouters heeft bewust voor HAN Masterprogramma's (HMP) gekozen. 'Dit instituut weet wat er speelt op het gebied van beweeginnovatie. De Master Sport en Beweeginnovatie heeft veel contacten met het NOC*NSF, NISB en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij hebben weer contacten met regionale sportclubs, sportservices van gemeenten en commerciële aanbieders. Een netwerk wat ik al zo'n 18 jaar met plezier onderhoud. Ik wil met mijn masterthese een verbinding leggen tussen alle partijen waardoor we een stap dichter bij ons gezamenlijk doel komen: meer mensen in beweging krijgen! We hebben in elk geval de politiek op onze hand: hier moeten we met z'n allen goed gebruik van maken.'

Nieuwe standaarden

Wouters: 'Daarnaast heb ik, juist doordat de branche zo hard groeit, behoefte aan verdieping op het vlak van bedrijfsvoering en onze strategische ontwikkeling. Dan gaat het vooral om de theoretische verdieping. Ik wil het beroepsmatig handelen binnen FIT!vak en de branche versterken en wellicht ook nieuwe professionele standaarden ontwikkelen. Het publiek van fitnesscentra wordt immers steeds diverser en er worden zeer uiteenlopende eisen aan onze dienstverlening gesteld. Er ontstaan centra in allerlei soorten en maten die op specifieke doelgroepen zijn gericht. Voor mensen met een smalle beurs is er een budgetcentrum en zelfs voor dames is er een aparte faciliteit. Met dit brede aanbod en nieuwe bedrijfsformules, is het echter wel zaak dat de klant op de juiste plek terechtkomt. Niet iedere consument is hetzelfde. Deze ontwikkeling stelt eisen aan onze dienstverlening: ik verwacht dat de docenten en mijn studiegenoten maar vooral ook de theorie die aangeboden wordt, mij verder helpen in mijn visievorming. De mogelijkheid dat ik een actueel vraagstuk als masterthese kan nemen, met de directe koppeling naar onze praktijk en ook beleid (innoveren als uitgangspunt!), is absolute winst!'

Vreemde eend in de bijt

Wouters verwacht ook veel te leren van de inbreng van zijn studiegenoten. 'Ik heb van de coördinator begrepen dat de medestudenten allemaal uit de sportwereld komen, maar wel uit uiteenlopende organisaties en disciplines. De fitnessbranche is in de sportwereld toch een vreemde eend in de bijt: we moeten het bijvoorbeeld zonder subsidies doen. Creatief en innovatief ondernemerschap is essentieel en brengt ook een bepaalde houding en gedrag met zich mee. Het is anders dan wanneer je als sport-instituut afhankelijk bent van subsidies; dat vraagt een andere benadering (en een ander beleid). Ik denk dat we veel raakvlakken zullen hebben, maar ook veel van elkaars sportconcepten gaan leren. Ik wil graag de kennis en ervaring die ik de afgelopen 18 jaar in de fitnessbranche heb opgedaan delen.'

Ronald Wouters